Vprašanja za župana Občine Domžale ter odgovori

0
1517

Ali je Občina Domžale v letu 2018 prejela kakšna evropska sredstva za tekoče investicije? Je morda zanje zaprosila, a niso bila odobrena, ker se, predvsem popravila, ki jih je v občini Domžale največ, ne smatrajo za investicije, in posledično zanje s tega naslova sredstev ni pričakovati.
V letu 2018 je občina iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020 prejela skupno 709.378,99 EUR. Od tega je 334.327,63 EUR prejela za sofinanciranje vodooskrbe na območju občine Domžale ter 375.051,36 EUR za zadnje zahtevke za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik.
Toni Dragar, župan
________________________________________________________________________

Koliko proračunskih sredstev so v letu 2018 za delovanje prejele občinske politične stranke, koliko katera in koliko nas pravzaprav stane delovanje občinskega sveta, vključno z vsemi sejninami?
Sporočamo vam, da so v letu 2018 politične stranke za svoje delovanje iz občinskega proračuna prejele 42.574,95 evrov, od tega:
– DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije, 2.643,96 evrov,
– Lista Reza, 3.014,33 evrov,
– Lista za Domžale, 2.299,11 evrov,
– LTD – Toni Dragar – Lista Za vse generacije, 16.604,28 evrov,
– Nova Slovenija – krščanski demokrati, 3.448,50 evrov,
– Socialni demokrati, 2.000,90 evrov,
– Slovenska ljudska stranka, 894,08 evrov,
– Slovenska demokratska stranka, 6.807,68 evrov in
– Stranka modernega centra, 4.862,11 evrov.
Delovanju občinskega sveta je bilo v letu 2018 namenjenih 86.518 evrov, od tega za:
– plače in sejnine občinskih svetnikov ter članov delovnih teles občinskega sveta, 48.682 evrov,
– materialne stroške občinskega sveta, 32.749 evrov in
– sredstva za delovanje svetniških skupin, 5.087 evrov.
Toni Dragar, župan

______________________________________________________________________

Kdo so najemniki prostorov v občinski zgradbi na Ljubljanski 70 v Domžalah, koliko prostora zasedajo in koliko z najemninami posamezno prispevajo v občinski proračun? S kolikimi praznimi prostori v tej zgradbi občina še razpolaga?
Sporočamo vam, da je v zgradbi na naslovu Ljubljanska cesta 70 edini najemnik ULMI, Miha Ulčar s.p. (Domžalec.si).
Poleg tega se v zgradbi v občinskih prostorih nahaja še TIC, uprava vrtca URŠA, ki ima v upravljanju prvo nadstropje stavbe ter Zdravstveni dom Domžale, ki ima v upravljanju drugo nadstropje stavbe.
Toni Dragar, župan

______________________________________________________________________

Občane zanima, koliko dobitnikov lota je bilo zadnjih 12 let v Domžalah in v kakšne namene je bil porabljen ta, izredni davčni prihodek.
V obdobju zadnjih 10 let (1.1.2008 do 31.12.2018) v katerem razpolagamo s podatki o prihodkih iz naslova Davka na dobitke od iger na srečo, smo v proračun Občine Domžale prejeli 1.019.124,76 EUR.
Posamezni davek na dobitek, ki pripada občini (v višini 15% dobitka) je evidentiran v trenutku prejema s strani prireditelja klasičnih iger na srečo. S podatki o dobitnikih ne razpolagamo.
Davek na dobitke od iger na srečo je bil porabljen za namene, ki so vsako leto posebej opredeljeni v proračunskih postavkah proračuna občine Domžale na odhodkovni strani proračuna.
Toni Dragar, župan

Zaprosili smo za bolj natančno pojasnilo, za katere konkretne namene in v kakšnem obsegu so bila porabljena sredstva iz naslova iger na srečo v zadnjih 12 letih?
Na odgovor še čakamo!
Za pomoč smo zaprosili tudi Nadzorni odbor Občine Domžale.

_______________________________________________________________________

Občane zanima, kako je mogoče, da na avtobusni postaji v centru Domžal ni javnih sanitarij in tudi nikakršne oznake, ki bi označevala njihovo najbližjo lokacijo. Je morda v načrtu postavitev le teh?

Kolikšen je bil v letu 2018 v občinsko blagajno priliv redarske službe na izrečene kazni? Naše bralce zanima tudi, koliko je v občini Domžale zaposlenih redarjev.

S kakšnim razlogom se bo gradnja krožišča pri Policiji pričela pred gradnjo le tega v križišču Ljubljanske, Savske in Karantanske ulice, kjer je tedanje križišče prometno dosti bolj obremenjeno?

Kdaj se bo gradilo krožišče pri bencinski črpalki Petrol, pri uvozu v Domžale?

Na odgovore iz Urada Občine Domžale še čakamo!

_________________________________________________________________

Iz tiskane izdaje Domžalsko-kamniške NOV!CE 4 2019.

Oglasno sporočilo