Vprašanja za Urad županje Občine Domžale ter prejeti odgovori (NOV!CE 4 2023)

1
1136

Domžalčane zanima višina stroška izdaje informativnega biltena Občine Domžale? Le ta je bil običajno v vsa gospodinjstva poslan pred volitvami, zato sprašujejo, če jih boste v bodoče z njim razveseljevali vsako leto. Ob tem se poraja tudi vprašanje o številu ponudnikov tiska omenjenega biltena ter o izbranem tiskarju, ali je bil res najcenejši?
Domžale, 5.4.2023

Začetki izdaje informativnih biltenov Občine Domžale segajo v leto 2006, takrat je bilten zaobjel obdobje delovanja Občine med leti 2006 – 2010, nadalje 2010-2014, 2014-2018, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, in zadnji informativni bilten po katerem sprašujete obsega obdobje 2022-2023. Njegov namen je predstavitev najpomembnejših aktivnosti, dogodkov in investicij minulega leta v občini Domžale. Strošek izdaje, tiska 15.000 izvodov biltena je 5.568,69 EUR bruto. V skladu s 4. členom Navodila o oddaji evidenčnih naročil, je bila na podlagi ponudbe za storitve tiskanja biltena, z naročilnico, izbrana Tiskarna Kolenc. Postopek izbire med različnimi ponudniki bi se izvedel v primeru ponudb, ki so višje od 10.000 EUR.


“Odprte komunikacije«, ki jo poudarjate kot svojo najnovejšo usmeritev, nikakor ni opaziti v samem delovanju občine in informiranju občanov. Seje občinskega sveta, ki so po zakonu sicer odprte za javnost, potekajo stran od oči in ušes občanov in vas sprašujemo, zakaj sej ni mogoče najti v arhivu za kasnejši ogled ali preprosto povedano, seje, ki se sicer snemajo, niso arhivirane na občinski spletni strani.

Prav tako nikjer ni opisan potek sej, dileme, vprašanja in odgovori občinskih svetnikov, nikjer niso zabeleženi dejanski dialogi, na osnovi katerih se običajno oblikujejo sklepi. V občinskem časopisu so samo suhoparno zabeleženi dokončni sklepi. Je tak način obveščanja po vaše odprta komunikacija, ki naj bi občanom predstavila delo najvišjega občinskega organa?
Prosimo za informacijo, kakšna je cena prenosa seje v živo na občinsko spletno stran, če je ta morda vzrok, da občani sej ne moremo pogledati ‘v arhivu’! Pričakujemo nedvoumen in jasen odgovor.
Domžale, 6.3.2023

Kot smo vam v odgovorih že večkrat pojasnili, Občina Domžale, deluje v skladu z 2. odstavkom 195. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale, ki določa, da se digitalni zapis seje hrani en mesec. Preko občinske spletne strani lahko občanke in občani sejo Občinskega sveta spremljajo v živo, arhivski posnetki sej niso dostopni, dostopni pa so zapisniki sej, ki se hranijo trajno in so dostopni v rubriki
Občina/Občinski svet/Seje: https://www.domzale.si/objave/76.
Potek seje je prav tako objavljen na občinski spletni strani, določa ga dnevni red vsake posamezne seje. V zapisniku naslednje seje so vedno objavljeni odgovori na vprašanja občinskih svetnikov in svetnic.


Zanima nas, kako se na občinski spletni strani najde Poslovnik občine Domžale?

Najbrž vas zanima Poslovnik Občinskega sveta Občine Domžale, saj Poslovnik Občine Domžale ne obstaja.
Poslovnik Občinskega sveta Občine Domžale, vključno s spremembami in dopolnitvami najdete na povezavi: https://www.domzale.si/act/11208.


Ker povezava na občinski spletni strani ni delovala, smo Urad županje ponovno zaprosili za pomoč.

Spoštovani,
pošiljamo vam povezavo, če bo sedaj kaj bolje: https://www.domzale.si/Files/eMagazine/41/75874/Uradni%20vestnik%20stevilka%202-2012.pdf.


Poslovnik Občinskega sveta Občine Domžale
195. člen
(1) Svet zagotavlja javnost svojega dela in dela delovnih teles na naslednje načine:
– z objavo gradiva za sejo sveta na spletni strani Občine Domžale,
– s posredovanjem vabil z dnevnim redom vsem uporabnikom proračunskih sredstev v občini, političnim strankam v občini ter sredstvom javnih občil,
– potek seje sveta se direktno prenaša na spletni strani občine,
– preko občinskega glasila.
(2) Za potrebe zainteresirane javnosti se digitalni zapis seje hrani en mesec.


Občinski svet lahko Poslovnik Občinskega sveta Občine Domžale s pobudo in glasovanjem spremeni. Seveda, če je interes po večji obveščenosti občank in občanov občine Domžale.


Občane zanima kdo je v tem mandatu predsednik Nadzornega odbora Občine Domžale in kdo so člani odbora.
Domžale, 8.3.2023

Predsednik Nadzornega odbora Občine Domžale je Marko KIAUTA, člani in članice pa Robert RUTAR, Alenka ČEBULJ, Klementina VISENJAK PAVLI, Mateja ZUPAN JOSIPOVIĆ, Janez GODLER, Klemen RUTAR, Bojana PETROVIĆ in Urška JAVORNIK. Podatki so dostopni na spletni strani Občine: https://www.domzale.si/objava/71415.


Ali menite, da bi morala občina javnosti predstaviti letni občinski proračun in načrt dela? Transparentnost je v politiki pomembna!
Domžale, 9.1.2023

Odgovor:
Letni občinski proračun in načrt dela se sprejemata na Občinskem svetu Občine Domžale v skladu s Statutom Občine Domžale ter Poslovnikom Občinskega sveta Občine Domžale.
Pred pričetkom priprave proračuna se pozove proračunske uporabnike, da predložijo svoje predloge za sestavo proračuna. Predlog proračuna se nato pošlje vsem občinskim svetnikom, vsem članom delovnih teles sveta in nadzornega odbora ter vsem proračunskim uporabnikom, ki lahko svoje pripombe podajo do seje občinskega sveta (prvo branje).
Po prvi obravnavi se proračun javno objavi ter se zbirajo pisni predlogi in pobude. Do pripomb in predlogov se poda opredelitev in pojasnilo, katere pripombe in predlogi so upoštevani in kateri ne.
Na občinski seji lahko pripombe, tako v prvi in drugi obravnavi, podajo tudi svetnice in svetniki v obliki amandmajev.
Tudi druga obravnava je javna in dostopna za ogled prek spleta.
Transparentno delovanje je pomembno, ne samo pri pripravi in predstavitvi proračuna, ampak tudi pri vseh drugih aktivnostih v občini, tako na Občini Domžale kot v javnih zavodih in drugih institucijah na območju občine, saj se na ta način izognemo tveganju za korupcijo.
Strinjamo se z vami, da je v politiki transparentnost izjemno pomembna. Predstavitev proračuna pred sprejemom vedno izvedemo na seji Občinskega sveta, ki je odprta tudi za javnost. Ogled seje občinskega sveta je možen tudi preko spleta.


V rebalansu proračuna Občine Domžale ste namenili 371.000 EUR za turistično dejavnost. Ali bo naša občina uvrščena med zanimive turistične destinacije?
Zanima nas tudi, koliko nočitev je bilo zabeleženih oz. plačanih turističnih taks.
Domžale, 6. 4. 2023

Sledita odgovora na vaši vprašanji.
1. V rebalansu proračuna Občine Domžale ste namenili 371.000 EUR za turistično dejavnost. Ali bo naša občina uvrščena med zanimive turistične destinacije?
Iz proračunske postavke 143207 Turistična dejavnost se krijejo naslednji stroški: sodelovanje pri aktivnostih in sofinanciranje delovanja RDO Osrednja Slovenija, sofinanciranje nakupa letnih kart za Arboretum Volčji Potok, članarina za projekt Mreže postajališč za avtodome, pokrivanje stroškov za delovanje Službe za turizem, vzdrževanje in nadgradnja spletne strani visitdomzale.si ter ostalih družbenih omrežij, pokrivanje stroškov za namene promocije turističnih dejavnosti in znamenitosti v občini Domžale (založniške in tiskarske storitve, promocijske fotografije, informiranje, oglaševalske akcije v medijih in objave v turističnih publikacijah), oblikovanje in nakup primernih promocijskih daril in razglednic, vzdrževanje pravljične poti na Šumberku, vodenja po poti in dodatne izobraževalne aktivnosti za otroke ob vodenjih ter izobraževanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v Občini Domžale, dokončanje, otvoritveni dogodek, izobraževanje vodnikov in vodenja po novi pravljični poti »Vilinski Homec«, vzdrževanje knjigobežnic, pričetek in dokončanje projekta »Zbiranje starih hišnih imen«, digitalizacija kolesarskih poti in načrt, izdelava, nakup in nameščanje novih usmerjevalnih tabel na kolesarskih poteh, razvoj turističnega programa Občine Domžale in oblikovanje novih idej, prireditev in projektov.
Poleg naštetega se sredstva namenijo za številne dogodke v organizaciji ali soorganizaciji Službe za turizem, kot so: pustovanje, občinske proslave ob občinskih in državnih praznikih, Dan za mlade, Domžalski bolšjak, Poletno čarobno mesto, Hroščkov festival, Miklavževanje, obisk Božička, otroško silvestrovanje, adventni sejem, Zimsko čarobno mesto, Kuhna na plac, Dobrodošli na plac.
2. Zanima nas tudi, koliko nočitev je bilo zabeleženih oziroma koliko je bilo plačanih turističnih taks.
2020 – 29.931 prenočitev, 2021 -33.159 prenočitev, 2022 – 49.422 prenočitev, 2023 – 4856 prenočitev.


Kdaj se nam obetajo obljubljene sanitarije v drevoredu 88 lip, ob Kamniški Bistrici?
Domžale, 6. 4. 2023

Odgovor:
Javne sanitarije bodo zgrajene ob Kamniški Bistrici pri Gostičevi ulici v Domžalah, v bližini fitnesa v naravi v poletnih mesecih letošnjega leta.

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

  1. Informativni bilten Občine Domžale – “Samohvalnik” Občine Domžale