TeDni(K) Občine Kamnik (27.7.2020)

0
1268

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Gradnja pločnika Markovo – Vir

T e D n i (K) ObčineOb državni cesti Kamnik – Ločica, v kraju Vir, izvajalec nadaljuje z izgradnjo meteorne kanalizacije, vgradnjo javne razsvetljave in optičnega omrežja.

Dela potekajo nemoteno, in sicer skladno s terminskim planom.

Ureditev križišča Kamnik – Stahovica

.

“>Stahovici poteka gradnja pločnika in semaforizacija križišča s prehodom za pešce. Sočasno se bo izvedla obnova vodovoda in fekalne ter meteorne kanalizacije.

Po zaključku gradbenih del sledi asfaltiranje ceste. 

Gradnja poteka po fazah, zato voznice in voznike opozarjamo na spremembe prometne signalizacije in upoštevanje le-teh, hkrati se jim zahvaljujemo za razumevanje v času del.

Oddelek za družbene dejavnosti

Zaključil se je Javni razpis za sofinanciranje investicij in investicijsko vzdrževalnih del v planinskih kočah v letu 2020, ki je trajal od 14. 7. 2020 do 23. 7. 2020. Prijaviteljem oziroma prijavitelju je bila poslana odločba.

Dogodki v mesecu avgustu in septembru v samostanu Mekinje:

 • Športna vadba na prostem (Pilates, splošna vadba na samostanskem travniku) 9. 8. – 31. 8.
 • Organizirano aktivno varstvo otrok od 4. do 12. leta starosti 13. 8. – 21. 8.
 • Tridnevni tabor za otroke od 4. do 12. leta starosti 24. 8. – 26. 8.
 • Zgodba je most: Povezovanje snovne in nesnovne dediščine  1. 3. – 3. 9.
 • Delavnice na temo zdravega življenja in prehrane 1. 9. – 30. 9.

V Mekinjskem samostanu tudi v mesecu avgustu nadaljujejo z oddajo prenovljenih sob, ki so jih trgu ponudili z mesecem junijem tega leta. Imajo 17 sob, kjer lahko biva 60 oseb, gostom pa nudijo:

 • bivanje v mirnem samostanskem okolju s pogledom na kamniške planine;
 • nastanitev v novo opremljenih sobah;
 • tipičen samostanski zajtrk;
 • možnost koriščenja turističnih bonov;
 • zanimive doživljajske pakete;
 • vodenje po samostanu;
 • ogled kamniških doživetij (spoznavanje mesta, obisk kamniške Bistrice, Arboretuma Volčji Potok, Velika Planina);
 • lokalna kulinarika s tradicionalno tuhinjsko postrvjo
 • 7 velikih dvoran z zunanjim atrijem za možnost organizacije koncertov, srečanj, team buildingov;
 • možnost kongresnega turizma.

Oddelek za urejanje prostore

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

”(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

 • namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene zelene površine,faktorji izkoriščenosti parcele ipd.),
 • prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov,
 • prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 • položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel objektov,
 • namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje,
 • zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedenem postopku evidentiranja parcelacije ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel objektov v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta.

(6) Parcelo objekta je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel.

(7) Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del.

(8) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektom, katerih gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta izven stavbnih zemljišč ni treba določati.

(9) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti parcelo objekta.

(10) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali dostopov do zemljišč.”

Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta.

Finančna uprava Republike Slovenije je v preteklem mesecu začela pošiljati odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020. V primeru, če se uporabniki zemljišč z izdano odločbo ne strinjajo, se lahko na priloženem obrazcu pritožijo TUKAJ. Podpisan obrazec pošljite na e-mail: lj.fu@gov.si ali preko pošte: Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.  

Oddelek za razvoj in investicije

V Ljubljanski urbani regiji priložnost za razvoj 78 novih podjetniških idej

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) vabi posameznice in posameznike z inovativnimi in naprednimi podjetniškimi idejami k prijavi v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), katerega glavni cilj je, da udeleženci programa tekom usposabljanja osvojijo vsa potrebna znanja in veščine za uspešen in učinkovit razvoj svoje ideje ter zagon novega podjetja. V okviru projekta RRA LUR zagotovi podporno podjetniško okolje, v katerem lahko uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje. Razpis je objavljen na spletni povezavi www.rralur.si.

Gre za prvega od sedmih sklopov štirimesečnega programa podjetniškega usposabljanja, ki bo potekalo v obliki zaposlitve na RRA LUR. Slednja udeležencem omogoča tako finančno podporo pri razvoju poslovnih idej kot tudi čas, namenjen izključno pridobivanju novih znanj, izkušenj in pripravi na vstop na samostojno podjetniško pot. 

Z aktualnim razpisom bo priložnost za razvoj svoje podjetniške ideje dobilo prvih 12 udeležencev. V okviru projekta, ki bo trajal vse do 30. septembra 2023, pa bo v program skupno vključenih kar 78 udeležencev. Glavne delovne obveznosti in naloge na podlagi razpisa izbranih zaposlenih bodo usmerjene v pridobivanje ključnih znanj, ki so nujna za  uspešen razvoj poslovnih idej. V času programa bodo tako pod mentorstvom različnih vrhunskih strokovnjakov in uspešnih podjetnikov prejeli znanja s področja podjetništva, ki jih ob vstopu na samostojno podjetniško pot potrebujejo; vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in načrta, marketinških in promocijskih aktivnosti, poslovne komunikacije, upravljanje z IKT, pridobivanje virov financiranja, osnovna pravna ter finančna znanja ipd. Zagotovljena bo tudi vsa potrebna fizična infrastruktura po principu co-workinga.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v bivališče v eni od 26 občin Ljubljanske urbane regije ter da lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev. To pomeni, da morajo biti na dan vključitve brez statusa zaposlitve, študenta, idr.

Poziv, objavljen na spletni strani www.rralur.si, je odprt vse do 26. 8. 2020. Vsi potencialni prijavitelji vabljeni na predstavitev projekta in prijave na razpis, ki bo potekala v četrtek, 6. 8. 2020, ob 10. uri v veliki sejni sobi, Stavba B, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.

Prvi udeleženci bodo v projekt vključeni predvidoma s 1. 10. 2020.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak dan do vključno 21. 8. 2020 med 8.00 in 13.00, na telefonski številki 01 306 19 02 oziroma elektronski pošti info@rralur.si.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Za projekt »Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR« v vrednosti 831.480,00 evrov bo ESRR prispeval 582.036,00 evrov.

Pogovorno – izobraževalni večeri pod vodstvo Noaha Charneya

V okviru projekta Preobrazba, s katerim z različnimi vsebinami rešujemo problematiko neizkoriščenih kapacitet Samostana Mekinje, ki ga vodi Občina Kamnik skupaj s partnerji VEZAL – zavod za izobraževanje, raziskovanje in svetovanje, Noah Charney s.p. ter Javnim zavodom Mekinjski samostan, bomo kot zadnje aktivnosti pred zaključkom projekta izvedli še tri pogovorno – izobraževalne dogodke, ki jih bo vodil Noah Charney. Dogodki bodo tokrat, zaradi epidemije, potekali virtualno. Če se želite dogodkov udeležiti, se predhodno prijavite na e-mail: theartthief@gmail.com (Noah Charney), od koder boste prejeli povabilo na ZOOM konferenco, do katere nato dostopate zgolj s klikom na povezavo.

 • 30. julij ob 18.00 – 20.00

Uspeh na Kickstarterju: dialog z Jonom Butterfieldom

Noah je pred kratkim zaključil uspešno kampanjo na Kickstarterju (več kot 1500% financiran), kjer je sodeloval s prijateljem, Jonom Butterfieldom, Angležom iz Kamnika, ki je zelo uspešen investitor in podpornik start-up podjetij ter razvijalec aplikacij. Noah in Jon skupaj pišeta knjigo o zakulisju »Crowdfunding-a« oz. »množičnega« financiranja, raziskala in intervjuvala sta tudi številne vodilne strokovnjake na tem področju, da bi izvedela kaj v praksi deluje in kaj ne. Delavnica bo potekala kot dialog med Jonom in Noahom, ki bosta svoje izkušnje delila s sodelujočimi in odgovarjala na njihova vprašanja. Dogodek bo potekal v angleščini, po potrebi bo Noah določene zadeve tudi prevajal.

 • 3. avgust ob 18.00 – 20.00

Kickstarter uspešnice: Kako in kaj?

V juliju je Noah končal uspešno kampanjo na Kickstarter-ju (s knjigo za starše – Superpower Your Kids). Medtem je raziskoval, kako biti uspešen. Našel je skriti napoj, zato zdaj piše novo knjigo »Navodilo za uspešne projekte«. Delavnica bo namenjena za bodoče prijavitelje projektov na Kickstarter ali Indiegogo. Noah bo predstavil, kako se zadeve lotiti, da boste s prijavo dosegli željeni rezultat. Dogodek bo potekal v slovenščini.

 • 12. avgust ob 18.00 – 21.00

Skrivnostni svet umetnosti [The Secret History of Art]

Delavnica bo predstavila navdušujoč in skrivnosten svet umetnostne zgodovine, poudarek pa bo v skrivnostih in simbolih v umetnosti. Dogodek bo potekal v angleščini, zanimiv pa bo tako za odrasle, kot tudi srednješolce.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here