V mesecu maju in juniju so se sprostila tudi investicijsko vzdrževalna dela v občini Mengeš

0
695

V času epidemije COVID-19 je delo na Občinski upravi Občine Mengeš potekalo tekoče, brez prekinitev ali bolniških odsotnosti. Omejili so le uradne ure in izvedli večino komunikacije prek telefona in spleta oziroma e pošte. Kljub temu pa je bilo zaradi ukrepov za omejitev epidemiji potrebno prilagoditi kar nekaj storitev javnih gospodarskih služb in že dogovorjena oziroma načrtovana investicijsko vzdrževalna dela. Med najbolj izpostavljenimi so prav gotovo storitve JKP Prodnika, sanacija poškodovane ograje na mostu na Kamniški cesti in sanacija stene struge razbremenilnika Pšate ter napovedana investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji.

Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov in druge storitve JKP Prodnik
JKP Prodnik je v času epidemije zaradi sprejetih ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa omejil izvajanje nekaterih storitev. Medtem ko so zanesljiva in varna oskrba s pitno vode, reden odvoz odpadkov in nemoteno odvajanje odpadne vode potekali nemoteno, pa je bil odpovedan pomladni odvoz kosovnih odpadkov, zaprl se je Center za ravnanje z odpadki Dob, prenehali so z rednim praznjenjem greznic in malih čistilnih naprav, zaprli vodo na pokopališčih in pitnikih. V času rahljanja ukrepov so zaradi potreb občanov konec aprila odprli Center za ravnanje z odpadki, ki sedaj deluje po poletnem delovnem času, od ponedeljka do petka od 14. do 20. ure in ob sobotah od 8. do 20. ure. V začetku maju so začeli z rednim praznjenjem greznic in malih čistilnih naprav, ki se pri uporabnikih izvaja enkrat na tri leta. Vsi uporabniki, ki so na vrsti za praznjenje, bodo o datumu izvajanja storitve pravočasno obveščeni po pošti. V začetku junija je bil organiziran odvoz kosovnih odpadkov, 15. junija pa bo potekalo zbiranje nevarnih odpadkov. Voda na pokopališčih je odprta, zalivalke pa zaradi tveganja za širjenja virusa med uporabniki še niso nameščene. Zaradi tveganja za prenos okužbe med uporabniki zaenkrat ostajajo pitniki zaprti.
.
Sanacija poškodovane ograje na mostu nad razbremenilnikom Pšate na Kamniški cesti
Ograja mostu nad razbremenilnikom Pšate je bila poškodovana zaradi prometne nesreče. Občina je takoj pristopila k sanaciji ograje in začela postopek za izbiro najugodnejšega izvajalca. Kmalu po izboru izvajalca je bila v Sloveniji razglašena epidemija in podjetje zaradi ukrepov za omejevanje širitve virusa ni delovalo. Po zagotovilih izvajalca bodo dela zaključena v prvi polovici meseca junija.
.
Sanacija struge razbremenilnika Pšate
Konec leta 2019 je podjetje Hidrotehnik zaključilo z urejanjem struge in brežine razbremenilnika Pšata v dolžini 1,5 km. Odstranjene so bile naplavine in s tem zagotovljena boljša protipoplavna varnost. V drugi polovici marca se je ob večjem deževju porušil del stene urejene struge. Koncesionar za urejanje vodotokov je potrebno tehnično dokumentacija za sanacijo stene že pripravil. V pogovoru z izvajalcem smo dobili zagotovilo, da bo stena struge sanirana takoj, ko jim bo organizacija dela oziroma vremenske razmere to dopuščale.
.
Na Glavarjevi ulici zaključena investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji
Občina Mengeš v sodelovanju z upravljavcem gospodarske javne infrastrukture, JKP Prodnikom, nadaljuje z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu in kanalizaciji. Z zamenjavo dotrajanih vodovodov zagotavlja nemoteno oskrbo prebivalstva s čisto pitno vodo in zmanjšuje izgube na vodovodnem sistemu. V maju so se tako začela investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Glavarjevi ulici. Delo so zaključena, zamenjanega je bilo 142 m glavnega voda in 9 hišnih priključkov, skupno s priključki in hidrantno mrežo je bilo tako obnovljenega 284 m vodovoda. Sočasno je bila točkovno sanirana kanalizacija in urejeno odvodnjavanje meteorne vode. Po končanih je delih se je obnovilo tudi cestišče v celotni širini in dolžini 145 m. Še v juniju se bodo dela nadaljevala z nujnimi investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu v Levčevi ulici.

.
Občina Mengeš

Oglasno sporočilo