Projekti oz. začetki investicijskih del Občine Domžale v letu 2019

0
2570
  • Kopališče Domžale
  • Krožišče pri Policiji
  • Ureditev Kolodvorske ceste II. faza
  • Rekonstrukcija ceste Dob – Češenik – Turnše (odsek Češenik)
  • Rušitev in gradnja novega mostu čez Kamniško Bistrico pod Šumberkom
  • E-polnilnice
  • Športna ploščad Krtina
  • dve šolski jedilnici (OŠ Rodica in OŠ Domžale)

Kopališče Domžale
Kopalna sezona 2019 se bo izpeljala še normalno, takoj septembra pa se bo pričelo z deli, ki bodo trajala predvidoma do septembra 2020, zato poleti 2020 bazen še ne bo odprt. V okviru prenove kopališča se načrtuje izgradnja novega olimpijskega bazena, manjšega bazena s toboganom, otroškega bazena, ureditev novega vhoda na južni strani, nova zunanja ureditev in zasaditev.

Krožišče pri Policiji
V letu 2019 načrtujemo gradnjo krožišča na Ljubljanski in Kamniški Cesti (pri Policiji). Projekt se nanaša na križanje državne in lokalne ceste in je usklajen ter potrjen na državnem nivoju. Projektna dokumentacija je izdelana in pripravljena za izvedbo. Država naj bi v rebalansu proračuna zagotovila del sredstev za sofinanciranje projekta. Po rebalansu državnega proračuna bo potrebno skleniti sporazum o sofinanciranju ter pričeti s postopki za izbor izvajalca in v nadaljevanju h gradnji. Kot naslednji ukrep na centralnem prometnem omrežju načrtujemo gradnjo krožišča v križišču Ljubljanske, Savske in Karantanske, ki bo zaradi prostorskih omejitev večji zalogaj. S projektiranjem načrtujemo pričeti v letošnjem letu.

Ureditev Kolodvorske ceste II.faza
Kolodvorska cesta na odseku od Ljubljanske ceste do železniške postaje v centru Domžal je bila pred leti preurejena v prvem delu. Za drugi del investicijsko vzdrževalnih del se bo preuredilo območje javnih površin od železniške postaje do Ljubljanske ceste, torej do križišča ki leži pri trgovini Mercator v centru Domžal. Dosedanja javna cesta poteka enosmerno, ob njej so parkirišča-modra cona za bližnje trgovine in potrebe kompleksa SPB. Občina bo izvedla investicijsko vzdrževalna dela na Kolodvorski cesti 2. del in sicer preureditev ceste v javno površino prvenstveno namenjeno pešcem in kolesarjem ter vozilom za dostavo. Javna površina je predvidena v enotni višini in tlakovana. Predvidena je ureditev priključka v semaforiziranem križišču z Ljubljansko cesto, ureditev javne razsvetljave, obnova vodovoda in kanalizacije, nova je urbana oprema, javna razsvetljava in tudi zasaditev celotnega območja.

Rekonstrukcija ceste Dob – Češenik – Turnše (odsek Češenik)
V sklopu rekonstrukcije ceste je predvidena tudi rekonstrukcija vodovoda. Na območju obravnavane ceste so še drugi komunalni vodi, ki se po potrebi ob tej priložnosti lahko uredijo (telekomunikacijski vod, plinovod, kanal odpadnih voda, elektrovod, javna razsvetljava). Dolžina trase odseka (Faza 2.) je cca. 700 m. Zaradi pomankanja prostora za kontinuirano izvedbo hodnika v širini 1,60 m in pogostimi individualnimi uvozi na zemljišča se izvede poglobljen robnik (višina 1 cm nad voziščem). Iz podobnih razlogov in predvidenih ter že izvedenih ograjnih zidov parcel se na robni del vozišča prav tako vgradi poglobljen robnik. Hodnik je predviden na celotni trasi rekonstruirane ceste. V voziščno konstrukcijo pločnika in pripadajočo bankino se lahko smiselno vgradijo različni komunalni vodi. Celotna trasa 2. faze poteka skozi naselje Češenik, kjer je hitrost omejena s krajevno tablo na 50 km/h. V strnjenem delu naselja se hitrost omeji na 40 km/h. Predračunska vrednost cca. 500.000 € + DDV.

E-polnilnice
Narejena so potrebna elektroinštalacijska in gradbena dela za štiri polnilne postaje za polnjenje električnih vozil (bazen, Češminov park, hotel Krona, vrtec Palček Vir), dokončujejo se dela za polnilno postajo na tržnem prostoru.
Gradbena dela so vsebovala zemeljska dela z izkopi in planumom temeljnih tal, izvedba temeljev za nove prostostoječe priključne merilne omare KPMO-EPOL ter inštalacijska cev za priklop napajanja in komunikacije, dobava in montaža PMO komplet opremljeno pripravljeno za priklop na distribucijsko omrežje. Elektro dela so bila izvedena v skladu z načrtom električnih inštalacij in opreme, napajanje iz bližnje NN elektro mreže, postavitev nove prostostoječe kabelsko priključno merilne omare PMO, elektro dela s priključitvijo dovodnega kabla in izvedbo lokalnih ozemljil, geodetski posnetek trase NN kabla, električne meritve. Predračunska vrednost cca. 18.000 € + DDV.
Pridobljena so soglasja, podpisane pogodbe za štiri merilna mesta-GSRN o priključitvi na distribucijski sistem in uporabo sistema (ELEKTRO LJUBLJANA), čakamo še na dokumentacijo PP tržnica. Strošek priključitve elektro cca. 6.300 € + DDV.

Opisi ostali letošnjih projektov sledijo.

Občina Domžale, Urad župana

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here