TeDni(K) Občine Kamnik (17.4.2017)

0
2187

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekalo je polaganje zaščite vertikalne hidroizolacije in zasip vodnih celic z izkopanim materialom. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Obisk pobratene občine Trofaiach

V soboto, 8.aprila, so občino Kamnik obiskali gasilci iz pobratenega Trofaiacha v sosednji Avstriji. Prvi del obiska so se mudili v Motniku. Ob prijaznem sodelovanju Turističnega društva Motnik so si gostje ogledali trg Motnik, Park pod Lipami s Prangerjem, Vrbanovčev kozolec z zbirko starega orodja, nato pa še gasilski dom, kjer so jim motniški gasilci predstavili vozila in opremo. Gostje so ob zaključku obiska v Motniku v sproščenem ozračju poskusili še tradicionalne slovenske jedi. V nadaljevanju so obiskali PGD Kamnik, kjer so jim člani društva predstavili delovanje kamniških gasilcev in razkazali prostore, opremo in intervencijska vozila. V zadnjem delu obiska so gostje spoznali še nekaj kulinaričnih specialitet v okviru Okusov Kamnika ter se podali na voden ogled po ožjem delu starega mestnega jedra.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve obvešča vse vlagatelje, da po obvestilu Ministrstva za infrastrukturo in Geodetske uprave Republike Slovenije, Občina Kamnik kot upravljavec javne ceste, brez izjave lastnikov zemljišč, da se strinjajo s postopkom urejanja mej, ne sme vložiti vloge za evidentiranje parcelacij oziroma urejanja mej po Zakonu o cestah. Zato bo v bodoče potrebno vsem vlogam priložiti izjavo lastnikov zemljišč, da se strinjajo s postopkom urejanja mej.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izvajalcem domoljubnih programov, ki so na javnem razpisu kandidirali za občinska sredstva (7 prijaviteljev) so bile v podpis posredovane pogodbe o sofinanciranju njihove dejavnosti in projektov v letošnjem letu. Skladno s pogodbo bodo sredstva prejeli po posredovanju poročil o izvedbi dejavnosti in projektov.

Strokovna komisija za vrednotenje socialno varstvenih programov je zaključila z ocenjevanjem prispelih vlog na javni razpis (34 prijaviteljev). Izbrani izvajalci bodo odločbe o višini sofinanciranja dejavnosti in projektov prejeli v tem tednu.

Delavci Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik so pričeli z urejevanjem otroškega igrišča na Kranjski cesti. Pod otroška igrala so bile nameščene ustrezne podloge,  skladne s standardoma SIST EN 1176 in SIST EN 1177. Vzdrževalna dela na otroških igriščih v občini Kamnik se bodo zaključila v naslednjem tednu, ko se bo urejevalo še igrišče na Hribu.

Strokovna komisija je odprla in pregledala prispele vloge na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Od 55 prispelih vlog, je velika večina nepopolnih, zato bodo prijavitelji pozvani na dopolnitve.

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je imelo v Kamniku delovno srečanje, ki se ga je v imenu občine udeležil podžupan Matej Slapar. Na sestanku so bili prisotni tudi predstavniki Centra za socialno delo Kamnik, Policijske postaje Kamnik in Medvode, župan in direktorica Občine Komenda, podžupan občine Vodice. Predsednica društva Mirjam Kanalec in ostali člani društva so opozorili na še vedno preštevilne arhitektonske ovire, težavno vključevanje v družbo, oteženo reševanje stanovanjskih problemov in podobno, s katerimi se paraplegiki srečujejo v vsakdanjem življenju.

Oddelek za urejanje prostora

Na oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu zaznali povečanje števila vlog za izdajo komunalnih soglasij. Pri pregledu vlog ugotavljamo, da stranke vlogam ne prilagajo zahtevanih prilog, in sicer projektnih pogojev, značilnih grafičnih prilog idejnih projektov ali projektov za pridobitev gradbenega dovoljena. Ugotavljamo tudi, da prejemamo vloge za izdajo soglasij na parcelne številke, ki so šele v postopku parcelacije in še niso zavedene v geodetskih evidencah. V izogib dolgim postopkom priporočamo vsem vlagateljem, da ob predloženem obrazcu na vložišču oddajo popolno vlogo skupaj z v obrazcu navedenimi prilogami.

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o uveljavljanju predkupne pravice občine. Izdali smo več potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe Finančne uprave Republike Slovenije. Slednje za odobritev pravnega posla, saj mora Finančna uprava ugotoviti, kdaj se je namenska raba parcele spremenila, ker ta podatek bistveno vpliva na stopnjo davka za promet na nepremičnine.

Na oddelku smo pripravilo gradivo za predajo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu spremembe št. 1 – SD OPN št. 1 Občine Kamnik.

Oddelek za razvoj in investicije

Z namenom približati delovanje Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, smo vsem zainteresiranim občankam in občanom, ki imajo že razvite projektne ideje, primerne za prijavo na prihajajoči javni poziv LAS, ali zgolj željo sooblikovati razvoj lokalne skupnosti, z mesecem aprilom v občinski stavbi vzpostavili gostujočo pisarno LAS Srce Slovenije. Prvo gostovanje svetovalne pisarne je potekalo v ponedeljek, 10.aprila, in doživelo izjemen obisk tako izkušenih prijaviteljev, ki s svojo prijavo niso uspeli na prvem pozivu, kot tudi potencialnih novih prijaviteljev z različnimi inovativnimi idejami, ki potrebujejo usmeritev oziroma zagonska sredstva. LAS Srce Slovenije je namreč pogodbeno javno-zasebno partnerstvo na območju 6 občin osrednje Slovenije: Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, ki s sofinanciranjem razvojnih projektov na omenjenem območju zagotavlja priložnosti za turizem, zdravje in dobro počutje preko razvoja ljudi. Da bi bili razvojni projekti kar najbolj kvalitetni, bo do izteka naslednjega javnega poziva za sofinanciranje projektov (ki bo objavljen predvidoma v mesecu aprilu in bo objavljen do konca maja) pisarna LAS Srce Slovenije vsak drugi ponedeljek v mesecu od 9. do 15. ure gostovala v prostorih Občine Kamnik (pisarna št. 32), zaradi povečanega zanimanja pa tudi v ponedeljek, 24 .4. 2017.

Vsem, ki jim omenjeni termin ne ustreza, je pisarna LAS Srce Slovenije na voljo vsak delavnik od 8. do 15. ure, in sicer v Litiji, na naslovu Jerebova ulica 14, Litija (v prostorih Občine Litija). Termin sestanka na eni izmed lokacij je mogoče (celo zaželeno) predhodno rezervirati na elektronski naslov: las@razvoj.si, po telefonu 01 896 27 13 ali mobilnem telefonu 051 312 738.

Aktualne informacije o delovanju LAS Srce Slovenije so objavljene tudi na spletni strani www.las-srceslovenije.si.

Tudi v letošnjem letu bo Občina Kamnik koristila sredstva na podlagi Zakona o financiranju občin, kjer ima možnosti črpanja 238.347 evrov. Uspešno smo prijavili projekt Rekonstrukcije lokalne ceste Podgorje Kamnik, s katerim nameravamo črpati sredstva v celoti. Projekt je bil odobren, v nadaljevanju pa sledi podpis pogodbe.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo