Stroški občinske blagajne Občine Kamnik ob nedavni epidemiji COVID-19

0
793

Na občino Kamnik smo 31.7.2020 naslovili vprašanje občana, za koliko je nedavna epidemija COVID – 19 prizadela občinsko blagajno. 

Dne 4.8. smo prejeli odgovor Občine Kamnik:

V spodnji preglednici so prikazani skupni stroški za zajezitev in ukrepanje ob izbruhu epidemije COVID-19, ki so znašali 413.653,52 EUR:

OPREMA (zaščitne maske-trislojne, pralne in maske s stopnjo zaščite FFP1, FFP2 in FFP3, zaščitni kombinezon (skafander), zaščitna očala, rokavice in osebna zaščitna oprema CZ (uniforma), sredstva za dezinfekcijo rok in površin)
229.376,07 EUR

STROŠKI ZA IZVAJANJE NALOG V ZVEZI Z DEZINFEKCIJO (najem šotora za dezinfekcijo vozil in opreme, najem zabojnika za sprejem pacientov suma na COVID-19, dezinfekcija javnih in zasebnih površin ter objektov (vsakodnevno in zadnji mesec 2 krat tedensko), postavitev cestno-prometne signalizacije (opozorilne table)
158.826,18 EUR

PREHRANA (reševalne in intervencijske službe, delujoče 24/7, ogroženi občani)
4.724,40 EUR

OPREMA (prenosni računalniki za delovanje ob COVID-19)
14.449,01 EUR

DRUGI STROŠKI –COVID-19 (tisk zloženk za vsa gospodinjstva z najpomembnejšimi informacijami (ukrep-osebna in vzajemna zaščita), objave v medijih, talne označbe in opozorilne table, distribucija pošiljk z maskami in dopisi za vsa gospodinjstva v občini Kamnik, majice za prostovoljce)
6.277,86 EUR

SKUPAJ: 413.653,52 EUR

Kakšni so predvideni ukrepi pomoči občanom v času krize, ki sledi?
Občina Kamnik predvideva izvajanje ukrepov kot ob izbruhu epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v spomladanskem času ter skladno z usmeritvami NIJZ, veljavnimi predpisi ter usmeritvami Uprave Republike Slovenije za zaščito, reševanje in pomoč. Še naprej bomo redno spremljali stanje okuženih in velik poudarek namenjali varovanju najbolj ranljivih in ogroženih skupin občanov. Primere dobre prakse izvajanja pomoči občanom in seveda vseh ostalih ukrepov bomo uporabili ob poslabšanju položaja COVID-19 v naši občini. Ob pojavu večjega števila okužb bomo takoj vzpostavili delovanje štaba Civilne zaščite Občine Kamnik v operativnem sestavu. V izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči bomo za izvajanje posebnih nalog vključili tudi sile zaščite, reševanja in pomoči ter prostovoljce.

Občina Kamnik bo ob pojavu krize ob epidemiji oziroma pandemiji nalezljive bolezni COVID-19 izvajala naslednje zaščitne ukrepe in naloge zaščite, reševanja in pomoči:
· prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi (ukrep),
· RKB zaščita – biološka zaščita (ukrep),
· prva pomoč in nujna medicinska pomoč (naloga),
· pomoč ogroženim in prizadetim (okuženim) prebivalcem (naloga),
· zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje (naloga).

Pri izvajanju nalog in ukrepov zaščite, reševanja in pomoči bomo vzpostavitvi sodelovanje z vsemi pristojnimi službami, na lokalni ravni še posebej s službo nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, pogodbenim podjetjem Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. ter ostalimi službami, ki se vključujejo v sistem zaščite, reševanja in pomoči.

Koliko, katero in po kakšni ceni je v času epidemije COVID-19 Občina Kamnik kupila zaščitno opremo?
Vrsta opreme, Tip opreme, Količina, Cena/kos (brez DDV)
Zaščitne maske, Troslojna,   100.000,   0,55
Zaščitna maska, Troslojna,   100.000,   0,65
Zaščitna maska, Troslojna,       1000,   1.58
Zaščitna maska, Troslojna,       2000,   1.58
Zaščitna maska, FFP1,             1000,   1,65
Zaščitna maska, FFP2,               200,   9,22
Zaščitna maska, FFP2,               250,   9.22
Zaščitna maska, FFP2,             2000,   2,75
Zaščitna maska, FFP2,               600,   6,50
Zaščitna maska, FFP3,               240,   4,27
Zaščitna maska, FFP3,             1500,   6,50
Zaščitne maske, Pralna,           2000,   1,98
Zaščitni kombinezon, Tyvex,       120,   6,75
Zaščitni kombinezon- Skafander, 500,  18,80

V mesecu juliju je Občina Kamnik Zdravstvenemu domu Julija Polca Kamnik nakazala 412.913,06 EUR. Lahko sklepamo, da je bil ta denar porabljen za nabavo zaščitnih sredstev?
Občina Kamnik je Zdravstvenemu domu dr. Julija Polca Kamnik v mesecu juliju 2020 nakazala sredstva oziroma plačala račune za opravljene storitve (mrliški ogledi, zdravniški pregled) v višini 602,76 € in prenakazala sredstva, ki jih je na podlagi zahtevkov prejela od države iz naslova zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna za dodatek po 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor za mesece marec, april in maj 2020, v višini 412.310,030 €.

Koliko sredstev je prejela Civilna zaščita v času izrednih razmer?
Za nemoteno delovanje Civilne zaščite v času izrednih razmer je Občina Kamnik v proračunu zagotovila 413.653,52 € sredstev. Občina Kamnik je v mesecu maju prijavila upravičene stroške vezane ne epidemijo v zvezi s COVID-19 za obdobje od 13. 3. 2020 do 15. 5. 2020 na Izpostavo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Gre za t.i. postopek evidentiranja upravičenih stroškov občine nastalih v času epidemije COVID-19, sredstev pa Občina še ni prejela.

Ko se je življenje praktično ustavilo, so je močno povečalo izplačilo fizičnim osebam v mesecu juniju. Kolikšna so bila plačila fizičnim osebam nad 1.000 EUR in komu? Plačila fizičnim osebam za junij 2020: 78.045,81 EUR (Vir: ERAR)
V znesku 78.045,81 €, ki so v aplikaciji ERAR prikazana pod druga plačila, so zajeta nakazila, ki jih Občina Kamnik nakaže fizičnim osebam. Ta nakazila predstavljajo nakazila občanom:
– ob rojstvu otroka,
– enkratne denarno-socialne pomoči,
– subvencije najemnin in
– nakupe zemljišč od fizičnih oseb.

Občane zanima vzrok povišanega izplačila Občine Kamnik v mesecu maju 2020 (133.656,45 EUR) zaposlenim v občinski upravi, saj ta običajno, glede na število dni v tem mesecu, znaša okoli 85.000 EUR.
Občina Kamnik je v mesecu maju pri izplačilu plače za mesec april 2020 nakazala vsem zaposlenim tudi regres za letni dopust za leto 2020 (53.890,00 €).

Ali so bili občinski funkcionarji nagrajeni za delo v času epidemije? Če so bili, kdo konkretno in s kakšnim zneskom?
Funkcionarjem Občine Kamnik, ki so v času trajanja epidemije COVID-19 vseskozi opravljali delo tako na sedežu občine kot na terenu, kljub podani pravni podlagi, kot je določena v 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20 ) ni bil izplačan dodatek za nevarnost in posebne obremenitve.

Urad župana Občine Kamnik

Stroški občinske blagajne Občine Domžale ob nedavni epidemiji COVID-19

 

Oglasno sporočilo