Trend zaposlovanja v občinskih upravah okoliških občin

0
1782

Na okoliške občine smo na željo bralcev poslali vprašanja o zaposlovanja v občinskih upravah v letu 2017? Koliko zaposlenih se je upokojilo, na novo zaposlilo in koliko je trenutno zaposlenih oseb? Na katerih pozicijah je prišlo do menjave kadrov, v kolikor je do tega prišlo? Kakšni so načrti na področju zaposlovanja v letu 2017?«

Občina Lukovica
V letu 2017 je občinsko upravo zapustil višji svetovalec za javna naročila in gospodarske javne službe, ki ga je nadomestil nov sodelavec.
Drugih odhodov oz. zaposlitev ni bilo.
V letu 2018 ne načrtujemo nobenih novih zaposlitev.
Občinska uprava Občine Lukovica

_______________________________________________________________

Občina Trzin
Odgovor: V letu 2017 nismo zaposlovali novih uslužbencev.
Koliko zaposlenih se je upokojilo, na novo zaposlilo in koliko je trenutno zaposlenih oseb?
Odgovor: V letu 2017 se ni nihče upokojil, na novo zaposlil, trenutno je 13 zaposlenih.
Na katerih pozicijah je prišlo do menjave kadrov, v kolikor je do tega prišlo?
Odgovor: V letu 2017 so se zamenjale štiri osebe in sicer na delavnem mestu računovodje, finančnika V, višjega svetovalca za okolje in prostor in pripravnika.
Kakšni so načrti na področju zaposlovanje v letu 2018?
Odgovor: V letu 2018 ne nameravamo zaposlovati dodatnega kadra, obseg zaposlenih že nekaj let ostaja na številki 13.
Občinska uprava Občine Trzin

_______________________________________________________________

Občina Kamnik
V občinski upravi Občine Kamnik smo v letu 2017 v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom v začetku leta izvedli eno zaposlitev na kabinetnem delovnem mestu in eno na uradniškem delovnem mestu inšpektor; v drugi polovici leta pa še eno zaposlitev na delovnem mestu strokovnega sodelavca v Oddelku za družbene dejavnosti in enega pripravnika, upoštevaje kadrovske potrebe zaradi dlje časa trajajočih odsotnosti 5 zaposlenih (na porodniškem oziroma bolniškem dopustu) ter opravljanja dela s krajšim od polnega delovnega časa (v 3 primerih). Z iztekom preteklega leta je občinsko upravo zapustila uslužbenka, ki je opravljala delo na področju razvojnih projektov. Na dan 1. 1. 2018 je bilo tako v Občini Kamnik skupaj zaposlenih 56 javnih uslužbencev (vključno z zaposlitvami za določen čas) in 3 poklicni funkcionarji (župan in oba podžupana).
Tudi v letu 2017 se, tako kot v predhodnih treh letih, nihče od zaposlenih ni upokojil.
V taistem letu nadalje ni prišlo do sprememb v vodstveni strukturi občinske uprave.
Za leto 2018 načrtujemo kadrovsko okrepitev na področju izvajanja razvojnih projektov (v primeru potrjenih projektov), zaposlitev enega strokovnega sodelavca na izpraznjenem delovnem mestu v Oddelku za urejanje prostora in usposabljanje enega pripravnika.
Seveda pa bo potrebno v primeru morebitnih odpovedi pogodbe o zaposlitvi, podanih s strani javnih uslužbencev, tekom leta izvesti ustrezne kadrovske zapolnitve. Predvideno število zaposlenih javnih uslužbencev se v 2018 ne spreminja glede na preteklo leto 2017.
Janja Zorman Macura

V letu 2007 je bilo zaposlenih 50 uslužbencev.

_______________________________________________________________

Občina Mengeš
1. V letu 2017 je bilo na Občini Mengeš zaposleno 12 oseb od tega 1 funkcionar (župan) in 11 javnih uslužbencev.
2. Dodatnih zaposlitev v letu 2017 ni bilo.
3. Zaradi odhoda sodelavke v pokoj smo na delovnem mestu “referent – tajnica” na podlagi internega natečaja zaposlili novo sodelavko.
4. V letu 2018 ne načrtujemo dodatnih zaposlitev.
Občinska uprava Občine Mengeš

________________________________________________________________

Občina Domžale
V letu 2017 ni bilo upokojitev, na novo smo zaposlili eno osebo (TIC), trenutno je zaposlenih 67 oseb, vključno s funkcionarji in zaposlenimi, ki nadomeščajo porodniški dopust. V letu 2018 smo za potrebe delovnega procesa v vložišču, arhivu in glavni pisarni, na novo zaposlili eno osebo. Menjave kadrov ni bilo. V letu 2018 ne načrtujemo novih zaposlitev.
Urad župana

V letu 2007 je bilo zaposlenih 52 uslužbencev za nedoločen čas in 4 za določen.

________________________________________________________________

Občina Moravče
V letu 2017 se je en uslužbenec upokojil. Na prosto delovno mesto smo zaposlili v decembru 2017 novega uslužbenca. Uslužbenko zaposleno s krajšim delovnim časom, se je zaposlilo za polni delovni čas.
V občinski upravi Občine Moravče je tako trenutno zaposlenih 10 oseb. Za leto 2018 je predvidena ena zaposlitev za določen čas zaradi nadomeščanja uslužbenke na starševskem dopustu.
Barbara Baša

_______________________________________________________________________

Občina Komenda
V letu 2017 se v Občinski upravi Občine Komenda ni nihče upokojil, niti ne na novo zaposlil.
V upravi je zaposlenih 10 javnih uslužbencev in župan, ki svojo funkcijo od nastopa mandata dalje opravlja poklicno.
Tudi v letošnjem letu ne predvidevamo novih zaposlitev.
mag. Majda Ravnikar, direktorica občinske uprave

________________________________________________________________

Iz tiskane izdaje NOV!CE 2 2018

 

 

 

 

 

Oglasno sporočilo