19. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
1066

V sejni dvorani Občine Kamnik je včeraj, v sredo, 29. septembra 2021, potekala 19. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2021, različne prostorske akte ter odloka, vezana na pokopališko dejavnost.

Na začetku seje je prisotnih 21 svetnic in svetnikov potrdilo Zapisnik 18. redne seje.

Na zastavljena Vprašanja in pobude je svetniku Franciju Spruku (SDS) odgovoril vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Aleš Škorjanc, svetniku Aleksandru Uršiču (LSU) je odgovorila višja svetovalka za gospodarske javne službe Marjana Kadunc, na pobudo svetniške skupine NSi, ki jo je podal dr. Janez Rifel, pa je odgovoril vodja Oddelka za razvoj in investicije Boris Ravbar.

V drugi obravnavi je bil s 25 glasovi za sprejet Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2021. V obrazložitvi pa je pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Občine Kamnik mag. Matjaž Srša med drugim povedal, da s sprejetjem Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve želi predlagatelj zagotoviti sredstva za izvedbo ukrepov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč. Posledično v letu 2021 za stroške, vezane na epidemijo COVID-19 v občini Kamnik, predlagamo zagotovitev sredstev v višini do 70.000 evrov. Največji delež stroškov v letu 2021 predstavljajo stroški dela oziroma kadrov, ki so bili in bodo potrebni za izvajanje ukrepov NIJZ in Vlade Republike Slovenije. Za preventivne ukrepe na vodotokih je bilo predlagano povišanje sredstev do 30.000 evrov, za sanacijo zemeljskih plazov pa do 145.000 evrov.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 3 je predstavila vodja Oddelka za urejanje prostora Občine Kamnik dr. Marija Tadeja Ježek: »Sprememba veljavnega OPN Kamnik je namenjena širitvi namenske rabe prostora za namen »površin nadzemnega pridobivalnega prostora – LN«, ki bo omogočala izvajanje dejavnosti pridobivanja mineralne surovine na razširjenem območju, severno od obstoječega kamnoloma in s tem nadaljnje delovanje družbe Calcit d.o.o.. S širitvijo namenske rabe LN se količina dnevno odkopane mineralne surovine ne bo povečala, kar posledično pomeni, da se ne bodo povečale niti prometne obremenitve tovornega prometa na javno cestno omrežje. Prav tako obstoječi kamnolom in predvidena širitev kamnoloma nimata in ne bosta imela vpliva na vodni vir Iverje, kar je zapisano v Hidrogeološkem izvedenskem mnenju o vplivu širitve kamnoloma Stahovica na zajetje Iverje (Geologija Idrija d.o.o., april 2021). S predlagano spremembo namenske rabe bo omogočena določitev novega pridobivalnega prostora, ki bo manjši za približno 30 hektarov, usklajen z geološkimi in terenskimi razmerami na območju in raziskovalnim prostorom Stahovica – Grohat. Izkoriščanje na tem območju bo imelo zaradi večje oddaljenosti manjše okoljske vplive, predvsem na bivalno okolje, zaradi reliefnih značilnosti bo omogočalo ustreznejše pogoje za sanacijo, manjši pa bo tudi vpliv na vizualno degradacijo prostora in prepoznavnost širšega območja, saj območje ni oziroma je manj vizualno izpostavljeno,« točka pa je bila s 15 glasovi za tudi sprejeta.

V drugi obravnavi je bil nato v nadaljevanju seje sprejet Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-112. Slednji med drugim predvideva povečanje obstoječih objektov in ureditev manipulativnih in parkirnih površin, izvedbo novogradnje na območju nepozidanega stavbnega zemljišča, ureditev komunalne in energetske infrastrukture območja, ureditev peš in kolesarskih poti, manipulativnih in parkirnih površin ter zelenih in urbanih površin območja. Svetnice in svetniki so to točko sprejeli z 21 glasovi za.

Občinski svet Občine Kamnik je v drugi obravnavi s 24 glasovi za sprejel še en prostorski akt, in sicer Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu LS-01 Laseno»Območje predmetnega občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega površine enote urejanja prostora z oznako LS-01 Laseno, ki predstavlja deloma nepozidana stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski gradnji. Razlog za pripravo OPPN je skupno in celovito načrtovanje prostorskih ureditev v enoti urejanja prostora LS-01. Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN, so ohranitev dela obstoječih gozdnih površin, nova stanovanjska pozidava območja – 6 objektov, ureditev prometnega priključevanja na lokalno cesto, izvedba dostopne ceste do SV dela območja in JZ območja, ureditev komunalne in energetske infrastrukture območja in ureditev peš in kolesarskih poti, manipulativnih in parkirnih površin ter zelenih in urbanih površin območja je v obrazložitvi med drugim povedala vodja Oddelka za urejanje prostora Občine Kamnik dr. Marija Tadeja Ježek.

Svetnice in svetniki so v prvi obravnavi sprejeli Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN KA-112, ki med drugim predvideva analizo obstoječe in predvidene komunalne opreme na območju OPPN, uskladitev gradnje objektov in omrežij komunalne opreme ter pridobitev osnov za izvajanje obračuna komunalnega prispevka v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Program opremljanja določa tudi usklajevanje dejavnosti, povezanih s komunalnim opremljanjem stavbnih zemljišč za načrtovanje finančnih sredstev za opremljanje in omogočanje možnosti priključevanja na komunalno opremo, ter služi kot podlaga za odmero komunalnega prispevka.

Sklep o lokacijski preveritvi za območje OPPN B15 Spodnji Alprem v enoti urejanja prostora KA-87 OPPN IG v občini Kamnik za odstopanje od PIP določenih z OPPN na zemljiščih parc. št. 1302/6, 1327/10, 1327/20 (del), 1327/8 (del), 1327/9 vse k.o. 1908 Podgorje (identifikacijska št. PA: 2427) je bil sprejet s 25 glasovi za. Pomemben je za to, ker je lokacijska preveritev podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja in izvajanje posegov v prostor. Vodja Oddelka za urejanje prostora Občine Kamnik dr. Marija Tadeja Ježek je v tej točki obrazložila, da se s sklepom o lokacijski preveritvi investitorju, ki je dal pobudo, dovoli individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za namene izvedbe njegove gradbene namere brez spremembe OPN ali OPPN. Sklep o lokacijski preveritvi velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.

Nato je sledil še sprejem Odloka o pokopališkem redu v občini Kamnik, ki so ga svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Kamnik v drugi obravnavi sprejeli s 14 glasovi za. Z Odlokom se za območje občine Kamnik določa pokopališki red, skladno z veljavnim zakonom, ki ureja področje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

V nadaljevanju je bil v drugi obravnavi s 15 glasovi za sprejet še Odlok o podelitvi koncesije ter izvajanju 24-urne pogrebne dežurne službe in storitev pokopališke dejavnosti v občini Kamnik. Predstavil ga je strokovni sodelavec Timotej Štritof in med drugim poudaril, da odlok določa način in pogoje za podelitev koncesije ter izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne pogrebne dežurne službe in pokopališke dejavnosti kot izbirne občinske gospodarske javne službe.

Tudi Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra je obrazložil strokovni sodelavec Timotej Štritof: »Zemljišča katastrska občina 1917 Šmartno v Tuhinju, parcele 1116/5, 1116/6, 1116/7 in 1116/8, imajo status javnega dobra v lasti Občine Kamnik. Tak status so zemljišča pridobila v preteklosti, pred geodetsko parcelacijo, kot del večjega zemljišča, ki je v naravi predstavljalo del dostopne poti oziroma povezavo med javno potjo (JP 661313) in regionalno cesto Kamnik – Ločica (R2 414/1349). Danes se odmerjena zemljišča kot del dostopne poti ne uporabljajo. Občina Kamnik in lastniki zemljišč ob navedenih zemljiščih so zainteresirani za izvedbo odkupa oziroma menjave teh zemljišč«. Sklep je bil sprejet s 24 glasovi za.

Kot zadnja točka pa je sledil še Predlog sklepa o soglasju k spremembi naziva glavne dejavnosti Javnega zavoda za kulturo KamnikVodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček je pojasnila, da se skladno z novim Odlokom o preimenovanju Javnega zavoda Mekinjski samostan v Javni zavod za kulturo Kamnik spreminja tudi vpis glavne dejavnosti zavoda, ki je bila prej varstvo kulturne dediščine. S prevzemom področja kulture v Javni zavod za kulturo Kamnik je smiselno spremeniti naziv glavne dejavnosti v 90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve, saj so pretežni del programa prav različne kulturne prireditve. Sklep o soglasju k spremembi naziva glavne dejavnosti Javnega zavod za kulturo Kamnik je bil sprejet s 25 glasovi za.

Oglasno sporočilo