12. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
956

Domžalski občinski svetniki so se v četrtek, 18. junija 2020, sestali na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, ki je bila sicer sklicana za mesec marec, pa potem zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni Covid-19 in varnostnih razlogov ni bila izvedena. Svetniki so imeli kar obsežen dnevni red in sicer kar enajst točk dnevnega reda. So pa med drugim sprejeli tudi Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2020. Dobili smo tudi novo častno občanko in sicer so svetniki ta naziv podelili Veri Vojski za njeno izjemno požrtvovalnost, sposobnost povezovanja in sodelovanja, skrb za sočloveka ter za promocijo občine.

Pestra razprava se je pričela že v uvodu seje med potrjevanjem zapisnika 11. redne seje. Metod Marčun (LMM) je v razpravi zahteval, da se iz zapisnika v celoti črta izjava podžupanje mag. Renate Kosec, ki se je nanašala na točko volitve in imenovanje – soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda “Zavod za šport in rekreacijo Domžale”. Po mnenju Marčuna je podžupanja zlorabila proceduralni postopek, zaradi česar ni pravne podlage, da se ta njena izjava zapiše v zapisnik. Dodal je, da v kolikor ta njegova zahteva ne bo izglasovana, da naj se v zapisnik zapiše še njegova celotna izjava, ki jo je povedal. S tem se ni strinjala mag. Renata Kosec, ki je povedala, da poslovnik dopušča možnost, da se na posebno zahtevo svetnika v zapisniku navede ali povzame njegova izjava. O kršitvi poslovnika občinskega sveta je opozoril tudi mag. Branko Heferle (LMŠ), saj zapisano nima nobene veze s proceduralnim postopkom.

Župan je povedal, da je njegovo tolmačenje takšno, da je zapisnik korekten, bo dal pa na glasovanje predlog Metoda Marčuna, kar bo tudi pokazatelj, če je bilo njegovo tolmačenje zapisnika pravilno ali nepravilno. Na glasovanju je predlog Marčuna podprlo 10 svetnikov, 16 pa jih je bilo proti. V nadaljevanju so svetniki še potrdili zapisnik z 17. glasovi za in 9. glasovi proti.

Volitve in imenovanja

Pod prvo točko dnevnega reda so svetniki s sklepom potrdili mandat nadomestni članici Občinskega sveta Občine Domžale Sonji Orešek, saj je župan 26. februarja 2020, s strani občinske svetnice Marjete Kristan prejel pisno odstopno izjavo. O tem je župan obvestilo Občinsko volilno komisijo Občine Domžale, ki je pozvala Sonjo Orešek, ki je bila na listi za odstopljeno svetnico, da poda izjavo, da soglaša z mandatom občinske svetnice za preostanek mandata. Ker je z prenehanjem svetniškega mandata dosedanji svetnici prenehala tudi funkcija v odborih občinskega sveta, so svetniki na podlagi predlogov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za člana Odbora za prostor imenovali Anžeta Korošca, za članico Odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja Sonjo Orešek. Za predstavnika Občine Domžale v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Rodica pa je bila imenovana Lucija Šarc.

Svetniki so za novega člana Odbora za finance in premoženje imenovali Aleša Trtnika, saj je zaradi smrti prenehala funkcija Romanu Lenassiju. Svetniki so za predstavnika zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Center za mlade imenovali Andraža Gregoriča. Potrdili so tudi predlog za imenovanje članov Sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti OI Domžale in sicer so v svet imenovani: Alojz Stražar, Tatjana Horjak in Nina Centa.

Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2020

Odlok o priznanjih Občine Domžale določa priznanja občine, ki se podeljujejo posameznikom, skupinam ali pravnim osebam za dosežke na različnih področjih dela in ustvarjanja, s katerimi pripomorejo k boljšemu, kvalitetnemu in bogatejšemu življenju občanov ter k ugledu in razvoju Občine Domžale. Plakete in nagrade občinskim nagrajencem se podeljuje na slavnostni seji ob občinskem prazniku, ki ga praznujemo v mesecu aprilu. Letos so ukrepi v zvezi s preprečevanjem epidemije preprečili tako marčevsko sejo občinskega sveta kot tudi praznovanje občinskega praznika, zaradi česar bodo občinski nagrajenci plakete in nagrade prejeli naknadno. Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2020 so je potrdilo vseh 27 prisotnih svetnikov.

 • Častni občan – Vera Vojska (Za izjemno požrtvovalnost, sposobnost povezovanja in sodelovanja, skrb za sočloveka ter za promocijo občine).
 • Zlata plaketa – Dr. Franc Hribovšek (Za prizadevno delo na področju varovanja in krepitve kulturne dediščine, posebej folklore).
 • Srebrna plaketa – Nina Mav Hrovat (Za njeno delo na področju promocije branja otrok, ustvarjanja kulturnega življenja v Radomljah in izjemnega pisanja za otroke in mladino).
 • Srebrna plaketa – Ivan Kozarič (Za dolgoletno delo na glasbenem področju, igranje pri Godbi Domžale in ohranjanje lovske glasbene kulture v Domžalah).
 • Bronasta plaketa – Mirjana Kavčič (Za dolgoletno članstvo v Foto kino in video klubu Mavrica Radomlje).
 • Bronasta plaketa – Kulturno društvo Ženski pevski zbor Stane Habe Domžale (Ob jubileju – 40-letnici uspešnega dela).
 • Bronasta plaketa – Marta Majdič (Za njeno ljubiteljsko in požrtvovalno delo v domačih gledališčih predstavah).
 • Nagrada Občine Domžale – Šahovska sekcija Društva upokojencev Domžale (Za uspešno organizacijsko in tekmovalno delo na področju šaha upokojencev).
 • Nagrada Občine Domžale – Spominčica – Združenje za pomoč pri demenci Slovenije, podružnica Domžale (Za pionirsko in izjemno delo na področju ozaveščanja in obveščanja javnosti o demenci)
 • Nagrada Občine Domžale – Tone Bakšič (Za dolgoletno nesebično delo v društvih in v Društvu Lipa Domžale).
 • Nagrada Občine Domžale – Slavko Hren (Za njegovo delo v Moškem pevskem zboru upokojencev Janez Cerar Domžale).
 • Nagrada Občine Domžale – Pia Brodnik (Za njeno dvajsetletno sodelovanje v Kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan).

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2019 – skrajšani postopek

Po besedah mag. Marjete Podpeskar Omahen, vodje Oddelka za finance in gospodarstvo, so proračun Občine Domžale za leta 2019 začeli izvrševati na osnovi Sklepa o začasnem financiranju Občine Domžale v obdobju od 1.1.2019 do 31.3.2019. Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2019 je občinski svet sprejel na 3. seji, 21.3.2019. Rebalansov proračuna za leto 2019 ni bilo. Na dan 31.12.2019 so realizirali 30.146.464 EUR prihodkov, kar je 5% več kot so načrtovali. Realizacija odhodkov je znašala 30.353.219 EUR, kar je 78%. Če k realizaciji, ki ima za posledico tudi že realiziran denarni tok prištejejo še pogodbeno realizacijo, ki izhaja iz finančnih obveznosti podpisanih pogodb v letu 2019, v višini 2.127.555 EUR, je skupna realizacija odhodkov 83%.

Pred začetkom razprave je župan podal predlog, da se zaradi racionalnega poteka seje razprava posameznega svetnika pri tej točki omeji na pet minut in dve repliki. O županovem predlogu sta nezadovoljstvo izrazila Matej Oražem (LMM) in Branko Hafner (LMŠ). Oba sta bila menja, da je takšen predlog sicer legitimen, ima pa vsak pravico povedati tisto, kar želi. Svetniki so županov sklep o omejitvi razprave sprejeli z 19. glasovi za in 8. glasovi proti.

Branko Heferle (LMŠ) je v razpravi povedal, da je zaključni račun ogledalo občinske uprave in vseh, ki so financirani iz občinskega proračuna. Dotaknil se je časovnega termina sprejema zaključnega računa ter tudi ostanek finančnih sredstev, saj je bila realizacija proračuna 78%. V nadaljevanju je omenil prerazporeditve v proračunu, o čemer občinska uprava ni poročala občinskemu svetu. Ob tem se je obregnil ob obrazložitve, zakaj določene postavke niso bile realizirane in da so prav smešne. V razpravi se je dotaknil tudi nadzora porabe finančnih sredstev in sicer koliko je bilo ugotovljene nenamenske porabe. V razpravi se je oglasil tudi Matej Oražem (LMM), ki ga je najprej zanimalo stanje v zvezi z Ekoparkom in zakaj še ni realiziran, v nadaljevanju pa izpostavil park Martina Krpana, ki ni z besedo opisan v zaključnem računu. Ob tem ga je zanimalo, zakaj se neki stvari, ki presega 100.000 evrov ni nič sprejemalo in pa obveščalo svetnike.

Odgovore na vprašanja svetnikov je podala Marjeta Podpeskar Omahen, ki je najprej povedala, da sankcij glede zamude sprejema zaključnega računa ne bo. O nadzoru je povedala, da ga opravlja Nadzorni odbor, vsako leto pa imajo revidiran zaključni račun, ki ga opravlja zunanja revizija. O prerazporeditvah v proračunu pa je dejala, da jih dela vsaka občina. V Domžalah pa so nivo prerazporeditev spustili na proračunske postavke.

Glede pripomb v zvezi z ZŠRD in investicijami, pa je Kristina Slapar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti pojasnila, da je na pobudo Občine Domžale tam potekal zunanji nadzor in sicer za obdobje od 2017 do 31.5.2019. Zunanji nadzor po besedah Slaparjeve ni ugotovil nepravilnosti. Povedala je še, da je zemljišče, kjer stoji park Martina Krpana, v lasti ZŠRD, tako kot še veliko drugih zemljišč in objektov.

Svetniki so zaključni račun na glasovanju sprejeli z večino glasov.

Sklep o sprejemu o predlogu cene storitve pomoč družini na domu

Družba Comett oskrba d.o.o., ki na območju občine Domžale izvaja storitve pomoč družini na domu, je predlagala novo ceno za izvajanje programa pomoči družini na domu po predpisani metodologiji Pravilnika za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev.  Po besedah predstavnika družbe Comett oskrba d.o.o. je dvigu cen botroval dvig minimalne plače v javnem sektorju, to pa v njihovi dejavnosti pomeni precejšen dvig stroška dela. Po besedah Kristine Slapar, vodje Oddelka za družbene dejavnosti dvig cene ne pomeni dvig za uporabnika, saj strošek zanj ostane enak. Razliko v dvigu cene bo pokrila Občina Domžale iz proračuna.

Ivan Pšag (LMM) je v razpravi dejal, da je pričakoval, da se bo dvig cene zgodil tudi letošnje leto. Zanimalo ga je zakaj povišanje cene te storitve in zakaj smo za te storitve dražji kot v Ljubljani in Kamniku. Z njim se je strinjala Urška Javornik (LMŠ), ki je ravno tako poudarila, da so cene te storitve najdražje pri nas in da bo treba na tem področju kaj narediti. Predlagala je, da bi to storitev opravljal še kakšen koncesionar. Dvig cene sta podprli Andreja Pogačnik Jarc (LTD) in Majda Pučnik Rudl (SDS), saj sta mnenja, da je prav, da starostniki in tisti, ki potrebujejo pomoč ostanejo čim dlje v domačem okolju.

S sklepom je Občinski svet Občine Domžale sprejel ceno storitve pomoč družini na domu, ki znaša:

 • ob delavnikih (tudi soboto) – 19,63 € na efektivno uro
 • v nedeljo ali nočnem času – 27,21 € na efektivno uro
 • na dan državnega praznika in dela prostega dne – 28,27 € na efektivno uro

Osnova za izračun cene storitve pomoč družini na domu za uporabnika je 17,21 € na efektivno uro, razliko subvencionira Občina Domžale.

Odlok o imenovanju ulice v naselju Srednje Jarše – druga obravnava

Občina Domžale je preučila predlog Geodetske uprave Republike Slovenije, Območne Geodetske uprave Ljubljana, Izpostava Domžale k vzpostavitvi imena novozgrajene ulice v Srednjih Jaršah. Obstoječa Mlinska cesta, ki poteka južno od novega naselja (cca 20 novih stanovanjskih objektov) je namreč že sedaj razvejana in nepregledna z vidika uličnega sistema. Zaradi lažje orientacije v naselju smiselno, da se novozgrajena ulica imenuje z novim imenom in sicer Alpska ulica. Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora je povedal, da se omenjen odlok med prvim in drugim branjem ni nič spremenil.

Sklep o imenovanju ulice so svetniki podprli soglasno.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »V7/7 – 107 Oljarna – jug« – druga obravnava.

Ureditveno območje je v prostorskih planskih aktih občine Domžale opredeljeno kot zazidljivo območje, za katerega je predpisana izdelava prostorskega izvedbenega načrta. Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostorja je povedal, da se postopek vleče že dobro desetletje, svetnikom pa je predstavil tudi vse postopke v povezavi s tem projektom. Februarja letos so na pobudo Krajevne skupnosti Vir pripravili zbor krajanov, kjer so prejeli kar nekaj pripomb. Gradivo za drugo branje pa vsebuje tudi vse odgovore na pripombe krajanov. V nadaljevanju je še povedal, da je občinska uprava za to sejo pripravila dva amandmaja.

Po besedah Leona Kobetiča iz podjetja Locus d.o.o, ki je svetnikom predstavil projekt, območje meri 2,89 ha in lezi na južnem delu naselja Vir med Sončno ulico na vzhodu in Mlinščico na zahodu in v naravi predstavlja degradirano območje nekdanje Oljarne Domžale. Ključni namen je sanacija tega degradiranega območja, v prostorskem načrtu pa je že dlje časa. Za ta projekt je bil izveden vabljen natečaj, ki predvideva sosesko z desetimi objekti in največ dvajset stanovanji na objekt. Garaže bodo pod zemljo, soseska pa bo vsebovala velik del zelenih in urbanih površin. Eden glavnih problemov te lokacije je promet. Križišča, na katere se neposredno povezuje soseska po prometni študiji niso problematična. Študija predlaga, da se poskrbi za sinhronizacijo in optimizacijo krmilnega programa semaforjev. Nakazuje pa da je to kratkoročna rešitev, dolgoročna rešitev je povezovalna cesta Želodnik – Vodice.

Matej Oražem (LMM) je v razpravi povedal, da je projekt korektno pripravljen. Dejal je, da predlaga dodaten sklep in sicer vezan na promet. Občinski svet Občine Domžale zadolži občinsko upravo, da do 1. 9. 2021 izvede in predstavi temeljito in celovito prometno študijo za celotno vplivno območje na relaciji AC – Radomlje – Depala vas – Želodnik. To bo po njegovih besedah dokument, na podlagi katerega bodo v prihodnosti lahko vse investicije vrednostno ocenjevali in potem tudi lahko sprejemali neke zaključke.

Peregrin Stegnar (NSi) je dejal, da ga veseli, da se projekt bliža dobremu koncu. Ima pa dve pripombi in sicer v gradivu ni zasledil, kam bodo odpeljali material, ki ga bodo izkopali pri gradnji podzemnih garaž ter koliko bo širok pločnik ob Sončni ulici, saj v gradivu o tem ni nič navedeno. V Nsi po njegovih besedah podpirajo projekt in upajo, da bodo pri gradnji še naprej upoštevali pobude in pripombe občanov. O širini pločnika na Sončni ulici je Leon Kobetič povedal, da bo širok dva metra in da bo tik ob cesti ampak bo vmes zeleni drevored, pločnik pa bo na strani soseske.

Svetniki so na glasovanju soglasno podprli oba amandmaja uprave ter osnovni sklep v gradivu ter z večino glasov dodatni sklep, ki ga je podal Matej Oražem.

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem  podrobnem prostorskem načrtu za območje »D29/1 Brinje 1« – skrajšani postopek – nadaljevanje prekinjene točke

Na območju OPPN Brinje je potrebno zgraditi novo omrežje cest, kanalizacije ter vodovoda. Zgraditi je potrebno tudi novo krožišče K01 v vplivnem območju OPPN. Križišče javnih cest LZ 071351 – Kopališka cesta in JP 571303 – Krumperška ulica se na podlagi dodatnega sklepa Občinskega sveta ter določil OPPN rekonstruira v krožišč K01. Krožišče K01 bo opremljalo celotno enoto urejanja prostora (EUP) ZB-12 ter ZB-15, ki hkrati tudi predstavlja obračunsko obdobje investicije v izgradnjo krožišča K01. Obračunski stroški krožišča K01 so tako porazdeljeni še na urejevalno enoto ZB-12 (preostalo območje) ter urejevalno enoto ZB-15. Celotna investicija je ocenjena na okrog 1.600.000 evrov.

Omenjeni odlok so občinski svetniki po skrajšanjem postopku obravnaval na 11. redni seji, so pa to točko dnevnega reda na podlagi predloga in sklepa svetniške skupine LTD prekinili. V obrazložitvi za prekinitev seje je takrat Janez Avsec (LTD) povedal, da so že med sprejemanjem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D29/1 Brinje 1 predlagali, da se naredita dva krožišča in da se cestna ter komunalna infrastruktura uredita tako, da bo življenje tamkajšnjih krajanov teklo nemoteno. Ker je krožišče K07 izpadlo iz trenutnega odloka o urejanju OPN, nimajo zagotovil, da bo krožišče narejeno. Povedal je, da hočejo samo varovalko, da bo krožišče K07 umeščeno v odlok o urejanje OPN.

V razpravo se je vključil Ivan Pšag (LMM), ki je povedal, da so še vedno na isti valovni dolžini s krajani. Izpostavil je, da so prejeli dodatno gradivo za to točko dnevnega reda, iz katerega pa še vedno ni razvidno, kako veliko bo križišče in kako bo locirano. V gradivu so samo skice in tlorisi, iz katerih po njegovem mnenju ni razvidno . V nadaljevanju je izpostavil še nekatere stvari, ki po njegovem mnenju še niso urejene, bodo šle pa mimo volje stanovalcev. Zaradi tega so krajani vložili presojo ustavnosti in zakonitosti na ta odlok in tožbo na Upravno sodišče. Metod Marčun (LMM) je dejal, da mu je zelo žal, da se projekti kot je ta, delijo na leve in desne, naše in vaše ter ekonomske interese, namesto da bi zagovarjali interese občanov.

Predstavnik investitorja je povedal, da ta odlok govori o programu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in o tem, kako se ti stroški porazdelijo. Gregor Horvatič (Zeleni Slovenije) je pred glasovanjem obrazložil svoj glas in sicer, da je proti takšnemu odloku. To pa zato, ker podpira krajane in ne kapital.

Odlok je na glasovanju podprlo 14 svetnikov, 8 svetnikov pa je glasovalo proti.

Predlog sklepa o določitvi višine turistične in promocijske takse za območje občine Domžale

Alenka Resinovič Reza, svetniška skupina Lista Reza, je na občinski svet podala pobudo, da bi morali zaradi posledic koronakrize na območju občine Domžale turistično in promocijsko takso začasno popolnoma ukiniti. Predlagateljica meni, da je turizem panoga v občini Domžale, ki je še v fazi razvoja in je ravno zato še toliko bolj dovzetna za neugodna obdobja, zato je prepričana, da bi morali turistično in promocijsko takso začasno popolnoma ukiniti. S tem bi v tem težkem času, ki sledi epidemiološkim razmeram, neposredno razbremenili turiste v občini Domžale, posredno pa bi domače nastanitvene obrate lahko naredili privlačnejše zaradi neposrednega znižanja končne cene, ki jo plača uporabnik. Predlog sklepa se je glasil, da se turistične takse in promocijske takse za obdobje od 1. julija 2020, do 31. decembra 2021, ne zaračunava.

Na pobudo svetnice je stališče podal župan, ki je dejal, da se delno strinja z besedilom sklepa in sicer v delu, ki pravi, da se turistične takse in promocijske takse ne zaračunava za obdobje od 1. julija 2020, do 31. decembra 2020.

Svetniki so z večino glasov sprejeli predlog sklepa z amandmajem župana in osnovni sklep o višini turistične takse v gradivu.

Sledili sta še točki Sklep o lokacijski prevetritvi za del enote urejanja prostora ST-06 ter Ukinitev statusa javnega dobra za nekatera zemljišča, ki so predmet menjave, prodaja in pridobitve gradbenega dovoljenja. Za konec 12. redne seje pa so sledila še svetniška vprašanja, pobude in predlogi.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo