10. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
745

Domžalski občinski svetniki so se v četrtek, 30. januarja 2020, sestali na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri so obravnavali šest točk dnevnega reda. Na seji, ki jo je vodil župan Toni Dragar, so med drugim v drugem branju sprejeli Odlok o organizaciji In delovnem področju Občinske uprave Občine Domžale, ki vzpostavlja novo organizacijsko enoto v okviru Urada župana – Službo za evropske projekte.

DOMŽALSKI SVETNIKI PRIŽGALI ZELENO LUČ ZA VZPOSTAVITEV SLUŽBE ZA EVROPSKE PROJEKTE

Po potrditvi zapisnika prejšnje seje in pri obravnavi dnevnega reda, je župan predlagal spremembo dnevnega reda in sicer, da se peta točka (Sklep o ugotovitvi javne koristi) dnevnega reda umakne. V razpravo pri dnevnem redu se je vključil Branko Heferle (LMŠ), ki je dejal, da je gradivo pod 4. točko dnevnega reda (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji In delovnem področju Občinske uprave Občine Domžale – druga obravnava) v nasprotju z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje in pa tudi v nasprotju s Statutom Občine Domžale. Prav tako je dejal, da omenjene točke ni obravnavalo matično telo (Statutarno pravna komisija). Predlagal je sklep, da se ta točka umakne z dnevnega reda, občinska uprava pa naj do naslednje seje pripravi konkreten načrt stvarnega premoženja, pri tem pa naj vključi tudi krajevne skupnosti in ostalo zainteresirano javnost. Predlagan sklep o umiku četrte točke svetniki niso potrdili, so pa potrdili predlagan dnevni red z umikom pete točke dnevnega reda (Sklep o ugotovitvi javne koristi).

Volitve in imenovanja

Pod točke volitve in imenovanja so svetnice in svetniki ugotovili, da Gašperju Kopitarju preneha funkcija člana Odbora za družabne dejavnosti in funkcija predstavnika Občine Domžale v Svetu javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejela pisno izjavo Gašperja Kopitarja, da odstopa z obeh prej omenjenih funkcij. Komisija je pozvala vse svetniške skupine, da podajo svoje predloge, na podlagi prispelih predlogov pa je pripravila predlog sklepa za imenovanje Dina Ajkiča za člana Odbora za družbene dejavnosti in Janeza Avseca za predstavnika Občine Domžale v Svet javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika.

V nadaljevanju je Občinski svet za predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale na predlog Občinskega štaba za civilno zaščito Občine Domžale imenoval Tino Urankar. Za predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale na predlog Gasilske zveze Domžale pa je Občinski svet imenoval Marjeto Kristan.

Občinski svet je za predstavnika zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Center za mlade Domžale imenoval Tjašo Kimovec. Prav tako je Občinski svet podal pozitivno mnenje v postopku imenovanja pomočnika direktorja Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod daje pozitivno mnenje kandidatki Simoni Rihter.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji In delovnem področju Občinske uprave Občine Domžale – druga obravnava

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale vzpostavlja novo organizacijsko enoto v okviru Urada župana – Službo za evropske projekte. Na prvi obravnavi omenjenega odloka, ki je bila na 9. redni seji dne 19. 12. 2019, so bila v razpravi s strani nekaterih svetnikov podana vprašanja glede ustreznosti organiziranja Službe za evropske projekte v obliki službe in glede umestitve službe v Urad župana ter pobuda, da naj se prouči delovanje službe v okviru skupne občinske uprave z drugimi občinami.

Predlagatelj gradiva meni, da je organiziranost in umestitev Službe za evropske projekte kot nove notranje organizacijske enote v okviru Urada župana ustrezna, prav tako je ustrezno poimenovanje »služba«, saj Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih v delu določanja vrst notranje organizacijskih enot ne velja za lokalne skupnosti, temveč velja le za organe državne uprave. Občina Domžale trenutno ne načrtuje povezovanja z drugimi občinami in s tem ustanovitve skupne občinske uprave z drugimi občinami, seveda pa bo z drugimi občinami sodelovala tudi na tem področju.

Služba za evropske zadeve bi opravljala naloge na področjih spremljanje razpisov za nepovratna sredstva na regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju, vodenje postopkov za pridobivanje sredstev iz evropskih skladov, razvoj, priprava, vodenje, koordinacija in izvajanje razvojnih projektov občine, iskanje domačih in tujih projektnih partnerjev, priprava projektne dokumentacije, oddajanje projektnih prijav ter vključevanje občine v regionalne in mednarodne razvojne mreže. Naloge na tem področju bi opravljali trije javni uslužbenci, od tega bi se enega javnega uslužbenca premestilo na novo delovno mesto, dodatno pa bi zaposlili dva nova javna uslužbenca. Povečanje števila zaposlenih javnih uslužbenčev je že določeno v sprejetem Kadrovskem načrtu delovnih mest v občinski upravi Občine Domžale za leto 2020, sredstva za dodatni zaposlitvi pa so že zagotovljena Proračunu Občine Domžale za leto 2020 in 2021.

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale je nadalje predlagano, da župan uskladi Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest občinske uprave Občine Domžale s tem odlokom najpozneje v dveh mesecih po njegovi uveljavitvi in da začne odlok veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale.

V razpravi je sodeloval Branko Heferle (LMŠ), ki je povedal, da na Statutarno pravni komisiji na omenjeni odlok ni bilo pripomb glede pravno formalnega vidika. Je pa izpostavil svoja vprašanja in pobude, ki jih je na omenjeni odlok podal v prvem branju. Med drugim se je vprašal, če občinska uprava spoštuje odločbe uredbe, ki ureja sistematizacijo posamezne organizacijske enote in da za tri zaposlene ni potrebno vzpostavljati svojo notranjo organizacijsko enoto. Prav tako ga je zanimalo, če je občinska uprava stopila v stik z okoliškimi občinami, v zvezi s povezovanje pri ustanavljanju skupnih služb. Heferele je še dejal, da bo zaradi omenjenih dilem glasoval proti sprejemu tega odloka.

Svetniki so Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale v drugi obravnavi sprejeli s 15. glasovi za in 6. glasovi proti.

Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2020

Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2020 je predstavil mag. Borut Kurmanšek, predsednik Nadzornega odbora Občine Domžale, ki je dejal, da Nadzorni odbor v letu 2020 načrtuje dokončanje sedmih že v letu 2019 pričetih nadzornih pregledov ter predvidoma 23 novih nadzornih pregledov. Nadzorni odbor lahko v letu 2020 opravi tudi izredne nadzore, ki v letnem programu niso konkretno opredeljeni, v kolikor se bo zanje odločil na osnovi utemeljenih danih pobud za izredni nadzor. Seznam rednih pregledov so svetniki prejeli v gradivu.

V razpravi je Branko Heferle (LMŠ) povprašal, koliko poročil nadzornega odbora je bilo do sedaj posredovanih občinskemu svetu, saj to nalaga zakon. Svetniki pa so dolžni ta poročila obravnavati in ugotovitve pri svojem delu tudi upoštevati. V nadaljevanju je povprašal, zakaj nadzorni odbor ni opravil pregled razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Domžale. Mag. Bojan Arh (SAB) je vprašal, koliko prijav je bilo do sedaj na Računsko sodišče, Ivan Pšag (LMM) pa je vprašal, kaj sledi ugotovitvam nadzornega odbora, saj iz njihovih poročil ni razbral nobenih zahtev, da želijo kaj spremeniti oziroma, da se nič ne zgodi. Matej Oražem (LMM) je dejal, da bi tudi sam želel slišati poročila nadzornega odbora. Med drugim je izpostavil poročilo o pregledu Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, saj je prepričan, da je bilo v letu 2018 veliko kršitev. Bojan Čad (LMM) je vprašal ali nadzorni odbor dela po poslovniku, če ta sploh obstaja in kdaj je bil sprejet. V nadaljevanju je povedal, da je naloga predsednika nadzornega odbora, da uskladi poslovnik z ostalimi občinskimi akti. Zanimalo ga je še, kakšen je vsebinski način dela in kako deluje nadzorni odbor. Metoda Marčuna (LMM) pa je zanimalo, kako je s priporočili nadzornega odbora. Ali se proizvede konkretne ukrepe ali priporočila ostanejo samo na papirju. Predlagal je tudi, da se posamezne osebe, ki so udeležene v postopku nadzornega odbora, povabi na sestanek, da pojasnijo svoj vidik ter s tem olajšajo delo nadzornemu odboru. Zanimalo ga je tudi, če določena oseba nosi odgovornost, pri kateri se ugotovi, da je storila nepravilnost, ne glede na to, če v času pregleda ni več na funkciji.

V nadaljevanju je mag. Kurmanšek odgovoril na vprašanja svetnikov. Poudaril je, da je nadzorni odbor samostojen organ in kot tak pri svojem delu avtonomen, saj tako narekuje Zakon o lokalni samoupravi. Določbe občinskega statuta pa govorijo, da samostojno sprejema program dela. Prav tako ta zakon nalaga nadzornemu odboru, da posebej obvešča občinski svet. Prav tako so vsa poročila nadzornega odbora objavljena na občinski spletni strani. Povedal je, da bodo poročila nadzornega odbora na naslednjem dnevnem redu Občinskega sveta. Prepričan pa je, da bo tako ta razprava, kot tudi razprava v bodoče obrodila sadove. Je pa izpostavil tri poročila iz preteklosti, ki so bila zelo alarmantna, vendar po njegovih besedah občinski svet glede tega ni naredil nič. Poudaril je, da je na občinskih svetnikih, da reagirajo in postavijo vprašanja občinski upravi. Glede Računskega sodišča je povedal, da je bila v prejšnjem mandatu podana ena prijava. Z njihove strani so dobili odgovor, da bodo to prijavo težko uvrstili v svoj program dela. Glede pregleda ZŠRD pa je povedal, da je v teku in da bo zaključen v dveh mesecih. Mag. Kurmanšek je odgovoril tudi na vprašanje v zvezi s poslovnikom, ki je bil sprejet leta 2017 in je usklajen z Zakonom o lokalni skupnosti. Za uskladitev poslovnika s statutom, pa je po njegovih besedah predhodno potrebno spremeniti statut, kar je naloga občinskih svetnikov.

Heferle je pod to točko vložil tri sklepe, ki jih je svetnikom predlagal v potrditev:

1. Nadzorni odbor Občine Domžale v svoj polletni plan vnese še poletni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem in letni nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Domžale.

2. Nadzorni odbor Občine Domžale mora trimesečno posredovati Občinskemu svetu Občine Domžale poročila o opravljenem nadzoru pri nadzorovanih osebah pri katerih je ugotovil kršitve predpisov ali ugotovil druge nepravilnosti.

3. Občinski svet Občine Domžale mora ta poročila obravnavati na prvi seji po posredovanju poročil.

Župan je pred glasovanjem povedal, da občinski svet nadzornemu odboru ne more predlagati program dela, ampak se glede na to, da je to avtonomni organ, lahko samo seznani z njegovim programom dela. Prva dva predlagana sklepa občinski svetniki niso sprejeli, je bil pa sprejet tretji sklep ter tudi osnovni sklep v gradivu o seznanitvi dela in finančnem načrtu Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2020.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leti za leti 2020 in 2021

Gradivo pod omenjeno točko je svetnikom predstavil Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora na Občini Domžale, ki je dejal, da sta v gradivu dve tabeli, v kateri so navedene nepremičnine predvidene za nakup in prodajo. Povedal je, da se v letu 2020 in 2021 predvideva nakup za dobrih 900.000 evrov zemljišč ter za dobrih 440.000 evrov prodaje zemljišč. Izpostavil je še, da bodo vse predloge, ki so navedeni v gradivu težko realizirali, saj je marsikatera nepremičnina obremenjena s hipotekami, služnostjo, ali pa ne bodo prišli skupaj s ceno.

Najprej se je v razpravo vključil Branko Heferle (LMM), ki je dejal, da je že na začetku seje predlagal umik te točke z dnevnega reda, saj je v nasprotju z zakoni in predpisi. V nadaljevanju je izpostavil neusklajenost občinskih aktov z Zakonom o lokalni skupnosti. Njegov predlog je, da se tega gradiva ne izglasuje in svetnike pozval, da glasujejo proti. Občinska uprava pa naj do naslednje seje pride z gradivom, ki bo vsebovalo vse določbe, ki se nanašajo na krajevne skupnosti, stvarne pravice, najemnine, stavbne pravice… Metod Marčun (LMM) je dejal, da se človek vpraša, če je gradivo sploh primerno, glede na to, da se skoraj pri vsaki točki svetniki srečujejo s postopkom, če je primeren ali ne in šele potem z vsebino. Jožko Korošec (LTD) je predlagal, da naj bo prihodnjič na seji prisotna tudi vodja pravne službe, občinsko upravo pa je vprašal, če je gradivo te točke zakonito. Matej Oražem (LMM) je v zvezi z dilemo zakonitosti ali nezakonitosti dejal, da bi morala za gradivom stati pravna služba in direktor občinske uprave.

S strani pripravljavcev gradiva je najprej spregovoril Peter Gubanc, vodja Oddelka za premoženjske zadeve, ki je povedal, da je omenjeno gradivo pripravljeno v skladu s sklepom, ki ga je občinski svet sprejel leta 2018. Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora, pa je dejal, da z vsemi lastniki zemljišč navedenimi v gradivu, že potekajo pogovori ali pa so del nekaterih investicij. Edvard Jelšnik, direktor občinske uprave je svetnikom predstavil zgodovino postopka načrta stvarnega premoženja, ki je bil od leta 2003 vedno priloga proračuna. Do spremembe je prišlo v letu 2017, ko je Ministrstvo za javno upravo od Ministrstva za finance prevzelo stvarno premoženje, zaradi česar so izoblikovali samostojen sektor izven Ministrstva za finance. Zaradi tega so morale lokalne skupnosti leta 2018 ta načrt umakniti iz proračuna ter oblikovati samostojen postopek. Dejal je da so na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ustvarili samostojen dokument. Občinski svet je za proračuna za leti 2018 in 2019 pooblastil župana, da sme do nekega zneska sam vnašati določena razpolaganja s stvarnim premoženjem. Ta sklep se je vnesel tudi v proračuna za leti 2020 in 2021, saj je stališče občinske uprave takšno, da ta sklep ni potekel, saj nima določbe, s katero bi mu določili rok trajanja.

Svetniki so na glasovanju z 13. glasovi za in 10. glasovi proti sprejeli Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leti 2020 in 2021.

V nadaljevanju seje so svetniki obravnavali in sprejeli program dela občinskega sveta za prvo polletje 2020, za konec pa so sledila še svetniška vprašanja, pobude in predlogi.

Avtor: Miha Ulčar, Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo