T e D n i (K) Občine Kamnik (1.7.2024)

0
380

Sanacija po poplavah

Sanacijska obnova vodotokov in hudournikov po poplavah

Na območju Občine Kamnik poteka več delovišč sanacijskih obnov vodotokov in hudournikov. Direkcija Republike Slovenije za vode na podlagi izdelanega plana sanacije za izvedbo ureditev vodotokov po poplavah skupaj s podjetjem Hidrotehnik, d. o. o. ter podizvajalci  izvaja sanacijo po poplavah.

urejanjem in sanacijami vodotokov po poplavah se v prvi vrsti zagotavlja večja pretočnost, čiščenje naplavin in plavja ter zavarovanja poškodovanih brežin vodotokov.

Direkcija Republike Slovenije za vode je pripravila posebno aplikacijo, preko katere lahko spremljate delovišča koncesionarja v Občini Kamnik:

https://poplave2023.evode.si/%23.

Sanacija transportnega vodovoda

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. nadaljuje z izvedbo del za sanacijo transportnega vodovoda na relaciji Sp. Stranje – Fužine, v predvideni dolžini 2.100 metrov ter izvedbo premostitve vodovoda preko reke Kamniške Bistrice.

V sklopu izvedbe sanacijskih del je načrtovana tudi preplastitev cestišča državne ceste. Za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor se občankam in občanom zahvaljujemo.

Sanacija plazov

Po katastrofalnih poplavah v mesecu avgust 2023 smo takoj aktivno začeli z iskanjem strokovnjakov, kot so geologi, gradbeniki, statiki za izdelavo projektov sanacij plazov, ki ogrožajo hiše, ceste ali ostalo javno infrastrukturo. Vsi pozvani strokovnjaki se na naše prošnje odzivajo in pridejo na teren. Strokovnjaki po prvem ogledu podajo priporočila in usmeritve za izdelavo kakovostnega popisa za izbiro projektanta za izdelavo projekta sanacije. Projektanti po prejemu naročila takoj odidejo na teren ter na podlagi ugotovljenega stanja začnejo z izvedbo geoloških raziskav, ki so pogoj za izdelavo kakovostnih sanacijskih načrtov. Vsak projekt moramo pred izvedbo posredovati v potrditev na Državno tehnično pisarno. Po potrditvi je izpolnjen pogoj, da lahko izvedemo naročilo, in smo upravičeni do državnih sredstev z naslova sanacij.

V letošnjem letu imamo na Občini Kamnik v planu izvesti vsa evidenčna naročila za izdelavo projektov sanacij plazov in začeti z izvedbo nujnih sanacij.

V Košišah so dela potekala v oteženih okoliščinah s prekinitvami zaradi dežja in nalivov. V teku je izvedba povezave drenažna reber v meteorno kanalizacijo in izdelava pasivnih sidra.

Snoviku so groba dela odvoza in odstranitev plazine izvedena. Zaradi dodatnih izvirov na sami plazini sta bila na terenu geolog in projektant. Projektant pripravlja popise in usmeritve za napredovanje del.

Za sanacijo plazov v Lanišah ter Zagorici nad Kamnikom so podpisane pogodbe. Na Ministrstvo za naravne vire in prostor je bila posredovana vsa potrebna dokumentacija za sklenitev aneksa za črpanje dodatnih sredstev. Uvedba v delo in pričetek del bosta izvedena takoj, ko prejmemo aneks in sredstva za predmetni sanaciji. Upamo, da še v tem mesecu.

Tekoče se izvajajo tudi evidenčna naročila za strokovni nadzor nad izvedbo in koordinacijo varstva in zdravja pri delu na gradbišču.

V pregled in recenzijo je bilo posredovanih več projektov za katere čakamo recenzijsko poročilo in odobritev.

Glede na prejete recenzije s strani Državne tehnične pisarne projektanti izvajajo popravke in odgovore.

Za sanacijo plazov v Bistričici, Stahovici ter Potoku v Črni je bila na Državno tehnično pisarno posredovana dopolnjena projektna dokumentacija in podani odgovori na recenzijska vprašanja. Čakamo na potrditev recenzentov.

Za sanacijo plazu v Tunjicah smo prejeli pozitivno recenzijsko poročilo. S strani države čakamo na dodatna navodila glede črpanja dodatnih sredstev za izvedbo sanacij. Ko jih prejmemo, bomo takoj začeli s postopki.

V teku so izdelave projektov sanacije za plazove, ki so v različnih fazah izdelave v naseljih Laniše, Kamniška Bistrica, Stolnik,  Stahovica, Krivčevo, Košiše, Zgornje Stranje, Žale, Zakal, Snovik, Poreber, Žaga, Podgorje, Kršič, Briše, Županje Njive, Stari grad, Hrib pri Kamniku ter več lokalnih cestah.

Ogledi z geologi in predstavniki Občine Kamnik za izvedbo sanacij se tekoče izvajajo glede na prioritete, poslabšanja stanja na posameznem plazu in obvestila občanov.

Sproti se z lastniki zemljišč, kjer potekajo sanacije, dogovarjamo in sklepamo pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij.

Aktivirana je tudi ekipa Zavoda za gradbeništvo Slovenije, ki opravlja oglede, ugotavlja stanje po izvedenih sanacijah ter delih in podaja nova poročila in priporočila.

Na plazu Blate in plazovih ob hudournikih Blate in Bistričica so aktivirani različni strokovnjaki ( geologi, hidrologi, vodarji, …). Na območju plazu Blate so bile izvedene prve osnove geološke in geomehanske raziskave, ki bodo omogočale osnovo za pripravo projektne naloge za izbiro izvajalca geoloških in geomehanskih raziskav celotnega območja. Prav tako so strokovnjaki na območju plazov postavili različne sisteme za spremljanje stanje na plazu ter sonde za spremljanje temperature ter ostale parametre. S strani strokovnjakov je bila podana informacija, da so se razmere na samem plazu Blate umirile. Težavo predstavlja vodotok Bistričica, ki je spodkopal brežine, ki so postale nestabilne, zato se izvajajo pomiki ter manjši podori. V minulem tednu je bil na pobudo Občine Kamnik ter Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica sklican sestanek z državnima sekretarjema, predstavniki Državne tehnične pisarne, predstavnikom Direkcije republike Slovenije za vode, projektantom in hidrologom. Ogledali smo si stanje na terenu, se dogovorili o aktivnostih in nalogah za naprej, da se projekt premakne iz mrtve točke in aktivno pristopi k sami sanaciji na samem plazu Blate, Korošaku ter hudourniku Bistričica in ukrepe izvede še pred obilnim dežjem, ki vsako leto prizadene to območje v poletnih in jesenskih mesecih. V Klemenčevem je nameščena nova naprava za monitoring in spremljanje stanja vodotoka Bistričica.

Skupaj si prizadevamo in želimo, da v najkrajšem možnem času pridobimo projekte sanacij plazov in odobritve s strani Državne tehnične pisarne, da bi zagotovitvi občankam in občanom, da bodo lahko varno živeli na svojih domovih.

V primeru poslabšanja stanja občanke in občane prosimo, da nas o tem obvestijo, da bomo takoj po prejemu obvestila tudi ukrepali.

Oddelek za razvoj in investicije

Podajte svoje predloge za boljšo ureditev prometa v občini Kamnik
Na Občini Kamnik si želimo zbrati čim več mnenj prebivalk in prebivalcev o tem, kje zaznavate težave v prometu. S tem namenom smo v mesecu maju že izvedli ulično javno razpravo, ki je potekala v sklopu Urbanega sprehoda Jane’s walk. Vse občanke in občane zdaj lepo vabimo, da sodelujete v anketi o prometu, te dni pa je zaživela tudi spletna platforma, na kateri lahko na zemljevidu Kamnika označite problematična prometna žarišča.

Podajte svoje mnenje v kratki anketi.

S sodelovanjem pri anketi boste pomagali ugotoviti, katere poti so znotraj občine najpogostejše, opredelite pa lahko še, komu v prometu se naj omogoči več prostora – pešcem, kolesarjem, JPP ali avtomobilom? Anketa je dostopna na povezavi https://www.1ka.si/kamnikpromet 

Opozorite nas na problematično prometno ureditev na spletnem zemljevidu Kamnika

Pripravljena je tudi spletna različica javne razprave. Na zemljevidu Kamnika enostavno označite problematična prometna žarišča in opišete konkretne težave, s katerimi se srečujete v prometu. Jeseni boste lahko na istem mestu predlagali tudi ukrepe. Do platforme lahko dostopate na https://cps.projekti.si/kamnik  

Rezultati javnih razprav, spletne javne razprave in ankete bodo ključni pri nadaljnjem oblikovanju OCPS Kamnik. Pripravljamo jo v sodelovanju z Inštitutom za politike prostora, z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije in z Ljubljanskim urbanističnim zavodom, predstavljala pa bo osnovo za kandidiranje za evropska in  nacionalna sredstva za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. V strategiji bodo imeli prednost mehki ukrepi, ki ne vključujejo gradnje in trajnostni potovalni načini, ki nadomeščajo uporabo avtomobilov.

Tuji partnerji navdušeni nad prehransko ponudbo Srca Slovenije

Od 17. do 20. junija 2024 je v Srcu Slovenije potekal študijski obisk, ki se ga je udeležilo 24 partnerjev iz Poljske, Švedske, Finske, Litve, Latvije in Italije. Ta obisk je predstavljal zaključni del projekta sodelovanja lokalnih akcijskih skupin Eko hrana in kratke dobavne verige.

Začeli smo v ponedeljek, 17. junija, z obiskom Velike planine. Barbara Strajnar iz Občine Kamnik je goste popeljala Po poteh pastirjev, skupaj smo se sprehodili do starega pastirskega naselja in se seznanili s programom varovanja te izjemne pastirske planote. Udeleženci so doživeli posebno kulturno in gastronomsko izkušnjo, ki je omogočila globlji vpogled v tradicijo in življenje pastirjev. Pred Preskarjevim muzejem smo spoznali proces izdelave tradicionalnega sira trniča, ki ga je demonstrirala Sonja Kropivšek s Kmetije Pr’ Gabršk iz Tuhinjske doline.

V torek, 18. junija so si v samostanu Mekinje zjutraj ogledali zeliščni vrt, kjer uspeva več kot 200 vrst zeliščnih rastlin. Sledila je mednarodna konferenca, na kateri smo razpravljali o pomenu lokalno pridelane hrane in kratkih dobavnih verigah, ter predstavili slovenske in tuje primere dobre prakse. Kosilo v gostišču Repnik so oblikovali po konceptu “Okusov Kamnika” in udeležencem postregli z značilnimi jedmi iz kamniške regije.

V popoldanskem času smo obiskali Ekološko kmetijo Homar in Kompostarno 1000 cvetov v Dupeljnah (Lukovica), kjer smo spoznali proces kompostiranja na osnovi konjskega gnoja in kalifornijskih deževnikov. Nadaljevali smo z obiskom učne kmetije Pr’ Ropet, kjer so spoznali njihov način delovanja, postopek pridelave senenega kozjega mleka in različne izobraževalne programe in projekte, ki jih kmetija izvaja. V kamniški pivovarni Maister smo okušali lokalno pivo in spoznali poslovno zgodbo in celoten proces pridelave piva. Dan smo zaključili z obiskom Ribogojnice Mihovc v Mekinjah. 

Sredo, 19. junija, smo začeli zjutraj s pohodom po vodnih poteh v Kamniško-Savinjskih Alpah. Udeleženci so med pohodom ob Kamniški Bistrici okušali naravno pitno vodo in spoznali inovativnost projekta, s katerim smo se uvrstili med finaliste evropskega natečaja ARIA 2023. Sledil je obisk kmetije Pr’ Flajšman v Beričevem, kjer smo spoznali tradicijo pridelave zelenjave v teh krajih in pomen zelenjadarskih kmetih pri zalaganju Ljubljane s svežo zelenjavo. Nato smo se odpravili v lokalno šolo v Jevnici, kjer smo si ogledali šolski eko vrt, ki ga urejajo učenci in učitelji. Pri kosilu na Turistični kmetiji Pr’ Krač v Dolskem so udeleženci uživali v hišnih tradicionalnih jedeh in spoznali filozofijo kmetije, na kateri je vse prepleteno s kulturno dediščino, galerijsko dejavnostjo in ohranjanjem pristne narave. Sledil je obisk Trebnjega s trgovino Dobrote Dolenjske, ki povezuje pod istoimensko kolektivno blagovno znamko najboljše ponudnike iz Dolenjske regije. Dan smo zaključili z obiskom Levčeve domačije Dolu pri Ljubljani. Tuji partnerji so lahko spoznali uspešno revitalizacijo starega vaškega jedra, v katerega so umestili obnovljene objekte kulturne dediščine: občinske prostore, objekt s kuhinjo in sanitarijami, kozolec za dogodke, zeliščni vrt, čebelnjak in sadovnjak s starimi drevesnimi sortami. Podrobneje smo jim predstavili tradicijo čebelarstva in zeliščarstva v teh krajih.

Študijski obisk je bil izveden kot del projekta Za lokalno hrano, ki ga podpirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 preko LAS Srce Slovenije.

Javno naročilo »Povezava osrednjega in južnega trakta ZD Kamnik«

V ponedeljek, 24. junija 2024, smo na Portal javnih naročil objavili javno naročilo male vrednosti »Povezava osrednjega in južnega trakta ZD Kamnik«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil): https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/822951

Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do ponedeljka, 15. julija 2024 do 9. ure.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here