TeDni(K) Občine Kamnik (10.9.2018)

0
1322

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Ureditev meteorne kanalizacije – parkirišče Ul. Matije Blejca

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. d., je v preteklem tednu obnovilo dotrajano kanalizacijo na parkirišču Ulice Matije Blejca.

Oddelek za družbene dejavnosti

V mednarodnem letu kulturne dediščine želijo v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik javnosti predstaviti zbirko drobnega tiska in promocijskega gradiva na temo prireditve Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku. S pomočjo drobnega tiska, zlasti razglednic z motivi narodnih noš, so kronološko predstavili zgodovino omenjene prireditve od začetkov do danes. Pripravili so tudi predstavitev promocijskega gradiva, kot so značke in priponke, izdane ob vsakoletni prireditvi, ter ovitke s priložnostnimi žigi Filatelističnega društva Ivan Vavpotič Kamnik. Za ljubitelje narodnih noš bodo zanimiva osebna pričevanja treh legendarnih udeleženk vsakoletne povorke: Rože Neřima, Kristine Štupar in Martine Golob Bohte. Več na povezavi: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/dnevi-narodnih-nos-in-oblacilne-dediscine-v-izbranih-virih-knjiznice-franceta-balantica-kamnik.html.

.

“>V preteklem tednu smo s strani Upravne enote Kamnik prejeli Uporabno dovoljenje za objekt “Statična sanacija stropa v Podružnični osnovni šoli Sela”. Danes se otroci Podružnične šole Sela že veselijo pouka v novi telovadnici in učilnici.

Inštitut za mladinsko politiko je objavil Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina 2018-2022. Občina Kamnik je bila prejemnica omenjenega certifikata v letu 2014, zato se je občinska uprava ponovno pravočasno prijavila na javni poziv. O rezultatih bomo obveščeni v mesecu oktobru.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu zaznali povečano število strank, kar je v veliki meri posledica sprejetja novega gradbenega zakona – v nadaljnjem besedilu GZ (Ur. l. RS št. 61/2017), ki je stopil v veljavo 1. 6. 2018. Za izvajanje GZ sta pomembna Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (UR. l. RS št. 36/2018) ter Uredba o razvrščanju objektov (Ur. l. RS št. 37/2018), sprejeta sta bila v mesecu maju 2018 in vstopila v veljavo s 1. 6. 2018. Novi gradbeni zakon predvideva, da bo do 2021 vzpostavljena popolna digitalizacija vseh faz postopka pridobivanja projektnih pogojev, mnenj in soglasij, gradbenih dovoljen in uporabnih dovoljena, ter drugo. V ta namen so v zgoraj navedenem pravilniku že predvideni obrazci za vloge za posamezno fazo, predpisana pa je tudi obvezna vsebina projektne dokumentacije za vsako fazo postopka. Vsi obrazci in podzakonski predpisi so dosegljivi tudi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Z novim Gradbenim zakonom so bile uvedene tudi nekatere spremembe, ki jih navajamo v nadaljevanju:

  • Prva sprememba so projektni pogoji z vsebino povzetka urbanističnih meril in pogojev iz Občinskega prostorskega načrta – OPN ali Občinskim podrobnim prostorskim izvedbenim načrtom – OPPN, ki se pripravi za vsak poseg graditve v prostor, tako za rekonstrukcijo, vzdrževanje objekta na območju, kjer je predvideno soglasje, odstranitev objekta, za gradnjo enostavnega objekte, nezahtevnega, manj zahtevnega, za spremembo namembnosti ali za gradnjo zahtevnega objekta (Obrazec Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev).
  • Druga sprememba so soglasja za poseg v prostor oziroma mnenja o skladnosti projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljena z urbanističnimi določili OPN, oziroma OPPN (Obrazec Zahteva za izdajo mnenja):
    • soglasja na projekt o skladnosti projektne dokumentacije z urbanističnimi merili in pogoji v primeru, ko gre za spremembo namembnosti ali gradnjo enostavnega objekta, za katerega ni predpisano gradbeno dovoljenje,
    • mnenje na projekt o skladnosti enostavne projektne dokumentacije z urbanističnimi merili in pogoji v primeru nameravane gradnje enostavnega objekta in
    • mnenje na projektno dokumentacijo – DGD za pridobite gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt.

Oddelek za razvoj in investicije

Javna naročila

V prejšnjem tednu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno naročilo male vrednosti »Gradbena in elektro instalacijska dela za izvedbo vzpostavitve avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles v občini Kamnik«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetna naročila (dostopna na zgornji povezavi).  Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do torka, 18. 9. 2018, do 9. ure. 

5. srečanje programskega odbora Združenja zgodovinskih mest Slovenije

V četrtek, 6. 9. 2018, je v Škofji Loki potekalo srečanje članic Združenja zgodovinskih mest Slovenije, na katerem so predstavniki oblikovali predloge vsebin za promocijski video združenja z naslovom MESTA, načrtovali program dela združenja za leto 2019, pripravljali vse potrebno za prihajajočo skupščino združenja, prejeli informacije o poteku programa izobraževanj ŠOLA PRENOVE ter o izvajanju evropskega projekta vključevanja mladih v projekte oživljanja kulturne dediščine, in, kar je najpomembneje, dogovorili končne podrobnosti glede promocije mest na dogodku v Bruslju. Septembra (26. 9. 2018) bodo namreč zgodovinska mesta obeležila evropsko leto kulturne dediščine v Bruslju.  Na trgu pred Evropskim parlamentom bodo v sodelovanju s slovensko ambasado v Belgiji in slovenskimi poslanci v evropskem parlamentu na dogodku predstavila pestro kulturo in kulturno dediščino slovenskih zgodovinskih mest.

Oglasno sporočilo