TeDni(K) Občine Kamnik (20.9.2021)

0
360

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Ureditev ceste skozi vas Podgorje

V preteklem tednu je izbrani izvajalec del opravil naslednja dela, in sicer: izvedba meteorne kanalizacije ter javne razsvetljave, vodovodne priključke, pregled temeljnih tal s strani geomehanika, nasip voziščne konstrukcije, dvig jaškov na višino ter polaganje in zasip telekomunikacijskih cevi. 

Izgradnja priključka Radomeljske ceste na kamniško obvoznico

V preteklem tednu so na priključku kamniške obvoznice iz Radomeljske ceste potekala pripravljalna dela za asfaltiranje novega uvoza.

Asfaltiranje uvoza bo izvedeno takoj, ko bodo vremenske razmere dopuščale izvedbo. Dela bodo zaključena pred rokom, kar gre zahvala izvajalcu Komunalnemu podjetju Kamnik, d. o. o.

Občanke in občane na tem mestu obveščamo, da bo zaradi del na kamniški obvoznici veljala delna zapora na tem odseku, zato vljudno prosimo za upoštevanje prometne signalizacije in se obenem zahvaljujemo za razumevanje.

Sanacija brežine nad javno potjo v Županjih Njivah

V pretekle tednu se je sanirala brežina nad javno potjo 660473 v Županjih Njivah.

Z omenjeno sanacijo se je  razširilo tudi obstoječo cesto, z namenom varnejšega srečevanja med vozili.

Odprtje varne šolske poti pri Podružnični šoli Nevlje

Odprtje varne šolske poti pri Podružnični šoli NevljePretekli teden smo pri Podružnični osnovni šoli Nevlje, s simboličnim prerezom traku, odprli na novo urejeno varno šolsko pot. Novo pridobitev Krajevne skupnosti Nevlje so pozdravili tudi župan Matej Slapar, predsednica Krajevne skupnosti Nevlje Vanja Flis Gričar in ravnatelj Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik Rafko Lah.

Občina Kamnik je v letošnjem in lanskem letu, s ciljem da bi zagotovila večjo prometno varnost, posebno pozornost namenila urejanju varnih šolskih poti na določenih območjih občine Kamnik. Zavedamo se, da so pogosto žrtve prometnih nesreč prav otroci, ker imajo manj izkušenj s prometom, pa tudi zaradi svoje razigranosti. Vse skupaj je bilo preko projekta izgradnje varne šolske poti in optičnega omrežja preplaščenih preko 1.100 metrov cestišč. Na območju je bilo postavljenih 11 novih obcestnih svetilk, 10 pa jih še čaka za postavitev. Širši del naselja pa je bil povezan tudi z optičnim omrežjem.

Zgrajeno je bilo tudi krožišče z ureditvijo pločnikov in talnimi označbami. Na tem območju je bilo tudi zamenjano vodovodno omrežje in postavljena sta bila dva hidranta. Krožišče pripomore k temu, da vozniki zmanjšajo hitrost in k temu, da jim ni treba obračati avtomobilov. Pred Podružnično šolo Nevlje, se je uredilo tudi območje za kratkočasno parkiranje, ki zavzema tri parkirna mesta.

Oddelek za družbene dejavnosti

Sanacija atletske steze pri Osnovni šoli Marije Vere in površin za skok v daljino

Izvajalec (Flora d. o. o.) je v preteklem tednu nadaljeval z utrjevanjem nasipa atletske steze ter pričel z polaganjem robnikov in izvedbo ponikovalnic. Izveden je bil tudi posek grmovnic po celi dolžini meje z železniško progo.

Dela potekajo skladno s terminskim planom. 

Izgradnja večnamenskega športnega igrišča Gozd

.Izvajalec je po uvedbi v delo izvedel pripravljalna dela, urejena je tudi vsa potrebna dokumentacija.

Krajane vasi Gozd obveščamo, da bo z deli pričel v ponedeljek, 20. septembra 2021. Zaradi gradbišča bo nekoliko spremenjena prometna ureditev (delna zapora ceste ob gasilnem domu). Za razumevanje se vsem vnaprej zahvaljujemo.

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS smo prejeli sklep o izboru predlogov dodatnih projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2022-2024, na podlagi katerega je bilo Občini Kamnik za izgradnjo Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik dodeljenih 2.348.677,50 evrov.

Dela v okviru projekta energetskih sanacij na objektu Dom kulture Kamnik in Policijske postaje Kamnik potekajo skladno s terminskim planom in pogodbenimi določili.

Likovni ekstempore »Mekinje 2021«

Slikovito okolje Samostana Mekinje je v soboto, 18. septembra, bil ponovno prizorišče tradicionalnega kamniškega likovnega ekstempora, pričevanja ustvarjalnosti v aktualnem, živem času. Dogodek je organiziral kamniški Javni sklad za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Likovnim društvom Tone Kranjc Kamnik. Zbrane ustvarjalce je pozdravil tudi župan Matej Slapar skupaj z vodjem kamniške izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Tonetom Ftičarjem. 

Več kot dvajset udeležencev,  Kamničanov in tudi gostov od drugod, je od 10. ure naprejustvarjalo likovna dela, in sicer Lojze Adamlje, Stane Balantič, Brane Bičanič, Lojze Burja, Darko Crnkovič, Štefan Jež, Lojze Kalinšek, Mišo Kokovnik, Binca Lomovšek, Marjan Novak Škatla, Andrej Potokar, Jože Potokar Cvrčo, Mira Resnik, Dušan Sterle, Dušan Štrajhar, Mirko Švigelj, Veljko Toman, Vojko Turšič, Robert Uranič, Vinko Železnikar, Marko Novk, Tomaž Schlegl.

Razstava nastalih del, ki bo prodajna, bo za javnost odprta v prostorih samostana Mekinje predvdeoma konec spetembra in v prvi polovici oktobra.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino ter pooblastilo, če niste lastnik. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

”(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

  • namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene zelene površine,faktorji izkoriščenosti parcele ipd.),
  • prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov,
  • prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
  • položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel objektov,
  • namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje,
  • zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

V preteklem tednu se je zaključila  javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto EUP KA-88, številka elaborata LP 2020/VI-08, julij 2021, izdelovalec ARHITRIP Irena Pavlič s. p., Velika Lašna 3, 1241 Kamnik (ID št. PA: 2440), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik vložil pobudnik lokacijske preveritve. Območje lokacijske preveritve predstavljajo zemljišča s parcelno št. 1356/15, 1356/17, 1356/19 in 1356/20, vse k.o. 1908 – Podgorje.

Oddelek za razvoj in investicije

Srečanja programskega odbora Združenja zgodovinskih mest Slovenije

V sredo, 15. septembra 2021, je Kamnik gostil sestanek programskega odbora Združenja zgodovinskih mest Slovenije, katerega članica je tudi Občina Kamnik. Srečanje je potekalo na gradu Zaprice, kjer je predstavnike članic Združenja najprej nagovorila direktorica gradu Medobčinskega muzeja Kamnik mag. Zora Torkar, pozdravila pa sta jih tudi župan Matej Slapar in direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik Rok Jarc.

Šlo je za redno srečanje programskega odbora, ki poteka mesečno, vsakič v drugem zgodovinskem mestu, namenjeno pa je pregledu tekočih projektnih ter promocijskih aktivnosti (promocija mest, kulturni abonma, mesto na dan…), načrtovanju prihajajočih aktivnosti, pregledu programa dela za prihodnje leto ter deljenju uporabnih informacij in izkušenj med vključenimi mesti. Sestanek je vodila generalna sekretarka Združenja zgodovinskih mest Slovenije Mateja Hafner Dolenc.

Srečanje se je zaključilo z ogledom muzeja Zaprice ter kratkim vodenjem po mestu Kamnik, ki ga je izvedel Zavod za turizem in šport Kamnik.

Delavnica o prihodnosti Alpskih mest

Stalni sekretariat Alpske konvencije in Švicarsko predsedstvo Alpske konvencije sta v četrtek 16.9. in petek 17.9. organizirala delavnico o prihodnosti (scenarijih) alpskih mest. Delavnica je potekala v živo v Innsbrucku ter hkrati tudi on line. Celotna aktivnost poteka v okviru priprave 9. Poročila o stanju Alp na temo Alpska mesta.

Delavnica je bila zanimiva zlasti za mesta, ki razmišljajo o prihodnjem razvoju in o tem kakšni izzivi jih na tej poti čakajo. Delavnica je bila tudi priložnost za informiranje o izzivih drugih alpskih mest ter, kako se jih lotevajo.

Strokovni obisk Notranjskega regijskega parka

Člani Komisije za preučitev možnosti za ustanovitev regijskega parka Kamniško – Savinjske Alpe so v petek 17. septembra 2021 obiskali Notranjski regijski park, kjer so se seznanili z delovanjem parka in problematiko vezano na ustanavljanje parka.

V prostorih uprave Notranjskega regijskega parka sta jih sprejela sedanji direktor Matevž Podjed in direktor parka ob ustanovitvi Tine Schein. Predstavila sta delovanje parka, povedala s kakšnimi izzivi so se soočali ob ustanavljanju parka s poudarkom na reševanju konfliktov s prebivalci.

Notranjski regijski park leži znotraj meja občine Cerknica in obsega dobrih 222 km². Ustanovila ga je Občina Cerknica leta 2002 z namenom, da se ohranjajo, varujejo in raziskujejo naravne in kulturne vrednote tega območja. Odlikujejo ga visoka stopnja ohranjenosti naravnih življenjskih prostorov, številni naravni spomeniki, izjemna pestrost živih bitij, na drugi strani pa razpoznavna kulturna krajina, ki jo je zaznamoval dolgotrajen kakovosten preplet človeka in narave, ponaša se z veliko ekološko, biotsko in krajinsko vrednostjo.

Evropski teden mobilnosti

Med 16. in 22. septembrom se v kar 84 občinah po vsej Sloveniji odvija množica aktivnosti  pod sloganom »Živi zdravo. Potuj trajnostno.« Letošnji, jubilejni 20. Evropski teden mobilnosti (ETM), je posvečen spodbujanju aktivnih oblik mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje, ter drugim alternativam avtomobilskemu prometu.

V Kamniku je dogodek potekal v soboto, 18. septembra 2021, med 9. in 12. uro, na Glavnem trgu. V sklopu dogodka smo predstavili, kaj je na kolesarskem področju novega v Kamniku in se po mestu zapeljali na trajnostni način. Dogodek je potekal v okviru projekta E-nostavno na kolo.

Strokovnjaki za popravilo koles so obiskovalce seznanjali z enostavnejšimi načini popravila kolesa. Predstavili so tudi prednosti električnih koles in obiskovalce naučili njihove uporabe. Obiskovalcem so bile na voljo informacije o kolesarskem turizmu, preizkusili pa so lahko tudi tako imenovana »pijana očala«, ki predstavljajo nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola. Dogodek je spremljal zanimiv animacijski program.

V Kamniku lahko trajnostno potujete:

Projekt sodelovanja LAS E-nostavno na kolov katerem sodelujeta kot partnerja LAS Srce Slovenije in Občina Kamnik, sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo