6. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
716

Včeraj popoldan, 25.10.2023, je v Sejni dvorani Občine Kamnik potekala 6. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim obravnavali Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Kamnik v drugi obravnavi, predloga Odloka o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik in občine Komenda in Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik in občine Komenda v prvi obravnavi, dva prostorska akta ter se seznanili s potekom gradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Sejo Občinskega sveta Občine Kamnik je vodil podžupan Uroš Pirc.

Prisotnih 25 članic in članov Občinskega sveta Občine Kamnik je sprva potrdilo Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine KamnikZapisnik 2. dopisne seje in Zapisnik 3. izredne seje.

Sledila je točka Volitve in imenovanja, ob tem pa je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar poudarila: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 5. seji, 9. 10. 2023, obravnavala odstopno izjavo predstavnice ustanovitelja iz Sveta Osnovne šole Šmartno v Tuhinju in predlog za nadomestno predstavnico. Poleg tega se je Komisija seznanila z dopisom Vrtca Antona Medveda Kamnik za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda za novo mandatno obdobje in obravnavala predlagane kandidate.« Za nadomestno predstavnico ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Šmartno v Tuhinju je bila imenovana Bojana Pančur, za predstavnike ustanovitelja v Svet Vrtca Antona Medveda Kamnik pa so bili imenovani Natalija Kunstek, Nives Matjan in Luka Svetec.

Na Vprašanja in pobude svetnice Natalije Berlec (SDS) je odgovoril vodja Oddelka za razvoj in investicije Boris Ravbarsvetnici Alenki Jevšnik (Lista Dušana Papeža) je odgovorila podžupanja Romana Učakar, svetniku Robertu Prosenu (Lista Sandija Uršiča) pa je odgovor podala pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos.  

V nadaljevanju je bil sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za EUP GČ-04-del – Godič nad gramoznico v drugi obravnavi, ob tem je vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek: »V skladu z Občinskim prostorskim načrtom Občine Kamnik je na tem območju predvidena gradnja stanovanjskih objektov. Za celotno EUP GČ-04 je predpisan režim urejanja z OPPN, zato je potrebna izdelava OPPN. Območje OPPN zajema samo manjši del enote urejanja prostora GČ-04. Ker je območje možno urejati ločeno od preostalih zemljišč znotraj enote GČ 04, se OPPN pripravlja le za ta del območja. Na območju se z OPPN načrtuje gradnja petih stanovanjskih objektov. Gradbene parcele se navezujejo na skupno dovozno površino z obračališčem.« Svetnice in svetniki so Odlok sprejeli s 24 glasovi za.

V drugi obravnavi pa je bil nato s 27 glasovi za sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu MO-01 in MO-02, razlog za sprejem in za pripravo OPPN-ja pa je celovito načrtovanje prostorskih ureditev, ki bo omogočilo kasnejši fazni razvoj obrtne cone Motnik. »V skladu z zahtevami nosilcev urejanja prostora so bila spremenjena naslednja določila odloka: dodano je bilo poglavje o ukrepih s področja poplavne varnosti, dodana je bila zahteva, da se morebitna sanacija mostu čez Motnišnico izvede kot javna dela z investitorjem Občino Kamnik (zahteva DRSV), v skladu z medtem izdelano geomehansko-erozijsko študijo se je spremenil način odvoda odpadnih voda, namesto možnosti ponikanja se je predpisal odtok v Motnišnico s potrebnim zadrževalnikom padavinskih voda, ukinila se je obveza po travnati izvedbi parkirnih mest za osebna vozila, korigirala so se določila glede priklapljanja na vodovodno omrežje, v prvi fazi s samooskrbo, v drugi fazi z navezavo na vaški vodovod in možen naklon strešin se je iz 35–45 povečal na 31–45,« je točko predstavila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

V drugi obravnavi je sledil s 27 glasovi za sprejem Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Kamnik. Namen programa opremljanja stavbnih zemljišč je analiza obstoječe komunalne opreme na območju OPN, uskladitev gradnje objektov in omrežij komunalne opreme ter pridobitev osnov za izvajanje obračuna komunalnega prispevka v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Program opremljanja določa usklajevanje dejavnosti povezanih s komunalnim opremljanjem stavbnih zemljišč za načrtovanje finančnih sredstev za opremljanje in omogočanje možnosti priključevanja na komunalno opremo ter služi kot podlaga za odmero komunalnega prispevka. »V drugi obravnavi so v Odlok vnesene naslednje spremembe   tehnični popravki zaradi usklajevanja predloga Odloka z nadrejeno (nacionalno) zakonodajo – črta se drugi odstavek 1. člena, drugi odstavek 4. člena, dodan je 5. člen (ostali se temu primerno preštevilčijo), 15. člen se dopolni na način, da se vnesejo zakonsko dovoljene oprostitve, dodatno pa tudi, da se plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v celoti oprosti za gradnjo stavb sil za zaščito, reševanje in pomoč ter gasilskih domov – oznaka 12742 v skladu s klasifikacijo CC-SI,« je še poudarila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek, nato pa je s 26 glasovi za sledil še sprejem Sklepa o opustitvi javnega dobra.

Predsednik gradbenega odbora nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik Bogdan Pogačar je članice in člane Občinskega sveta Občine Kamnik seznanil s potekom gradnje nove šole. Ob tem je med drugim povedal: »V juniju so se na lameli A izvajala predvsem montažna dela jeklene konstrukcije drugega nadstropja ter strehe, v prvem nadstropju so se izvajala strojno in elektro-instalacijska dela,  montaža stavbnega pohištva pritličju in prvem nadstropju, v prvem nadstropju je potekala izvedba mavčno-kartonskih sten ter estrihov. Na tej lameli se trenutno izvajajo naslednja dela elektro-inštalacijska dela, strojno-inštalacijska dela na strehi, keramičarska dela, ključavničarska dela, izvedba mavčno kartonskih oblog oz. sten v drugem nadstropju, izdelava estrihov v pritličju, izvedba odvodnjavanja strehe. Na lameli B je izvajalec del v juniju zaključil z deli protipožarne zaščite jeklene konstrukcije in montažne lesene strešne konstrukcije nad   predmetno lamelo in izvedel montažo jeklenih portalov. Na lameli B je bil v juliju opravljen kvalitativni pregled jeklene konstrukcije s strani pristojne institucije in v ta namen pripravljeno poročilo z ugotovitvami ter predlogi za odpravo pomanjkljivosti. Trenutno se na lameli B izvajajo naslednja dela: elektro-inštalacijska dela, strojno-inštalacijska dela, montaža mavčno-kartonskih oblog, vgradnja stavbnega pohištva – okna, izvajanje slikopleskarskih del. Na območju lamele C  je bila v juniju izvedena montaža  jeklene konstrukcije 2. nadstropja. V pritličju so celoti izvedene učilnice prve triade. Izvedena je bila večina zunanjega stavbnega pohištva v prvih dveh etažah, v juliju so bila na lameli C izvedena elektro in strojno-instalacijska dela. Trenutno se izvajajo naslednja dela ključavničarska dela, elektro-inštalacijska dela, izdelava oz. montaža betonskih fasadnih elementov. Na gradbišču so se v okviru zunanje ureditve v zadnjih dveh mesecih izvajala dela za izvedbo priključka na javno kanalizacijsko omrežje za odpadno vodo, izvedbo internega omrežja za padavinsko vodo in priključitev na javno omrežje, izvedbo plinskega in toplovodnega priključka, izvajanje del izgradnje novega sekundarnega omrežja vodovoda ob šoli in vodovodnega priključka, nasutje in planiranje nasipa zunanje ureditve. Na obodu šole (lamela A in C) je bila izvedena montaža betonskih fasadnih elementov« povedal je, da je bilo izdanih 22 začasnih situaciji ter predstavil dela, ki se bodo izvajala v prihodnjih dveh mesecih.

V prvi obravnavi smo bili s strani Martine Magajna, predstavnice ProSVET, Martina Magajna s.p., seznanjeni s Predlogom Odloka o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik in občine Komenda. S sprejetjem obravnavanega odloka bo opredeljen način, predmet in pogoji opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na celotnem koncesijskem območju, tj. območju občine Kamnik in občine Komenda. Odlok tako med drugim določa organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe in javna pooblastila izvajalca javne službe, pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe, vrste in obseg storitev javne službe, pravice in obveznosti izvajalcev in uporabnikov storitev javne službe, vire financiranja, cene storitev in način obračunavanja storitev javne službe, nadzor nad izvajanjem javne službe ter kazenske določbe. Nato pa je bil, tudi v prvi obravnavi, Občinski svet Občine Kamnik seznanjen še s Predlogom Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik in občine Komenda, ki je koncesijski akt, s katerim se določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ter ureja druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije. Na osnovi tega odloka se koncesija podeli izvajalcu, izbranemu na javnem razpisu, ki se izvede v skladu z določbami tega odloka in predpisov, ki urejajo podeljevanje koncesij. V odloku so določeni pogoji za sodelovanje in merila za izbor koncesionarja. Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja občinska uprava. Odlok določa tudi način prenehanja koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe. S to točko je bila današnja seja tudi zaključena.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo