Cesta Selo pri Ihanu – Bišče. Kako dolgo bo še tako?

0
5079

Prejeli smo dopis in fotografije razočarane bralke iz Sela pri Ihanu, katerega v celoti objavljamo.

Pošiljam vam slike ceste Selo pri Ihanu – Bišče, po kateri je spet potekal obvoz in je v katastrofalnem stanju. Obveščali smo že KS Ihan in Občino Domžale, zbirali smo podpise za gradnjo pločnika in javne razsvetljave, saj je sprehajalcev in pešcev precej. Cesta je v ravnini in večina po njej vozi veliko nad hitrostno omejitvijo. Zaradi umika s ceste na bankino, kjer je bila luknja sem se tudi poškodovala: zlomila sem si navikularno kost stopala, ki ima pomembno funkcijo in je zdravljenje dolgotrajno.

Posredujem tudi dopis Občini Domžale in njihov birokratski odgovor:

——————————————————-

Pozdravljeni,

pošiljam vam slike s ceste Selo-Bišče, ki je v katastrofalnem stanju. Bankina ni bila urejena že nekaj let, ob zaporah so bili po tej cesti obvozi, bilo je že nekaj obljub o sanaciji, a od tega ni nič. Krajani zahtevamo, da se cesta čimprej uredi.

Lep pozdrav,
Irena Kokalj

———————————————————–

Spoštovani !

Prejeli smo vaš dopis v katerem opozarjate na slabo vzdrževanje bankin na občinski javni cesti Selo pri Ihanu – Bišče. Upravni organ za ceste občine Domžale je vaše opozorilo preučil. Sporočamo vam sledeče.
Občina Domžale je koncesijo za obvezno gospodarsko javno službo podelila koncesionarju KPL d.o.o., Tbilisijska 61, Ljubljana. Koncesionar je dolžan vse ceste ki so kategorizirane ter so s programom določene za vzdrževanje redno vzdrževati, kot določa »Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest« ne glede ali gre za makadamsko ali asfaltno vozišče.
Redno vzdrževanje cest se opravlja v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest, ki ga ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev pripravi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in ga predloži v potrditev upravljavcu cest.
Nadzor nad stanjem cest zagotavlja izvajalec rednega vzdrževanja ceste s pregledniško službo. Ugotovitve s pregledov cest in cestnih objektov so podlaga za določanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov.
Dela rednega vzdrževanja cest, ki so potrebna za zagotavljanje varnega prometa in ohranitev dobrega stanja cest, so razvrščena v prednostne razrede glede na kategorijo ceste in pomembnost opravila.
Izvajalec rednega vzdrževanja cest pripravi za vsak koledarski mesec mesečni izvedbeni program rednega vzdrževanja cest, v katerem so določeni posamezni ukrepi na cestah za naslednji mesec.
Bankine se vzdržujejo tako, da zagotavljajo bočno stabilnost vozišča, omogočajo razpršeno odtekanje vode z vozišča in postavitev prometne signalizacije in prometne opreme. Redno vzdrževanje bankin se praviloma opravlja v času najprimernejših vremenskih, prometnih in drugih razmer za opravljanje teh del.
Ocenjujemo, da je občinska cesta Selo pri Ihanu – Bišče glede na povprečni letni dnevni promet in funkcijo ceste vzdrževana v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.
Istočasno vas seznanjamo, da je za omenjeno cesto že izdelan projekt za gradnjo kanalizacije in rekonstrukcijo ceste.
Kdaj naj bi bila dela končana, kontaktirajte kolege na Oddelek za investicije, ki omenjeni projekt vodijo.

Lepo pozdravljeni

Vlado Jerant, kom. inž.
Višji referent za komunalne zadeve
Oddelek za Komunalne zadeve

Oglasno sporočilo