TeDni(K) Občine Kamnik (11.4.2022)

0
201

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku

V preteklem tednu je izvajalec del EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d. o. o., nadaljeval z obnovo kanalizacije na območju Vrhpolj pri Kamniku.

Celotna dolžina izgradnje kanalizacije za odpadne vode znaša približno 385,75 metra, dolžina meteorne kanalizacije 403,4 metra, dolžina vodovoda pa 410 metrov. Trenutno je zgrajeno približno 300 metrov kanalizacije in 60 metrov vodovoda.

Na tem delu so kanalizacijske cevi betonske in ker gre za mešan sistem, že vrsto let prihaja do posedanj cevi ter vdorov zalednih meteornih voda, kar se odraža tudi na cestni infrastrukturi, pri večjih količinah odpadnih in meteornih voda, pa večkrat vidimo izliv odpadnih voda v Nevljico preko razbremenilnika visokih voda na Vrhpolju pri Kamniku.

Ker bodo dela potekala pod popolno zaporo, se vsem stanovalcem zahvaljujemo za razumevanje.

Oddelek zadružbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z deli. Na območju lamele C poteka opaževanje plošče nad prvim nadstropjem, skupaj z ostalimi povezanimi deli. Na območju lamele A se je na podlagi geomehanskega pregleda izkopalo in zamenjalo temeljna tla, polagal se je podložni beton. Na omenjenem območju sočasno z izvedbo del poteka tudi črpanje vode.

 

Športni park Virtus

Občina Kamnik je v skrbi za izboljšanje kakovostnih športnih površin in zagotovitev zadostnih športnih kapacitet pričela s prenovo Športnega parka Virtus. V športnem parku Virtus bodo površine prvenstveno namenjene razvoju nogometa v občini Kamnik.

S strani investitorja, izvajalca del ter strokovnega nadzora je bila izvedena uvedba v delo, prav tako je bila na Inšpektorat RS za delo oddana prijava gradbišča. V preteklem tednu je izvajalec del pričel z gradbenimi deli, in sicer z zakoličbo objekta, odstranitvijo travne ruše in zemljine v debelini 0,4 m.

V prvi fazi prenove je predvidena preureditev velikega nogometnega igrišča v igrišče z umetno travo, igrišče se bo opremilo s potrebno infrastrukturo in opremo (goli, klopi, lovilne mreže, ipd.). Dokončanje prve faze gradnje je predviden v mesecu juniju. 

Pogodbena vrednost izvedbe prve faze je 479.194,32 evrov z DDV.

V prihodnjih letih se bo uredila razsvetljava igrišča, tribune za gledalce, manjše pomožno igrišče ter pomožni objekt (garderobe).

Vse najboljše Dnevni center Štacjon za 10. obletnico delovanja

Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju – Štacjon, ki deluje v okviru Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, enota Kamnik, je v torek, 4. aprila 2022, v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik praznoval 10. obletnico delovanja.

Dogodku se je pridružil tudi župan Matej Slapar skupaj z županom Občine Komenda Stanislavom Poglajnom, občinskima svetnikoma in svetnico, direktorico Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod Andrejo Rihter in pomočnico direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, enota Kamnik Marijo Dobnikar, vodjo Oddelka za družbene dejavnosti Tino Trček, vodjo Dnevnega centra Štacjon Vesno Žibert ter predstavniki resornega ministrstva. In seveda, pridružili so se nam uporabniki Dnevnega centra Štacjon.

Dnevni center Štacjon je nastal leta 2012 kot odgovor na potrebe oseb s  težavami v duševnem zdravju v lokalni skupnosti. Ob praznovanju 10. obletnice uspešnega in nepogrešljivega delovanja programa v lokalni skupnosti so nam predstavili delovanje programa in nam z gosti s področja socialnega varstva, zdravstva, nevladnih organizacij in lokalne skupnosti podrobneje predstavili različne socialno-varstvene programe.

Več o samem dogodku si lahko preberete TUKAJ.

Samostan Mekinje

Potrebujete dvorano za izvedbo predavanja, konference ali praznovanja z vašimi zaposlenimi in poslovnimi partnerji, pa ste ob tem že naveličani vedno enakih prostorov? Želite pripraviti dogodek, ki se ga bodo udeleženci spominjali?

Samostan Mekinje ponuja edinstvene možnosti, ki pripomorejo k dobremu vtisu: ogromen baročni kompleks zaznamujejo dvorane različnih velikosti, ki prehajajo ena v drugo in se preko pokritega arkadnega hodnika povezane med seboj, kar omogoča dodatno vrednost in prednost.

Več si lahko preberete TUKAJ.

E-oskrba na daljavo za varno bivanje na domu je odslej brezplačna

Ministrstvo za zdravje je na podlagi Javnega razpisa za izbor operacije »E-oskrba na domu«, ki ga je pripravilo ob podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, za izvajalca storitve E-oskrba izbralo Telekom Slovenije s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije. Slovenija je sredstva pridobila od Evropskega socialnega sklada in virov REACT-EU, skladno s tem pa bo uporaba storitve E-oskrba za 5.000 upravičencev do 30. septembra 2023 brezplačna. Telekom Slovenije bo z vklopom prvih upravičencev pričel sredi aprila 2022.

Zainteresirani za naročilo brezplačne storitve E-oskrba lahko pokličejo na brezplačno številko 080 12 13 ali pošljejo sporočilo na eoskrba@telekom.si, vse informacije so na voljo tudi pri Zvezi društev upokojencev Slovenije.

Več informacij si lahko preberete TUKAJ.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Na Oddelku za urejanje prostora na Občini Kamnik še vedno poteka javna razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta B8 Zgornje Perovo (v nadaljevanju SD ZN). Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 56/2021 dne 12. 4. 2021. Razgrnjen usklajen osnutek SD ZN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., arhitektura, urbanizem in storitve, Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko 20-315. Lastniki posameznih zemljišč, ki se nahajajo na območju predmetnega izvedbenega načrta želijo na lastnih parcelah sezidati objekte ali dozidati obstoječe objekte ter urediti parkirne in manipulativne površine. V odloku bodo določeni pogoji za gradnjo predvidenih objektov in dozidav, prenovo in rekonstrukcijo obstoječih objektov, urejanje utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture. Območje Odloka se nahaja v ureditvenem območju, ki je opredeljeno kot območje prostorske enote B8 – Zgornje Perovo. Območje Odloka obsega delno pozidano in komunalno opremljeno območje.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 25. marca 2022 do vključno 26. aprila 2022. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve je bila organizirana javna obravnava, ki je potekala v sredo, 6. aprila 2022, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Gradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana poteka na treh gradbiščih istočasno (v Kamniku, Mengšu in Trzinu). V Občini Kamnik je v preteklem tednu potekalo asfaltiranje trase ob Korenovi cesti in naprej proti plinski postaji na Drnovem.

V Občini Mengeš potekajo izkopi in nasipavanje terena na Mengeškem polju, v centru Mengša pa so že zarisane oznake na cestišču

V Občini Trzin se zaključujejo dela na delu trase za podjetjem Kalcer. Nadaljujejo se rekonstrukcijska dela v industrijski coni Trzin.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni .razvoj in Republika Slovenija.

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič

Dela na Kolesarski povezavi Kamnik–Godič se nadaljujejo v skladu s predvidenim terminskim načrtom. Nadaljujejo se dela na prepustih, vgrajevanje robnikov in urejanje bankin.

 

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

 

Stara hišna imena v Tunjicah

V torek, 5. aprila 2022, je v gasilskem domu Tunjice potekalo srečanje z domačini na temo starih hišnih imen. V KS Tunjice je bilo zbranih več kot 90 starih hišnih imen. Metodologija zbiranja je enotna na celotnem območju Slovenije. Velik poudarek pri zbiranju imen je dan na pristni narečni izgovarjavi, saj se ravno v hišnih in ledinskih imenih najbolje ohranja domače narečje z vsemi lokalnimi posebnostmi.

Ob popisu hišnih imen v krajevni skupnosti Tunjice je bilo zaznanih več zanimivih narečnih posebnosti, ki potrjujejo, da se tukaj govori pravo gorenjsko narečje.

Zanimiva narečna posebnost, ki jo srečamo le v hišnih imenih Tunjic in še nekaterih vaseh pod Krvavcem je ta, da se nekatera imena končujejo z -ək (npr. Pr UkúšǝkPr Grlúšǝk), pri čemer svojilni pridevnik to končnico ohrani, torej je odgovor na vprašanje »Čigav?« Ukúšǝkov ali Grlúšǝkov in ne Ukúškov ali Grlúškov, kot bi pričakovali.

Vse predstavljene in še nekatere narečne posebnosti bodo ohranjene tudi v zapisih hišnih imen na tablicah, ki bodo tekom projekta nameščene na hiše. Le s tem bodo hišna imena ohranjena v svoji osnovni obliki, torej takšni, v kakršni jo izgovarjajo domačini.

Projekt Stara hišna imena bo v letu 2022 poleg Tunjic izveden še v krajevnih skupnostih Kamniška Bistrica, Šmartno v Tuhinju in Motnik (naslednje leto pa še v KS Špitalič, Zg. Tuhinj in Pšajnovica).

 

Oglasno sporočilo