T e D n i (K) Občine Kamnik (6.11.2023)

0
460

Sanacije po poplavah

Neurja z obilnimi padavinami med 26. oktobrom in 5. novembrom

Občanke in občane obveščamo, da je Občina Kamnik, da smo bili v dneh 26. oktobrom in 5. novembrom bili priča ponovnim neurjem z obilnimi padavinami. Obična Kamnik je z Občinskim štabom civilne zaščite Kamnik in gasilci ter koncesionarji, pogodbeniki in Hidrotehnikom poskrbela za pretočnost rek ter izvedla nujne preventivne ukrepe za zaščito objektov in infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacija, mostovi). V intervenciji je sodelovalo preko 300 gasilcev prostovoljnih gasilskih enot Gasilske zveze Kamnik in pogodbena podjetja ter gradbena mehanizacija, ki jo je aktiviral Občinski štab civilne zaščite Občine Kamnik.  

Kljub temu, da po avgustovskih poplavah država ni uspela sanirati rek, je ekipa Občine Kamnik in Občinskega štaba Civilne zaščite Kamnik pod vodstvom podžupana Uroša Pirca in vodje intervencije Jožeta Oblaka zagotovila pretočnost rek. Na terenu je bilo dan in noč preko 40 bageristov, in sicer pogodbena podjetja ter strojniki z gradbeno mehanizacijo, ki so pomagali koncesionarju Hidrotehnik, d. o. o.

Dan in noč so stanje na terenu spremljale ekipe kamniških gasilk in gasilcev in prav oni so bili tisti, ki so zaslužni, da smo preprečili večjo materialno škodo na objektih in infrastrukturi.

Pred in med poplavami je bilo razdeljeno delo po priotetah, razdeljeno pa je bilo tudi večje število protipolavnih vreč, in sicer občankam in občanom, ki živijo na ogroženih območjih poplavljanja.

Občanke in občane obveščamo, da se dela nadaljujejo tudi v tem tednu in se struge čisti ter ureja po prioritetah.

Ogledi zemeljskih plazov

Na območju naselja Žaga je bil izveden dodaten ogled zemeljskega plazu, ki je posledica poplav iz meseca avgusta 2023.

Strokovnjak za plazove, geomehanik Martin Vrabec si je skupaj s predstavnikom Občine ogledal zemeljski plaz. Na podlagi ogleda bo sledila izpolnitev potrebnih obrazcev za vnos zemeljskega plazu v državne evidence AJDA in E-plaz.

Sanacije plazov in plaz Blate

Po katastrofalnih poplavah v mesecu avgust 2023 smo takoj aktivno pričeli z iskanjem strokovnjakov geologov, gradbenikov, statikov za izvedbo intervencijskih sanacij plazov, ki ogrožajo hiše, v katerih občani ne morajo živeti oziroma so bile v poplavah porušene. Vsi pozvani strokovnjaki so se na naše prošnje odzvali in prišli na teren. Strokovnjaki so po ogledu lokacij pričeli z izdelavo geološko-geotehničnih elaboratov s predlogom za sanacijo plazu ter izdelavo projektne dokumentacije za same urgentne sanacije. Vsak projekt moramo pred izvedbo posredovati v potrditev na državno tehnično pisarno. Po potrditvi je izpolnjen pogoj, da lahko izvedemo naročilo in, da bomo za predmetno urgentno sanacijo prejeli tudi državna sredstva z naslova sanacij.

Na sanaciji plazu na naslovu Županje Njive 1 so dela v polnem teku. Izvajalec del je že odstranili drevje, grmovje in zemlja iz brežine. Izvedenih je več sidrnih lukenj za pasovna sidra. Ko bodo izvedene vse sidrne vrtine, bodo pričeli z montažo zaščitnih nateznih mrež.

V preteklem tenu je bila z izvajalcem podpisana pogodba za urgentno sanacijo plazu na naslovu Županje Njive 2A . Predviden pričetek del je v tem tednu, in sicer z odstranitvijo dreves in grmovja z brežine in potem s pričetkom vrtanja lukenj za pasivna sidra.

V teku je ponovitev javnega naročila za izdelavo zaščitnega opornega zidu za objektoma Stahovica 12A in 13.

V analizo so bili predani vzorci zemljine, kjer so izvajale sondažne vrtine za potrebe izdelave projektov sanacij plazov. Na plazovih, kjer so potrebne raziskovalne vrtine za potrebe ugotavljanja geomehanske sestave, se bo predvidoma v drugi polovici meseca novembra pričelo z nadaljevanjem izdelave sondažnih vrtin.

Na plazu Blate se je dne 26. 10. 2023 pričela izvajati 24-urna straža s strani gasilskih enot Gasilske zveze  Kamnik, da se spremlja eventualne premike in spremembe na samem plazu. Dne 30. 10. 2023 se je dolino Bistričice za potrebe alarmiranja postavilo dve mobilni sireni, ki se nahajata v krajih Bistričica in Okroglo. Prvo soboto je potekalo testiranje slišnosti, ki je pokazalo določene slabosti glede pokritosti z obvestilnim signalom. Civilna zaščita Občine Kamnik je o navedem takoj obvestila pristojne in aktivno pristopila k nadgradnji sistema. Odobrena je bila še tretja mobilna sirena, ki bo montirana v vasi Klemenčevo prav tako pa podan predlog za vgradnjo dodatnih stacionarnih siren za povečanje pokritosti z obvestilnim signalom. Dne 31. 10. 2023 pa se je pričela montaža avtomatskega sistema za javljanje v primeru sprožitve plazu s prenosom opreme s helikopterjem Slovenske vojske na vznožje plazu. V vasi Klemenčevo se je montirala tudi kamera, s katero se spremlja potok in pretok Blatnice. Izdelan je dokumentacija ureditve tega območja s strani Direkcije RS za vode in čaka na recenzijo s strani državne komisije.

Skupaj s strokovnjaki si prizadevamo in želimo v najkrajšem možnem času priti do projektov urgentnih sanacij plazov in zagotovitvi, da bodo občani lahko varno živeli na svojih domovih.

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik

Na javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik v letu 2023 – ukrep »subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru«, »sofinanciranje udeležb na sejmih in razstavah«, »sofinanciranje zaščite licenc in patentov« in »spodbujanje promocije namestitvenih ponudnikov« je od začetka razpisa, objavljenega na spletni strani Občine Kamnik dne 25. 8. 2023, do zaključka razpisa, t.j. do 5. 10. 2023 oddalo vlogo 35 vlagateljev. Ena vloga je bila vložena naknadno oziroma prepozno.

Za vse navedene ukrepe je bilo v skladu s sprejetim proračunom za leto 2023 skupaj razpisanih 52.800 evrov.

Od 35 vlog dve nista izpolnjevali pogojev za dodelitev sredstev, zato sta bili zavrnjeni. Vlagateljem preostalih vlog so bili izdani sklepi o dodelitvi sredstev.

Sanacija plazu pod občinsko cesto Laze–Vrhač

Dela na plazu pod občinsko cesto JP661345 Laze–Vrhač, v kraju Laze v Tuhinju se izvajajo, kljub slabšim vremenskim razmeram. Na podlagi predhodno izvedenih geomehanskih raziskav terena je bila izdelana PZI dokumentacija za sanacijo plazu.

Sanacija zajema kombinacijo kamnite zložbe v dolžini 8 metrov in sidranih AB slopov s kamnito oblogo dolžine 6,5 metra. V sklopu sanacije smo izvedli in uredili odvodnjavanja meteorne vode, hudourniške kanalete dolžine 15 metrov, izvedena je bila sanacija prepusta. V preteklem tednu je bilo zaključeno injektiranje z geotehničinimi sidri dolžine 12 metrov, nosilnosti 200 Kn. Gradbena dela izvaja Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. gradbeni nadzor nad sanacijo izvaja geomehanik Martin Vrabec d. o. o., vrednost investicije pa znaša 29.500 evrov.  Vse udeležence v cestnem prometu naprošamo, da dosledno upoštevajo postavljeno popolno zaporo in prometno signalizacijo.

Ureditev ograje na Žalah

Občina Kamnik je uredila novo ograjo na pešpoti na kamniške Žale. Slednja je bila dotrajana in uničena, pot pa v veliki večini uporabljajo tudi starejše občanke in občane in smo v luči varnosti ter lažje uporabe pešpoti uredili oziroma namestili novo ograjo.

Oddelek za razvoj in investicije

Združenje zgodovinskih mest Slovenije

  1. seja programskega odbora članic Združenja zgodovinskih mest Slovenije in jesenski sklop posvetovalnih delavnic o kulturi in kulturnem turizmu, ki smo se je udeležili predstavnica Občine Kamnik, predstavnik Zavoda za turizem in šport Kamnik ter predstavnik Javnega zavoda za kulturo Kamnik.

Več informacij je dostopnih na spletni povezavi Združenja zgodovinskih mest Slovenije (zgodovinska-mesta.si).

Javno naročilo »Čiščenje poslovnih prostorov v upravni stavbi občine Kamnik in na drugih lokacijah za obdobje od 2024 do 2026«

 V petek, 27. 10. 2023, smo na Portal javnih naročil objavili javno naročilo male vrednosti »Čiščenje poslovnih prostorov v upravni stavbi občine Kamnik in na drugih lokacijah za obdobje od 2024 do 2026«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil): https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=497305.

Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do torka, 13. 11. 2023, do 9. ure.

Oglasno sporočilo