TeDni(K) Občine Kamnik (26.7.2021)

0
560

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Ureditev varnih šolskih poti v naselju Šmartno v Tuhinju

V preteklem tednu je Občina Kamnik skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo začela z urejanjem varnih šolskih poti na delu regionalne ceste R2-414/1349 Kamnik – Ločica v naselju Šmartno v Tuhinju.

Na območju prehoda za pešce se bo na pločniku za pešce postavilo barvne stebričke do šole in dve opozorilni tabli, ki opozarjajo voznike na prisotnost otrok in umirjanje prometa. Na območju šole in vrtca se bodo na vozišču izvedli barvni arhitekturni elementi (barvni krogi različnih dimenzij), ki bodo opozarjali na občutljivo območje. Tako se bo s pisano ureditvijo območja voznike na prijazen način opozorilo in opomnilo, da hitrost in način vožnje prilagodijo okoliščinam na cesti.Poleg tega bo potrebno na obravnavanem območju zamenjati tudi javno razsvetljavo, saj obstoječa ni v skladu z veljavnimi predpisi. Z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo smo se dogovorili za sofinanciranje investicijskega naročila. V času del bo veljala delna zapora državne ceste.

Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. je prejšnji ponedeljek pričelo z deli ob regionalni cesti v Šmartnem, s ciljem povečati varnost otrok na poti v šolo. Od vrtca do uvoza v šolo so zgradili kabelsko kanalizacijo, jaške in temelje za javno razsvetljavo. Postavili so tudi že 9 kandelabrov in opravili kabelsko povezavo na obstoječe omrežje javne razsvetljave. Obnovljen in asfaltiran je tudi že večji del pločnika.

Ureditev financirata Občina Kamnik v vrednosti 56.806 evrov in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v vrednosti 97.167 evrov.

Dela bodo predvidoma zaključena do sredine avgusta.

Prenova parka v Šmarci

V preteklem tednu je Občina Kamnik zaključila s prenovo parka v Šmarci. V okviru investicije se je celovito uredila enotna zasnova območja, in sicer so pohodne površine izvedene iz betonskih prefabriciranih elementov, področje ob spomeniku NOB in ob vaški lipi je izvedeno s peščenim nasutjem. Nepohodne površine pa pretežno predstavljajo zelenice, ki se bodo uredile takrat, ko bodo vremenske razmere primerne za nove zasaditve.

Okoli vaške lipe so postavljeni polkrožni betonski prefabricirani, elementi namenjeni za sedenje. Poleg tega pa smo želeli v delu parka na minimalističen način vključiti tudi nekaj zgodovinskih vsebin, povezanih z gospodarskim razvojem kraja, in sicer tovarna Naglič, Jermanova fužina, tovarna Triglav, Klemenčeva fužina, Slatnarjev mlin in Šmarska elektrarna.

Vrednost investicijski del po predračunu znaša 34.929,21 evrov.

Ureditev javnih prometnih površin v občini Kamnik

Občina Kamnik je v okviru vzdrževanja javnih prometnih površin na novo uredila del površin na parkirišču na Prečni ulici.

Občina Kamnik je v preteklem tednu tudi na novo uredila uvoz na parkirišče pri Frančiškanskem trgu. Slednji je bil preozek, poleg tega pa ni bil prometno varen, zato smo na tem območju poskrbeli za razširitev uvoza, ki bo tako omogočil nemoteno zavijanje in varnejše srečevanje vozil.

Ureditev okolice spominskega obeležja pri Titanovi brvi

V okviru vzdrževanja spominskih obeležij v občini Kamnik smo na Občini Kamnik poskrbeli za ureditev okolice spominskega obeležja pri Titanovi brvi. 

Območje spomenika je bilo zaraslo in neurejeno.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik je v preteklem tednu prejela izdelano projektno dokumentacijo IZP Idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev za ureditev športnega parka Virtus v Šmarci. Idejna zasnova predvideva celovito prenovo športnega parka v več fazah. Prva faza prenove predvideva preureditev obstoječega nogometnega igrišča – Virtus v Šmarci v igrišče z umetno travo.

Idejna zasnova je začetni dokument, na podlagi katerega se bo pridobilo projektne pogoje mnenjedajalcev za tiste faze projekta, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje ter osnova za izdelavo DGD in PZI dokumentacije.

Predmetni obstoječi objekt Nogometno igrišče Virtus v Šmarci leži na parcelah številka 246/9, 743/15 in 766/3 (vse v k. o. Šmarca).  Obravnavano območje v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS št.: 86/2015) sodi v Enoto urejanja prostora KA-110 namenjeno za šport in zelene površine (ZS) in v delu s parcelo št.: 246/9 v Enoto urejanja prostora KA-107 namenjeno območju stanovanj (SS).

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino ter pooblastilo, če niste lastnik. Obrazec je dostopen na spletni povezavi https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Na Oddelku smo zaprosili pristojne nosilce urejanja prostora za podajo končnih mnenj za dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta B11 Titan – Svit št. 3. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev SD OPPN B11 Titan-Svit št. 3 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/2021 dne 26. 3. 2021. Dopolnjen osnutek SD OPPN B11 Titan-Svit št. 3 je izdelala družba POPULUS d.o.o., pod številko projekta 502-18-20 v mesecu januarju 2021, dopolnitev maj 2021. Območje, ki je predmet pobude za spremembo izvedbenega prostorskega akta je nepozidano in v sedanjem stanju travnik s samoniklo zasajenim drevesnim pasom ob zahodni meji. Obsega parceli 1274/8 in 1272/1 del k.o. Podgorje. Predmet spremembe je razširitev nabora dopustnih podrobnih namembnosti z možnostjo gradnje hotela ali skladišča ter na podlagi te spremembe tudi urbanistična določila za vsako namembnost kot so gradbena meja, višina objektov in faktor zazidanosti skladno s strateškim delom OPN in dolgoročnim prestrukturiranjem proizvodnega območja.

V preteklem tednu so bila na internetni strani občine objavljana stališča do pripomb za prostorski akt z oznako Spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del št. 3. Načrtovan poseg v območju B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del se nanaša na spremembo in dopolnitev meril in pogojev za posege v prostor na zemljiščih, ki se po veljavnem izvedbenem prostorskem aktu nahajajo v funkcionalnih celotah FC MS1 in deloma FC ZP1, FC S1 in FC I1.

Že obstoječi zazidalni (lokacijski) načrt na obravnavanih površinah določa možnost postavitve poslovno stanovanjske in trgovske stavbe. Umestitev obeh izhaja iz širšega koncepta urejanja območja ob Ljubljanski cesti kot dela južnega mestnega jedra. Oblikovanje južnega mestnega jedra je načrtovano na celotni potezi ob Ljubljanski cesti od severnega priključka Kovinarske ceste, do območja, ki se na jugu zaključuje s kompleksom stavb ob južnem priključku Kovinarske ceste.

Oglasno sporočilo