28. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2684
Vir: Občina Domžale 24.marec 2014

V četrtek, 20. marca 2014, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 28. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil podžupan, mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 27. seje z dne, 13. februarja 2014, ter naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, pobude in predlogi;
2. Volitve in imenovanja;
3. Obravnava in sprejem Sklepa o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2014;
4. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za investicijsko vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture – druga obravnava;
5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2014 – skrajšani postopek;
6. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »V11/1 ob obvoznici Vir« – prva obravnava.

Točka »Obravnava in sprejem Informacije o začetku stečajnega postopka nad družbo ICJ d.o.o.« je bila z dnevnega reda umaknjena.

1. Vprašanja, pobude in predlogi
Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: mag. Tomaž Deželak /SDS/, Anton Preskar /LDS/, mag. Majda Pučnik Rudl /SDS/, Vera Vojska /LDS/, Marija Majda Zevnik /SD/, Marija Doroteja Grmek /SDS/, Peregrin Stegnar /NSi/, Aleš Juhant / Lista obrtnikov in podjetnikov/, Florjan Zabret /Lista za Domžale/, Uroš Breznik /SD/.

Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja.

2. Volitve in imenovanja
Pri drugi točki dnevnega reda so svetnice in svetniki obravnavali:
• Sklep o imenovanju direktorja Kulturnega doma Franca Bernika Domžale;
• Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorice Javnega zavoda »Center za mlade Domžale«;
• Sklep o izdaji mnenja k imenovanju direktorice Javnega zavoda Vrtec Urša.

Po obravnavi je Občinski svet sprejel naslednje sklepe:

Za direktorja javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale se za mandatno obdobje 5 let z dnem 06.04.2014 imenuje Cvetko Zalokar Oražem, Poljska cesta 10 B, 1230 Domžale.

Občinski svet Občine Domžale izdaja soglasje k imenovanju Tinkare Koleša, Ravnikarjeva ulica 3, Radomlje za direktorico javnega zavoda »Center za mlade Domžale« za mandatno dobo 4 let;

Občinski svet Občine Domžale izreka pozitivno mnenje k prijavljenim kandidatkam za ravnateljico Vrtca Urša, s tem, da daje prednost pri izbiri Martini Pančur, Osojna ulica 11, Domžale. V času, ko je opravljala dela vršilke dolžnosti, je svoje delo opravljala zelo kvalitetno in strokovno v zadovoljstvo otrok, staršev kot tudi ustanovitelja.
3. Obravnava in sprejem Sklepa o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2014
Občinski svet Občine Domžale je sprejel nasledni sklep:
1. Občina Domžale podeli ZLATO PLAKETO Ivanu Dragu TAVČARJU, za dolgoletno delo na kulturnem področju, posebej v Godbi Domžale.
2. Občina Domžale podeli SREBRNO PLAKETO Karlu STEINERJU, za dolgoletno uspešno delo na področju fotografije, filma in videa.
3. Občina Domžale podeli SREBRNO PLAKETO Stanislavu ŽAVBIJU, za dolgoletno uspešno delo na področju športa in rekreacije, posebej balinanja.
4. Občina Domžale podeli BRONASTO PLAKETO Milanu CAPUDRU, za dolgoletno delo v Kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan.
5. Občina Domžale podeli BRONASTO PLAKETO Mihaelu LENČKU, za prispevek k prepoznavnosti domžalskega podjetništva in področju prostovoljstva.
6. Občina Domžale podeli BRONASTO PLAKETO Pavlu OREHKU, za uspešno dolgoletno delo v društvih in KS Dob.
7. Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Darku HEMETKU, za prostovoljno delo v PGD Domžale-mesto ter vsestransko požrtvovalno pomoč pri požaru v stolpnici.
8. Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE, Primožu HIENGU, za dragocen prispevek k naši prepoznavnosti v slovenskem prostoru.
9. Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE prof. Veri LEBAN SAMOBOLEC, za prizadevno delo v Društvu Lipa.
10. Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Vilmi NOVAK, za delo prostovoljke na različnih področjih.
11. Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Ilonki ŠARC, za prizadevno in požrtvovalno delo ter prispevek h kulturi.

4. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za investicijsko vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture – druga obravnava

Občinski svet Občine Domžale je sprejel naslednji amandma k Odloku o ustanovitvi proračunskega sklada za investicijsko vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture:

AMANDMA
5. člen Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za investicijsko vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture se spremeni tako, da se glasi: »Sredstva v proračunskem skladu se s sklepom občinskega sveta na predlog župana začasno namenijo za potrebe financiranja rekonstrukcije gospodarske javne infrastrukture čiščenja odpadne vode. Celoten znesek iz prvega odstavka tega člena je potrebno v proračunski sklad vrniti v obdobju do treh let.«

Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za investicijsko vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture.

5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2014 – skrajšani postopek

Župan Občine Domžale, Toni Dragar je predlagal Občinskemu svetu v sprejem naslednje amandmaje k Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2014:
AMANDMA št. 1
Na področju 17 – Zdravstveno varstvo se za 50.000 EUR poveča proračunska postavka 177100 – Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih, konto 4131. Sredstva se zagotovijo tako, da se na področju 19 – Izobraževanje zniža proračunska postavka 192100 – Stroški izvajanja programa otroškega varstva, konto 4119 za 50.000 EUR.
AMANDMA št. 2
Na področju 18 – Kultura, šport in nevladne organizacije se za 7.000 EUR poveča proračunska postavka 183200 – Kulturni dom Franca Bernika Domžale, konto 4133. Sredstva se zagotovijo tako, da se na področju 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine zniža proračunska postavka 152221 Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik, konto 4204 za 7.000 EUR.
AMANDMA št. 3
Na področju 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se za 15.000 EUR poveča proračunska postavka 163205 – Investicije v urejanje pokopališč in poslovilnih objektov, konto 4208. Sredstva se zagotovijo tako, da se na področju 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine zniža proračunska postavka 152221 Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik, konto 4204 za 15.000 EUR.
AMANDMA št. 4
V 5. členu Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2014 se črta besedilo zadnjega stavka: » ali če gre za plačilo pogodbenih obveznosti iz preteklih let«.
AMANDMA št. 5
Na področju 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih se ustanovi nova proračunska postavka 073214 – Sofinanciranje gradnje gasilskega doma Studenec v vrednosti 20.000 EUR, konto 4208. Sredstva se zagotovijo tako, da se na področju 13 –Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zniža proračunska postavka 132101 – Zimska služba, konto 4025 za 20.000 EUR.
073214 – Sofinanciranje gradnje gasilskega doma Studenec
AMANDMA št. 6
Na področju 06 – Lokalna samouprava se ustanovi nova proračunska postavka 062102 – Sofinanciranje gradnje objekta KS Dob, v višini 85.000 EUR (konto 4204 v višini 80.000 EUR, konto 4208 v višini 5.000 EUR). Sredstva se zagotovijo tako, da se na področju 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine zniža proračunska postavka 152221 Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik, konto 4204 za 85.000 EUR.
062102 – Sofinanciranje gradnje objekta KS Dob
AMANDMA št. 7
Na področju 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine se ustanovi nova proračunska postavka 152222 – Sklad za gospodarsko javno infrastrukturo. Sredstva za proračunsko postavko 152222 – Sklad za gospodarsko javno infrastrukturo, konto 4093 se v višini 2.549.713 EUR zagotovijo tako, da se na istem področju proračunske porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine zniža proračunska postavka 152216 Investicijsko vzdrževanje – Prodnik za 2.549.713 EUR. Spremeni se stanje kontov.
152222 – Sklad za gospodarsko javno infrastrukturo

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2014.

Občinski svet Občine Domžale je potrdil Načrt razvojnih programov za obdobje od 2014 do 2017.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2014 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale. V Uradnem vestniku Občine Domžale se objavi besedilo Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2014 ter tabelarični del splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitve posebnega dela proračuna.

Pri objavi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2014 se redakcijsko uskladi 1. člen Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2014 ter tabelarični del splošnega in posebnega dela proračuna glede na sprejete amandmaje.

6. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »V11/1 ob obvoznici Vir« – prva obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel naslednji sklep:

Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorksem načrtu za območje »V11/1 Ob obvoznici Vir« v prvi obravnavi in ga posreduje v 30 dnevno javno razgrnitev in javno obravnavo. Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »V11/1 Ob obvoznici Vir« se javno razgrne v prostorih Občine Domžale, Oddelek za urejanje prostora, Savska 2, Domžale in prostorih Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir, Šaranovičeva 19, Domžale;

Javna razgrnitev bo potekala 30 dni. Začetek razgrnitve bo deset dni po objavi sklepa v Uradnem vestniku Občine Domžale. Javna obravnava bo v prostorih Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir, Šaranovičeva 19, Domžale, dne 16.04.2014 ob 17. uri, vodil jo bo pristojni oddelek Občinske uprave;

V času javne razgrnitve bo možno predloge in pripombe v zvezi z dopolnjenim osnutkom občinskega podrobnega prostorskega načrta vpisati v knjigo pripomb, ki bo na mestih javne razgrnitve ali jih posredovati pisno na naslov: Občina Domžale, Oddelek za urejanje prostora, Ljubljanska 69, Domžale.

Celotno gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Domžale najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet.Oglasno sporočilo