Trend zaposlovanja v občinskih upravah okoliških občin

0
1301

Na okoliške občine smo na željo bralcev poslali vprašanja o zaposlovanja v občinskih upravah v letu 2019? Koliko zaposlenih se je upokojilo, koliko na novo zaposlilo in kolikšno je število trenutno zaposlenih? V kolikor je prišlo do menjave kadrov, na katerih delovnih mestih se je to zgodilo? Ali se za iskanje novega kadra poslužujete objav v medijih, Zavoda za zaposlovanje ali še česa drugega? Kakšni so načrti na področju zaposlovanja v letu 2020?

Občina Komenda
Občina Komenda v letu 2019 ni zaposlovala. Upokojitev ni bilo. V občinski upravi je redno zaposlenih 10 javnih uslužbencev in župan, ki svojo funkcijo opravlja poklicno.
V letu 2020 ne načrtujemo novih zaposlitev za nedoločen čas.
Občinska uprava Občine Komenda

Občina Mengeš
V občinski upravi Občine Mengeš je bilo v letu 2019 zaposlenih skupaj 12 oseb, od tega 11 javnih uslužbencev in en funkcionar (župan). Upokojitev in novih zaposlitev ni bilo.
V letu 2020 načrtujemo eno novo zaposlitev.
Občinska uprava Občine Mengeš

Občina Kamnik
Podatki o številu zaposlenih v občinski upravi na dan 1. 1. 2019 v primerjavi s stanjem na presečni datum 1. 1. 2020 kažejo, da se je skupno število zaposlenih v letu 2019 malenkostno povečalo (od 54 na 56).
V letu 2019 sta občinsko upravo zapustila dva sodelavca, eden se je upokojil, na novo pa se je zaposlilo pet javnih uslužbencev – od tega trije za določen čas. Na dan 1. 1. 2020 je v bilo tako v občinski upravi Občine Kamnik skupaj zaposlenih 56 javnih uslužbencev.
Kadrovske spremembe zadevajo področje dela oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance, oddelka za urejanje prostora in urad župana.
V skladu s predvidenim kadrovskim načrtom za leto 2020, upoštevaje zastavljene razvojne projekte, se bo občinska uprava malenkostno kadrovsko okrepila.
Občinska uprava Občine Kamnik

Občina Trzin
V letu 2019 smo na novo zaposlili 2 osebi za nedoločen čas, in sicer višjega svetovalca župana za prostor in gospodarske javne službe in višjega svetovalca župana za gospodarske javne službe. V letu 2019 se ni upokojil nihče izmed javnih uslužbencev, januarja 2020 pa se bo upokojila 1 oseba.
Do menjave kadrov je prišlo na delovnem mestu višjega svetovalca župana za gospodarske javne službe.
Trenutno je na Občini Trzin zaposlenih 13 oseb.
V letu 2020 nimamo načrtovanih kadrovskih sprememb.
Občinska uprava Občine Trzin

Občina Lukovica
Na dan 1.1.2019 je bilo na Občini Lukovica zaposlenih 24 oseb.
Na dan 31.12.2019 je bilo na Občini Lukovica zaposlenih 23 oseb.
Na dan 1.1.2020 je bilo na Občini Lukovica zaposlenih 22 oseb.
Upokojitev ni bilo, menjava je bila izvedena na mestu direktorja občinske uprave. V letu 2020 ne načrtujemo novih zaposlitev.
Občinska uprava Občine Lukovica

Občina Moravče
V letu 2019 je bil trend zaposlovanja naslednji:
– 1 zaposlitev na novo;
– ponovna zaposlitev direktorja občinske uprave po 5. letih;
– 1 upokojitev in nato ponovna zaposlitev;
– 2 prenehanji zaposlitev in 1 nadomestitev s pripravnikom.
Torej na dan 31.12.2019 je bil dodatno zaposlen pripravnik, skupaj 11 javnih uslužbencev in župan.
Na dan 15.1.2020 je zaposlenih 12 javnih uslužbencev in župan.
V občinski upravi Občine Moravče je letu 2019 prišlo do zaposlitve na sledečih delovnih mestih direktor občinske uprave in svetovalec za splošne in pravne zadeve. Zaposlilo se je tudi višjega svetovalca za splošne in finančne zadeve in svetovalca – pripravnika.
V letu 2020 je predvidena zaposlitev dveh uslužbencev.
Občinska uprava Občine Moravče

Občina Domžale
V letu 2019 ni bilo novih zaposlitev. V preteklem letu se ni upokojila nobena oseba in ni bilo novih zaposlitev. Trenutno je zaposlenih 68 oseb. Do menjave kadrov je prišlo na delovnem mestu vodja oddelka in svetovalec. V letu 2020 se načrtuje ena nadomestna in dve dodatni zaposlitvi.
Urad župana Občine Domžale

Oglasno sporočilo