Gradnja novega pločnika v Dragomlju

0
840

Za izboljšanje prometne varnosti na Občini Domžale vodimo investicijo izgradnje novega pločnika za pešce na desni strani regionalne ceste R3-644, odsek 1357 Šentjakob – Domžale v naselju Dragomelj, v dolžini 630 m. V okviru investicijskih vzdrževalnih del smo pred izgradnjo pločnika zamenjali dotrajane oz. neustrezne vodovodne cevi, v dolžini 500 m na relaciji vzdolž državne ceste. V sklopu izgradnje pločnika se je uredila tudi cestna javna razsvetljava na tem delu odseka pločnika, v dolžini 530 m.

Z deli smo pričeli v mesecu aprilu. Dela izvaja na javnem razpisu izbrano podjetje ELICOM d.o.o. iz Domžal. Skladno z zahtevo DRSI bo potrebno preplastiti tudi polovico državne ceste. Da bo ta dela možno kvalitetno izvesti bo potrebno za nekaj dni vzpostaviti popolno zaporo državne ceste. Obvoz bo v teh dneh ustrezno urejen. Dela na gradbišču bodo predvidoma končana v drugi polovici meseca julija.

Občina Domžale, Urad župana

Oglasno sporočilo