T e D n i (K) Občine Kamnik 5.12.2022

0
597

Vas zanima, kaj se je dogajalo na Občini v preteklem tednu? Odpiramo vam vrata Glavnega trga 24. Dobrodošli!

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija plazu nad javno potjo 660473 Županje Njive

Sanacijo zemeljskega plazu nad občinsko cesto JP660473 Županje Njive aga-Podstudenec izvaja Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., skladno s projektno dokumentacijo PZI.  Predvidena je izvedba oporne konstrukcije kamniti zid iz kamna v betonu dolžine 46 metrov, kamnito drenažno rebro dolžine 9 metrov in ureditev drenaže. Vrednost investicije je ocenjena na 58.036 evrov. V času gradnje po izvedena popolna zapora ceste, obvoz za stanovalce bo urejen.  

Zaključena sanacija plazu pod javno potjo 661171 Žaga-Podstudenec

V preteklem tednu je bila uspešno zaključena sanacija zemeljskega plazu pod občinsko cesto JP661171 Žaga-Podstudenec. Izvajalec del Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. je skladno s projektno dokumentacijo PZI izvedel podporno konstrukcijo vkopano kamnito zložbo iz kamna v betonu dolžine 24 metrov, globine 3,5 metra. Na priključku dovozne poti je bila izvedena kamnita obloga v dolžini 5 metrov, višine 1,8 metra. Vrednost investicije je znašala 29.686 evrov. Asfaltiranje ceste se bo izvedlo v letu 2023 v okviru rednega vzdrževanja.

Izgradnja podpornih zidov ter obnova infrastrukture v naselju Markovo

Izvajalec del VBT d.o.o., je v preteklem tednu namestil jekleno varovalno ograjo, nadaljevala so se tudi pripravljalna dela za asfaltiranje cestnega odseka. V kolikor bodo vremenske razmere dopuščale, se bo asfaltiralo v tem tednu.

Ureditev avtobusnih postajališč v Črni 

V preteklem tednu sta se na podlagi pridobljenega soglasja Direkcije RS za infrastrukturo, pričeli obnavljati avtobusni postajališči v naselju Črna pri Kamniku.

Gradnja sekundarnega vodovoda na severnem delu Smodnišnice

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na gradnji sekundarnega vodovoda na severnem delu Smodnišnice do objekta GRS. Vodovod bo omogočal oskrbo s pitno vodo za obstoječe objekte ter zagotavljal požarno varnost na tem območju.

Sanacija cestišča 

Izvajalec del, Resal, d. o. o., je v preteklem tednu izvajal dela za izvedbo asfaltiranja javne poti (JP 661052) na območju Velike Lašne, na območju naselja Klemenčevo (JP 660431),  na območju Motnika oziroma Bele (LC 161101), Gozda (JP 661167) in Podstudenca (JP 661172) ter v Srednji vasi pri Kamniku (JP 661081).

Izvajalec del, Trgograd d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z deli za asfaltiranje javne poti v Šmarci (območje Bistriške ceste; LZ 160721) in na območju Kršiča (JP 660581), ter izvajal dela za asfaltiranje javne poti na območju Zgornjega Tuhinja (JP 661382).

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., je v preteklem tednu izvajal dela za asfaltiranje dveh cestnih odsekov na območju Podgorja (JP 660111, v predvideni dolžini 175 metrov, in JP 610118, v predvideni dolžini 50 metrov).

Za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor se zahvaljujemo.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

V preteklem tednu so se izvajala dela na vseh lamelah nove OŠ Frana Albrehta. Na območju lamele A so potekala elektroinštalacijska dela (kabliranje in police), izvajali so se vertikalni evakuacijski jaški iz zaklonišča ter slikopleskarska dela, prav tako so se zidali opečnati zidovi NF 20 v pritličju in nadstropju.

Na območju lamele B je potekala montaža jeklene mostne konstrukcije (prečni elementi), medtem ko se je na območju lamele C začela vgradnja stavbnega pohištva in izvedba podkonstrukcije za klimate. V tem tednu se bodo dela kljub nekoliko slabšemu vremenu pospešeno nadaljevala.

Izvajanje javnih del v Občini Kamnik v letu 2023

Občina Kamnik je tudi v tem letu uspešno kandidirala na javnem razpisu Zavoda za zaposlovanje RS,in sicer bo 5 javnih delavcev v letu 2023 skozi celo leto skrbelo, da bosta mestno jedro in bližnja okolica še naprej skrbno urejena. Občina Kamnik, kot  naročnik javnih del, prispeva vsakemu zaposlenemu, ki je vključen v javna dela, 50-odstotni delež minimalne plače in regres za letni dopust.

Prostorska stiska na Podružnični šoli Tunjice

Zaradi pomanjkanja prostorov za poučevanje pouka na POŠ Tunjice je bila v tem šolskem letu Občina primorana zagotoviti dodatno učilnico v bližnjem gasilskem domu Tunjice. Ker se zaradi novogradenj in preselitev na območju Tunjic v prihodnosti predvideva še večja poselitev, je potrebno že sedaj načrtovati dodatne učne prostore. Iz tega naslova smo pristopili k izdelavi idejne zasnove z umestitvijo novih učilnic in sanitarij v mansardnem delu šole.

Strategija razvoja kulture v Ljubljanski urbani regiji 2023-2027:

Strategija razvoja kulture v Ljubljanski urbani regiji 2023-2027 je pričela nastajati s sklepom Sveta LUR z dne 21.2.2022 o predlogu priprave Strategije razvoja kulture v LUR. Z imenovanjem Koordinacijske skupine za pripravo strategije kulture v LUR ter Strateške skupine za pripravo strategije v LUR je bil najprej izoblikovan časovni načrt strategije, nato pa je bila izoblikovana metodologija priprave predlogov projektov s strani občin.

Proces je bil vseskozi izrazito participatoren, osredotočen na spodbujanje in motiviranje deležnikov tako k oblikovanju predlogov projektov za strategijo, kot tudi k spo0dbuditvi javne razprave o strateških usmeritvah in aktivaciji deležnikov različnih statusov v posameznih občinah. Sledile so priprave za izvedbo »Delavnice z občinami«; namen delavnic je bil opolnomočenje občin pri pripravi projektnih predlogov za strategijo ter vzpostavljanje morebitnih mrežnih povezav med občinami pri snovanju razvojnih projektov na področju kulture. S »Strategijo razvoja kulture v Ljubljanski urbani regiji 2023-2027« se občine LUR, med katerimi je pomemben deležnik Občina Kamnik, prvič povezujejo pri strateškem razvoju na področju kulture. Prva tovrstna strategija bo regiji vdahnila novo kulturno identiteto in spodbudila nov kulturni razvoj, in sicer zato:

–     ker bo Ljubljanska urbana regija z regijsko strategijo kulture konkurenčnejša v novi razvojni perspektivi in pri pridobivanju sredstev EU,

–     ker bo Ljubljanska urbana regija z novo kulturno strategijo odprla sodelovanje med različnimi subjekti (producenti od NVO do javnega sektorja, umetniki, akterji na področju kulturne dediščine, kreativnim sektorjem, gospodarstvom, šolstvom, turizmom itd.) ne le pri načrtovanju projektov, temveč tudi pri oblikovanju občinstev, razvoju kreativnega sektorja in razvoju kreativnega in kulturnega turizma – krepitvi sodelovanja na PROGRAMSKI ravni,

–     ker bo LUR na ta način spodbudila mobilnost človeških virov in pretočnost znanja, ustvarjalnosti in spretnosti v regiji, dala izhodišča za nove kakovostne programe na področju kulture,

–     ker se bo s strateškimi usmeritvami okrepila mednarodna dimenzija v kulturi v LUR,

–     ker bo s tem LUR gradila novo kulturno identiteto regije, usmerjeno v izzive prihodnosti.

Občina Kamnik ima pomembno vlogo na dveh segmentih:

–     v mreži rezidenčnih prostorov v LUR in pri podpori mobilnosti s samostanom Mekinje; projekt, ki bo vse rezidenčne prostore in programe povezoval v mrežo, ki bo upravljalcem nudila podporo pri delovanju, kot napr. usposabljanje za vodenje rezidenc, javno promocijo in mednarodno mreženje.

–     Kreativna četrt Barutana – razvoj, ureditev in zagon kreativnega, družbenega in kulturnega centra na ostankih nekdanje kamniške smodnišnice: projekt predvideva povezavo obstoječih organizacij s področja kulture, mladine, nevladnih organizacij in podjetništva na skupnem prostoru nekdanje smodnišnice in vzpostavitev manjkajočega produkcijskega centra v Kreativno četrt Barutana.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več komunalnih soglasij za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora, projektnih pogojev in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali nekaj mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Dejavnosti na OUP so usmerjene v izvajanje postopkov po novi zakonodaji.

V mesecu decembru bodo v drugem nadstropju Občine Kamnik tri javne razgrnitve prostorskih izvedben aktov.

Javno bo razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA MO-01 MO-02, identifikacijska št. PA: 2518 (OPPN). Območje, ki je predmet OPPN sestavljata dve prostorski enoti, prva je območje MO-01, ki je namenjeno stanovanjskim objektom in dodatnim dejavnostim, druga je območje MO-02, ki je namenjeno dejavnostim IG – gospodarske cone. Del območja ob regionalni cesti je v opredeljen v namensko rabo zelene površine – ZD.

Javna razgrnitev dopolnjena osnutka OPPN bo za zainteresirano javnost potekala od 1. decembra 2022 do vključno 2. januarja 2023.

Javno bosta razgrnjena dva elaborata lokacijske preveritve. Prvi elaborat lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (KE-26/153). Z njim se spremeni – poveča obseg stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za namen razširitve domačije z dograditvijo stanovanjske stavbe. Drugi elaborat lokacijske preveritve za območje SN-03 Terme Snovik se nanaša na določitev začasne rabe zemljišča. Območje je po načrtovani vsebini ustrezno komunalno opremljeno za možnost začasne rabe postajališča za avtodome in manjši kamp (sanitarni prostori, urbana oprema in parkirišče). Načrtovana začasna raba je predvidena za dobo 7 let.

Javna razgrnitev lokacijskih preveritev bo za zainteresirano javnost potekala od 1. decembra 2022 do vključno 16. decembra 2022.

V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik, in sicer na naslednjih povezavah https://www.kamnik.si/objave/58 in https://www.kamnik.si/objave/107.

Oddelek za razvoj in investicije

Delavnica »varna oskrba s pitno vodo« (projekt MUHA – Interreg ADRION)

Univerza v Ljubljani (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Naravoslovnotehniška fakulteta) in Občina Kamnik sta 29. novembra 2022 v prostorih Občinskega štaba civilne zaščite izvedli sklepno delavnico projekta MUHA, ki poteka v okviru programa Interreg ADRION. 

Projekt naslavlja usklajene pristope ter okvire za upravljanje tveganj v povezavi z oskrbo s pitno vodo. V okviru projekta smo v skladu s prenovljeno evropsko direktivo razvili orodja za podporo pripravi strategij in načrtov varne oskrbe s pitno vodo za analizo tveganj pri upravljanju vodovodnih sistemov v navezavi z nevarnostjo izrednih onesnaženj, poplav, suš ali potresov. Na delavnici smo med drugim predstavili tudi osnutek akcijskih načrtov za odporno oskrbo z vodo. Delavnico smo namenili prepoznanim deležnikom, kot so upravljavci vodovodov in agencije, pristojne za upravljanje voda ter civilna zaščita. Akcijski načrti so usmerjeni v krepitev tvornega medinstitucionalnega sodelovanja ter integracijo mehanizmov načrtovanja varnosti voda v rednem delovanju podjetja za oskrbo s pitno vodo in so neizogibno potrebni za učinkovito zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo.

Projekt MUHA, z naslovom Okvir za upravljanje tveganj v povezavi z oskrbo s pitno vodo, se zaključuje decembra 2022. Delavnica je služila tudi predstavitvi vseh rezultatov projekta in je, tako vsaj upamo, vzpodbudila deležnike k aktivnemu načrtovanju ukrepov za varno vodooskrbo oziroma k obvladovanju s tem povezanih tveganj. Srečanje smo sklenili z ogledom štabne sobe, ki smo jo prav tako opremili v okviru projekta MUHA.

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič

Na kolesarski povezavi Kamnik–Godič zaključujemo z ureditvijo ustreznega prehoda za pešce in kolesarje čez regionalno cesto. Gradbena dela so izvedena, v nadaljevanju bomo izvedli še javno razsvetljavo. Izvajalec končuje tudi z deli na počivališčih in montažo opreme.  

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here