T e D n i (K) Občine Kamnik 23.1.2023

0
411

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija zemeljskega plazu nad JP 660473 Županje Njive

Kljub slabim vremenskim razmeram, se je sanacija zemeljskega plazu nad občinsko cesto JP660473 Županje Njive nadaljevala, in sicer je bila izvedena zadnja kampada izvedbe zidu. Sanacijo izvaja Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., skladno s projektno dokumentacijo PZI in gradbenim nadzorom geomehanika. Ocenjena vrednost sanacije znaša 58.000 evrov. Predvidena je izvedba oporne konstrukcije kamniti zid iz kamna v betonu dolžine 46 metrov, kamnito drenažno rebro dolžine 9 metrov in ureditev drenaže.

V času gradnje velja popolna zapora ceste, obvoz za stanovalce je urejen.

Sanacija mostu na občinski cesti JP 661081 Srednja vas

Uspešno je bila zaključena postavitev elementov za most na občinski cesti JP661081 v Srednji vasi. Zaradi vremenskih razmer se ostala dela niso nadaljevala. Sanacija se bo izvajala skladno s projektno dokumentacijo PZI.

Izvajalec del je podjetje Žurbi Eko d. o. o., ki bo izvedlo armiranobetonski  prepust dolžine 6 metrov in širine 2,2 metra, ter zavarovanje brežine s kamnito zložbo v betonu v dolžini 4 metre gorvodno in dolvodno od mostu. Vrednost investicije znaša 36.312 evrov. Dela potekajo pod nadzor gradbenega nadzornika ter skladno s terminskim planom.

V času gradnje je vzpostavljen začasni obvoz za stanovalce.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

V preteklem tednu je izvajalec kljub neugodnim vremenskim razmeram nadaljeval z deli.

Na lameli A so se izvajala elektroinštalacijska dela, vgrajevali so se elementi strojnih inštalacij ter stavbno pohištvo in stekla.

Na lameli C so prav tako potekala elektroinštalacijska dela, izvajala se je montaža strojnih inštalacij ter obloge stropov. Hkrati poteka usklajevanje načrtov in popisov notranje opreme, ki so potrebni za začetek priprave javnega naročila.

Javni razpis za sofinanciranje zimskega počitniškega varstva osnovnošolskih otrok v letu 2023

V preteklem tednu smo objavili javni razpis za sofinanciranje zimskega počitniškega varstva osnovnošolskih otrok v letu 2023 v času zimskih počitnic. S tem razpisom Občina namenja sredstva za sofinanciranje zimskega počitniškega varstva v času od 6. 2. do 7. 2. in 9. 2. do 10. 2. 2023 za vse otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole in za otroke z manj priložnostmi, ki prihajajo iz občine Kamnik v predvideni višini 3 evre.

Namen javnega razpisa je osnovnošolskim otrokom, ki prihajajo iz občine Kamnik, v času zimskih počitnic omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa.

Oddelek za urejanje prostora

Na oddelku za urejanje prostora smo pripravljali gradivo za Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območji urejanja MO-01 in MO-02 v Kamniku – prva obravnava, Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Kamnik – prva obravnava ter dve lokacijski preveritvi: Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za območje SN-03 – Terme Snovik za določitev začasne rabe zemljišča, del EUP SN-03 in Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (KE-26/153), za del parc. št. 298/1, 299 v k.o. 1919 – Zgornji Tuhinj,  za del prostorske enote – EUP KE-26/153.

Pripravljali smo stališča do pripomb za Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta št. 2. V preteklem tednu smo izdali več potrdil o namenski rabi prostora, komunalnih soglasij za potrebe gradnje, projektnih pogojev in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali nekaj mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Dejavnosti na oddelku so usmerjene v izvajanje postopkov po novi zakonodaji.

V času javne razgrnitve elaborata lokacijske preveritve za območje SN-03 – Terme Snovik ni bilo podanih pripomb in predlogov. Stališča do pripomb in gradivo so dostopna na https://www.kamnik.si/DownloadFile?id=544911. Prav tako ni bilo podanih pripomb in predlogov v času javne razgrnitve elaborata lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (KE-26/153), za del parc. št. 298/1, 299 v k.o. 1919 – Zgornji Tuhinj. Stališča do pripomb in gradivo so dostopna na https://www.kamnik.si/DownloadFile?id=544912.

V preteklem tednu smo dobili uporabno dovoljenje za komunalno infrastrukturo in cesto za občinski podrobni prostorski načrt KA-23 Kamnik Poljane. Uporabno dovoljenje je bilo izdano na podlagi gradbenega dovoljenja za gradnjo manj zahtevnih objektov ceste s parkiriščem in opornimi zidovi ter vodovoda in gradnja fekalne in meteorne kanalizacije, SN in NN elektro omrežja, trafo postaje in telekomunikacijskega omrežja kot nezahtevnih objektov.

Oddelek za razvoj in investicije

Širitev sistema KAMKOLO

V občini Kamnik sistem avtomatske izposoje koles deluje od leta 2019. Sistem KAMKOLO vključuje sedem izposojevalnih postaj, konec leta 2022 pa smo začeli z urejanjem dveh novih postaj. Širitev sistema zajema lokaciji na Zgornjem Perovem in pred Arboretumom Volčji Potok. Gradbena in elektroinštalacijska dela so zaključena, v nadaljevanju pa bomo izvedli še montažo potrebne opreme. Novi postaji bosta začeli z delovanjem spomladi. 

Izposojevalna postaja Kamkolesa pri Arboretumu Volčji Potok bo urejena v okviru projekta Kolesarska veriga na podeželju, ki združuje 12 Lokalnih akcijskih skupin (LAS-ov) iz vse Slovenije. Lokacija nove postaje je bila izbrana kot najbližja lokacija v povezavi z ostalimi občinami Srca Slovenije (Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno) in z občino Cerklje na Gorenjskem, ki je najbližja sodelujoča občina v sklopu Gorenjskega kolesarskega omrežja.

Projekt, del katerega je postavitev e-postaje v Arboretumu Volčji Potok, sofinancirajo projektni partnerji in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Oglasno sporočilo