Občina Mengeš pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo nizkoenergijske večnamenske športne dvorane

0
1664

Občina Mengeš je v letu 2018 na Upravno enoto Domžale oddala vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenje za gradnjo Večnamenske športne dvorane Mengeš in po procesnih zapletih – zahtevi Civilne iniciative Mengeš oziroma Tomaža Štebeta, da se vključi v postopek izdaje gradbenega dovoljenja – je v septembru prejela pravnomočno gradbeno dovoljenje. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je ob tem povedal: »O vseh aktivnostih na območju bomo redno obveščali vse občanke in občane, predvsem pa uporabnike šolskih prostorov in vsem omogočili nemoten in varen prihod v šolo. Gradnja nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš je nedvomno prioriteta naslednjih proračunov Občine Mengeš oziroma prihodnjega mandata župana.« V septembru so se na območju bodoče športne dvorane že začela predhodna arheološka izkopavanja.

Javni natečaj za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo nizkoenergetske Večnamenske športne dvorane Mengeš
Projekt gradnje nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš se je pričel že leta 2009, ko sta Občina Mengeš in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije izvedli javni natečaj za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo objekta nizkoenergetske Večnamenske športne dvorane Mengeš. Izbrana je bila rešitev podjetja Studio Kragelj arhitekti d.o.o., ki je dvorano umestila neposredno ob Osnovni šoli Mengeš, na mestu obstoječih zunanjih igrišč.

Gradbeno dovoljenje za nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš je bilo pridobljeno že leta 2012
V letu 2010 se je, po izbiri najprimernejše rešitve, pričelo s pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je bilo izdano leta 2012. V istem letu je Občina Mengeš skupaj v partnerstvu s sosednjimi občinami uspela s prijavo kohezijskega projekta »vodooskrbe«, za kar je morala založiti lastna sredstva, rezervirana za gradnjo športne dvorane. Tako se je projekt gradnje prekinil oziroma premaknil v obdobje, ko bodo založena sredstva vrnjena.

Sredstva za medobčinski kohezijski projekt »vodooskrbe« so bila delno vrnjena konec leta 2016, v celoti naj bi bila konec leta 2018
Nato je štiri leta kasneje, konec leta 2016, Občina Mengeš prejela povrnjena založena sredstva in aktivno začela s pripravo gradnje nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš. Najprej je projekt gradnje dvorane vključila v Proračun Občine Mengeš za leti 2017 in 2018. Nato pa zaradi izgradnje vzhodnega prizidka Osnovni šoli Mengeš projekt ustrezno preprojektirala. Dodatni razlog za preprojektiranje pa je bila tudi želja občine, da kandidira za nepovratna sredstva Eko sklada.

Gradbeni odbor za gradnjo nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš
Za usklajevanje interesov in potreb vseh vpletenih deležnikov je župan imenoval »Gradbeni odbor za gradnjo nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš«, ki ga sestavljajo predstavniki občinske uprave, člani Odbora za okolje in prostor pri Občinskem svetu, predstavniki Osnovne šole Mengeš, strokovnjaki gradbene in pravne stroke.

Velikost in uporaba nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš
Glavni vhod v dvorano, ki bo s severne strani, omogoča neposreden dostop do fiksnih tribun. Z Osnovno šolo Mengeš bo dvorana povezana s podzemnim hodnikom, ki bo omogočal hiter prehod učencev in med obema objektoma zagotovil odprt prostor za prehod med parkirišči in zunanjimi igrišči ter drugimi potmi.

Predvidena sta dva hodnika, prihod v čevljih po umazanem hodniku in vstop v dvorano po čistem hodniku. Iz čistega hodnika vodijo na športno površino trije vhodi, saj se z zavesami lahko oblikujejo tri vadbene površine, vsaka v velikosti 415 m2 z 9 m višine. V vzhodnem delu je predvidena tudi možnost vgradnje plezalne stene.

Umazan hodnik je povezan s tribunami, kjer je predviden prostor za 384 gledalcev, sanitarije zanje in posebna pisarna za potrebe društev, sodnikov oziroma priložnostnih sestankov. V primeru večjih prireditev je možno število sedežev povečati z izvlečenimi tribunami za dodatnih 434 sedežev ter jih z dodatnimi sedeži v partnerju zagotoviti še 250. Skupaj je tako dvorana s prezračevalnim sistemom in požarno varnostjo predvidena za maksimalno število 1.100 obiskovalcev (z 32 nastopajočimi).

Športna dvorana bo postavljena v najvišjem nivoju, ki ga dopušča teren. V delu dvorane so predvidene garderobe za učence, učitelje športne vzgoje in predmetne stopnje. Sanitarije za učitelje in učence so ločene. Za zagotavljanje primerne količine svetlobe so v projekt vključena strešna okna.

Dvorana bo v prvi vrsti namenjena kvalitetnem izvajanju športnega pouka, ki se sedaj izvaja v neprimerno urejenih, prirejenih prostorih ter za organizacijo različnih šolskih športnih tekmovanj. V popoldanskih urah bo dvorana na voljo športnim društvom za športne aktivnosti njihovih članov, kar ponuja novo priložnost za razvoj organiziranega športa v Občini Mengeš. V večernih urah pa bo dvorana na voljo za rekreacijo občank in občanov.

Prednost izbrane rešitve so uporabljeni naravni materiali in zunanji izgled objekta
Osnovni gradbeni material je les, tako za primarne konstrukcijske elemente, stene in streho. Vkopani elementi objekta bodo iz armiranega betona, ki bo, zaradi požarne varnosti, tudi material za gradnjo fiksnega dela tribun.

Zunanji izgled objekta bo zaznamovala zastekljena južna stran ter obširne steklene površine na vzhodnem in zahodnem delu objekta. S steklenimi stenami objekt komunicira z zunanjim, zelenimi površinami in bo tako postal njihov sestavni del.

Prehodnost in odprtost prostora se bo ohranila tudi s podzemnim povezovalnim traktom med šolo in nizkoenergijsko večnamensko Športno dvorano Mengeš.

Zunanje igrišče je prestavljeno na južno stran objekta
Območje zunanjih športnih površin je prestavljeno na južno stran objekta. Predvideni sta dve igrišči, nogometno-rokometno in košarkarsko igrišče, ki bosta asfaltirani. Neto površine obeh igrišč bo sicer manj kot sedaj, vendar bosta zunanjim igriščem dodani še tekaška steza in prostor za skok v daljino. Skupaj pa bo tako neto površin zunanjih igrišč več kot sedaj.
V okviru zunanjih športnih površin so predvidene tudi povezovalne pešpoti, do šole, telovadnice in drugih objektov oziroma poti v bližini. Ostala bo tudi povezovalna pot z mostom v smeri Kulturnega doma Mengeš.

Preureditev obstoječe telovadnice v kuhinjo, jedilnico, knjižnico in kabinete
V tretji, zadnji fazi ureditve prostorske problematike Osnovne šole Mengeš se načrtuje preureditev obstoječe telovadnice v kuhinjo in jedilnico, knjižnico ter manjkajoče kabinete. Predlog preureditve posebej pozdravljajo vključeni v organizacijo šolske prehrane ter učenke in učenci, ki imajo naročeno kosilo v šoli. Za vse, ki imajo obveznosti takoj po pouku, morajo tako imeti urejene posebne oznake, ki dovoljujejo prehod v posebno, hitrejšo vrsto. Poleg tega je zagotavljanje kvalitetno prehrane v kuhinji s skoraj polovično kapaciteto od realizirane skoraj nemogoče. Z ureditvijo kuhinje, jedilnice, knjižnice in kabinetov na novi lokaciji pa bo zagotovljen tudi nemoten pouk v kletnih učilnicah, saj so sedaj čakajoče učenke in učenci v vrsti za kosilo pogosto moteči.

Z ureditvijo novih prostorov za šolsko knjižnico bo poleg lažje izposoje knjig zagotovljeno več prostora za organizacijo različnih aktivnosti in razstav povezanih s knjigami, branjem in drugimi vsebinami, ki so sedaj namenjene zelo omejenem številu učenk in učencev. Prav tako pomembni so tudi kabineti za pedagoške in strokovne delavce, saj kvalitetna organizacija pouka zahteva vse več učnih priprav ter individualnih obravnav učenk in učencev.

Na Občinski upravi Mengeš pričakujemo, da bo predlog projekta tretje, zaključne faze reševanja prostorske problematike Osnovne šole Mengeš pripravljen, usklajen in finančno ocenjen tako, da bo lahko umeščen v eno od naslednjih proračunskih obdobij.

Predvidena časovnica gradnje nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš
V septembru so se že začela predhodna arheološka izkopavanja. Na Občinski upravi smo že začeli s postopkom za pripravo razpisa za izbor izvajalca za gradnjo. Pričakujemo, da se bo glavnina del izvajala 2019, zaključena pa bodo 2020.

Občinska uprava Mengeš

Oglasno sporočilo