T e D n i (K) Občine Kamnik (6.3.2023)

0
297

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije v Bistričici – II. faza

Izbrani izvajalec LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije za odpadne vode v naselju Bistričica. Trenutno se izvajata kanala B2 in B2-1 v skupni dolžini skoraj 350 metrov. Celoten projekt obsega novogradnjo gravitacijskega kanalizacijskega sistema v dolžini skoraj 800 metrov, 117 metrov tlačnega kanalizacijskega sistema, izgradnjo črpališča za odpadne vode, obnovil pa se bo tudi obstoječi javni vodovod v dolžini 370 metrov, uredila požarna varnost ter javna razsvetljava v dolžini 75 metrov.

Sanacija zemeljskega plazu nad JP 660473 Županje Njive

Sanacija plazu nad občinsko cesto JP660473 Županje Njive se bliža k zaključku. Zaključena je bila postavitev varnostne ograje nad zidom. V sklopu sanacije je bil izgrajen oporni kamniti zid iz kamna v betonu meri v dolžino 46 metrov, kamnito drenažno rebro je dolžine 9 metrov.  Sanacijo izvaja Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. pod nadzorom geomehanika. Ocenjena vrednost sanacije znaša 58.000 evrov.

Sanacija zidu Pot na Poljane 2

V preteklem tednu je bila v celoti uspešno zaključena sanacija zidu na naslovu Pot na Poljane 2. Gradnja zidu je potekala pod nadzorom Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in pooblaščenega gradbenega nadzornika. Izvajalec del je podjetje VGVrankar, d. o. o. Sanacija zidu je zajema izgradnjo zidu iz kamna v cementni malti v dolžini 12 metrov in višine do 2,5 metra ter zidavo opečnih slopov z vgradnjo armiranobetonskih ograjnih elementov. Vrednost investicije znaša 24.123 evrov  V času gradnje je vzpostavljen  začasen dostop za stanovalce iz zgornje smeri.

Sanacija plazu Zakal

Zaključena je bila sanacija plazu nad občinsko cesto JP660423 v kraju Zakal. Sanacija je zajemala izgradnjo oporne konstrukcije, zid kamen v betonu dolžine 15 metrov. Izvajalec del je bilo Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., nadzor nad sanacijo je izvajal pooblaščeni geomehanik. Vrednost sanacije je znašala 9.929 evrov. Občina Kamnik bo investitorju po zaključku sanacije, na podlagi podane vloge omogočila sofinanciranje plazu.

Sanacija cestišč

Izvajalec del, Resal, d. o. o., izvaja dela za asfaltiranje javne poti na območju Tunjic (Zadnji Vrh – LC 160041), v predvideni dolžini 1.560 metrov.

Za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor se zahvaljujemo.

Oddelek za družbene dejavnosti

Zaključek javnega razpisa o sofinanciranju koordinacije in izvajanja dejavnosti Lokalne akcijske skupine LAS – preprečevanje zasvojenosti od drog in drugih nekemičnih zasvojenosti

Na javnem razpisu o sofinanciranju koordinacije in izvajanja dejavnosti Lokalne akcijske skupine LAS – preprečevanje zasvojenosti od drog in drugih nekemičnih zasvojenosti je bil izbran Zavod Kotlovnica, ki je v svoji prijavi predstavil sledeče sklope, ki se bodo izvajali letos v okviru tega razpisa:

 • Enkratna finančna pomoč šolam – sredstva so namenjena financiranju obstoječih programov z namenom kontinuitete ali izvedbi že obstoječih dogovorov med šolami in posameznimi izvajalci, dodaja se merjenje učinkov posameznega programa (predavanja, delavnice, brošure…);
 • Natečaj – izvedba likovnega natečaja, katerega namen je vključenost mladih in vidnost problema zasvojenosti;

Program za mlade:

 • preventivne delavnice po osnovnih šolah se bodo izvajale ob pomoči strokovnih sodelavk Margarete Cerk in Tine Plahutnik,
 • skupina za mlade – vzpostavitev skupine mladostnikov od 7. do 9. razreda, ki se bo pod vodstvom socialne delavke Tine Plahutnik srečevala enkrat tedensko v prostorih MC Kotlovnica. Namen srečevanja je krepitev pozitivne samopodobe, učenje socialnih veščin in ravnanja s stresom.

Program za starše:  vzgoja za ne-odvisnost, katerega namen je opolnomočenje staršev na področju razvojnih potreb otroka in mladostnika, prepoznavanja zasvojenosti, primarna preventiva. Predvidena so štiri predavanja in sicer:

 • vzgoja,
 • zasvojenost z elektronskimi napravami,
 • droge,
 • duševno zdravje (v sodelovanju s CKZ ZD Kamnik).

Izobraževanje strokovnih delavcev – posvet bo namenjen osnovnošolskih in srednješolskim delavcem,  predstavnikom policije, Centra za socialno delo, občinske uprave ter zdravstvenih služb. Namen srečanja je poglabljanje znanja o tej tematiki in spodbujanje razprave ter sodelovanja med institucijami.

Občina Kamnik je v ta namen zagotovila 5.800 evrov.

Strategija razvoja kulture v Ljubljanski urbani regiji 2023-2027

Strategija razvoja kulture v Ljubljanski urbani regiji 2023-2027 je pričela nastajati s sklepom Sveta LUR z dne 21.2.2022 o predlogu priprave Strategije razvoja kulture v LUR. Z imenovanjem Koordinacijske skupine za pripravo strategije kulture v LUR ter Strateške skupine za pripravo strategije v LUR je bil najprej izoblikovan časovni načrt strategije, nato pa je bila izoblikovana metodologija priprave predlogov projektov s strani občin.

Proces je bil vseskozi izrazito participatoren, osredotočen na spodbujanje in motiviranje deležnikov tako k oblikovanju predlogov projektov za strategijo, kot tudi k spodbuditvi javne razprave o strateških usmeritvah in aktivaciji deležnikov različnih statusov v posameznih občinah. Sledile so priprave za izvedbo »Delavnice z občinami«; namen delavnic je bil opolnomočenje občin pri pripravi projektnih predlogov za strategijo ter vzpostavljanje morebitnih mrežnih povezav med občinami pri snovanju razvojnih projektov na področju kulture. S »Strategijo razvoja kulture v Ljubljanski urbani regiji 2023-2027« se občine LUR, med katerimi je pomemben deležnik Občina Kamnik, prvič povezujejo pri strateškem razvoju na področju kulture. Prva tovrstna strategija bo regiji vdahnila novo kulturno identiteto in spodbudila nov kulturni razvoj, in sicer zato:

 • ker bo Ljubljanska urbana regija z regijsko strategijo kulture konkurenčnejša v novi razvojni perspektivi in pri pridobivanju sredstev EU,
 • ker bo Ljubljanska urbana regija z novo kulturno strategijo odprla sodelovanje med različnimi subjekti (producenti od NVO do javnega sektorja, umetniki, akterji na področju kulturne dediščine, kreativnim sektorjem, gospodarstvom, šolstvom, turizmom itd.) ne le pri načrtovanju projektov, temveč tudi pri oblikovanju občinstev, razvoju kreativnega sektorja in razvoju kreativnega in kulturnega turizma – krepitvi sodelovanja na PROGRAMSKI ravni,
 • ker bo LUR na ta način spodbudila mobilnost človeških virov in pretočnost znanja, ustvarjalnosti in spretnosti v regiji, dala izhodišča za nove kakovostne programe na področju kulture,
 • ker se bo s strateškimi usmeritvami okrepila mednarodna dimenzija v kulturi v LUR,
 • ker bo s tem LUR gradila novo kulturno identiteto regije, usmerjeno v izzive prihodnosti.

Proces priprave Strategije razvoja kulture v LUR do 2027 je v zaključni fazi. V prejšnjem tednu, v petek 3.3.2023 se je sestala strateška skupina, ki je na dokument že podala nekaj manjših komentarjev in dopolnitev, ki bodo upoštevani. Potrebno je poudariti, da sta v omenjenem strateškem dokumentu vpeta tudi dva kamniška infrastrukturna in vsebinska kamniška projekta, in sicer Mekinjski samostan – center vseslovenske in Evropske kulture (rezidenčni center) ter Kreativna četrt Barutana (razvoj, ureditev in zagon kreativnega, družbenega in kulturnega centra na ostankih nekdanje kamniške smodnišnice).

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo izdali lokacijske informacije za promet z nepremičninami, komunalna soglasja za potrebe gradnje, projektne pogoje za gradnjo in lokacijske informacije za projektiranje objektov. Prav tako smo izdali nekaj mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in odločb o komunalnem prispevku. Dejavnosti na oddelku so usmerjene v izvajanje postopkov po novi zakonodaji.

Stališča do pripomb javnosti, z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik, ki je potekala v času od 13. 6. 2022 do 18. 7. 2022, so objavljena na https://www.kamnik.si/DownloadFile?id=560638.

Oddelek za razvoj in investicije

Projekt ELENA

Na povabilo Mestne občine Kranj je Občina Kamnik poleti 2022 vstopila v konzorcij partnerjev projekta ELENA, ki ga sofinancira Evropska investicijska banka, in sicer na način, da zagotavlja nepovratna sredstva za tehnično dokumentacijo na področju energetske sanacije stavb, javne razsvetljave, sončnih elektrarn ter energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov pod pogojem, da omenjena dokumentacija služi kot osnova za izvedbo investicij (do marca 2024 morajo biti objavljena JN za izbrane projekte s področja energetske učinkovitosti).

Občina Kamnik v okviru projekta ELENA načrtuje izdelavo tehnične dokumentacije za celovite energetske sanacije petih občinskih nepremičnin, konkretno knjižnice, glasbene šole, vrtca Tinkara, bazenskega objekta ter objekta Stari grad.

Trenutno poteka izdelava investicijske dokumentacije (DIIP-ov ter IP-ov), ki bo podrobneje opredelila načrtovane ukrepe energetske učinkovitosti vključenih nepremičnin. V naslednjih mesecih bo sledila izdelava projektne dokumentacije (PZI-jev).

Občina Kamnik uspešna s kandidaturo na projektu, naravnanem na trajnostnih oblikah urbane mobilnosti

Občina Kamnik je uspela s kandidaturo za nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Srednja Evropa, in sicer s projektom PopUpUrbanSpaces – Lažji prehod k aktivnim oblikam mobilnosti s spreminjanjem odnosa in potovalnega vedenja prebivalcev z uporabo rešitev zelenega taktičnega urbanizma in ustvarjanjem prostora.

Občina Kamnik v projektu nastopa v vlogi vodilnega partnerja, kar pomeni, da bo koordinirala celotno projektno partnerstvo in skrbela za uspešno izvedbo celotnega projekta. Projektno partnerstvo poleg Občine Kamnik obsega naslednje institucije oiroma mesta:

 • Razvojna agencija Sever – DAN (Hrvaška), Inštitut za urbani in regionalni razvoj (Poljska),
 • Prvo madžarsko združenje za odgovorne inovacije (Madžarska),
 • Inštitut za politike prostora (Slovenija),
 • Občina Ferrara (Italija),
 • Regionalna razvojna agencija Rzeszow (Poljska),
 • Univerza v Kremsu (Avstrija),
 • Mesto Bamberg (Nemčija) in
 • Občina Nyiregyhaza (Madžarska).

Več informacij si lahko preberete TUKAJ.

Oglasno sporočilo