Domžalsko-kamniške NOVICE 03 2021: Vprašanje za Urad župana Občine Domžale

0
964

Naše bralce skrbi, da bodo tudi na ploščadi Vele, ki naj bi se prenavljala, položeni ceneni tlakovci v različnih barvah in podobi slamnatih kit, ki »krasijo« prenovljeno Kolodvorsko ulico in park pri avtobusni postaji. Sprašujejo se, zakaj je simbolika slamnatih kit tako pomembna, kajti že desetletja je namreč znano, da so Domžale postale tako imenovano »spalno mesto« oziroma kraj priseljencev, ki jim, razen staroselcem, zgodovina mesta ni poznana. Ali prihaja morda želja po obuditvi tradicije zgolj s strani politike?


Tlakovci v parku na solarni avtobusni postaji v stiku s tlakovci na Kolodvorski ulici (2019-2020)

Je bila rešitev za gradbeno in funkcionalno ureditev ploščadi pred Vele pridobljena z javnim natečajem in, če je projekt avtorsko zaščiten.

V središču prostora je predviden kvadratni osrednji plato kot glavni označevalec prostora. Izveden bo v betonskih tlakovcih, položenih v mrežo 60x60cm. Barva tlakovca Semmelrock La Linia je granitno siva. Arhitekt je v skladu z vlogo tako pomembnega vozlišča in heterogeno naravo pretoka mestnih tokov, pri preoblikovanju te površine zasledoval karakter družabnosti, torej raznolikosti, povezovanja in komunikacije. V kompoziciji je ponazorjena v tlaku tudi povezava z bodočo promenado dvojnega drevoreda na vzhodu in zdravstvenim domom. Preoblikovanje mestnega prostora pred Veleblagovnico Tuš bo izvedeno kot preplet različnih tlakovanj. Preostali del vašega vprašanja je zelo subjektiven, zato nanj nimamo komentarja.
Na drugo vprašanje odgovarjamo, da rešitev ni bila pridobljena z javnim natečajem. Na projektni dokumentaciji je naročnik pridobil vse materialne avtorske pravice. Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja avtorske in sorodne pravice.
_____________________________________________________________________

Skupne službe javnih zavodov

Ker občani z vašimi (Občina Domžale) odgovori niso zadovoljni, vam vprašanja postavljamo še natančneje.
Zakaj Občina Domžale, ki je ustanoviteljica številnih javnih zavodov, ne ustanovi skupnih služb za javne zavode, kot so računovodsko-knjigovodske, pravne službe in služba, ki skrbi za javna naročila in razpise? Glede na to, da bi le-to prineslo ne samo manjše stroške, pač pa tudi konkretnejši nadzor nad delovanjem javnim zavodom, je morda zadaj kakšen drug razlog za izmikanje vzpostavitvi tovrstnih služb? Ena slaba praksa, kot jo navajate, iz Skupnosti osnovnih šol še ne pomeni, da tovrsten način ne bi bil učinkovit, predvsem pa racionalen.
Želja občanov je, da se javni denar troši čim bolj racionalno. Knjižnico Domžale, Glasbeno šolo Domžale, Center za mlade, Kulturni dom Franca Bernika Domžale, Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. in Center za zaščito in reševanje je ustanovila Občina Domžale, oziroma, bolje rečeno, občani.
V oči bode zaposlitev pravnika v Zavodu za šport in rekreacijo Občine Domžale kljub že številnim pravnikom, zaposlenih na Občini.
Delovanje zavodov nadzira in ureja svet zavodov, kjer ima politika večino in torej o vsem tudi odloča.
Na odgovor Občine Domžale še čakamo!

………

Zakaj Občina Domžale ne poveže javnih zavodov in predlaga nekatere skupne službe? Občani menijo, da je racionalnost dolžnost Občine in ne javnih zavodov.
Dopolnjeno vprašanje glede skupnih služb:
– računovodsko-knjigovodske službe;
– pravne službe;
– javna naročila ter razpisi.
Vprašanje posredovano 11. maja 2020 in v zakonitem roku prejeti odgovor.

Odgovor:
Javni zavodi so samostojne pravne osebe in svoje delo organizirajo znotraj svojih služb ali najemajo skupne zunanje službe. Podobno organiziranost, kot jo predlagate, smo pred časom že imeli, t.i. Skupnost šol, a se v praksi ni najbolje obnesla.
Občina Domžale tudi ne more povezati javnih zavodov, ker ni ustanovitelj vseh zavodov, npr. Dom upokojencev, Center za socialno delo, ipd…
Urad župana Občine Domžale
_______________________________________________________________________

 

Market TUŠ Preserje
Načrtovana glavna cesta Želodnik-Mengeš (Uredba o DLN za glavno cesto Želodnik – Mengeš – Vodice na odseku Želodnik – Mengeš z obvoznico Mengeš, Uradni list RS št. 48/04) bo »povozila« edino živilsko trgovino (market TUŠ) na relaciji Domžale – Kamnik, kjer občani lahko opravljajo svoje dnevne nakupe. Država ni zagotovila nadomestne lokacije za trgovino. Iz lokalne skupnosti (Preserje) je bila posredovana ideja o zagotovitvi nadomestne lokacije za živilsko trgovino (trgovino z mešanim blagom) s celovito rekonstrukcijo tovorne in potniške železniške postaje.
Vprašanje:
Kaj je občina Domžale do sedaj storila za zagotovitev nadomestne lokacije za živilsko trgovino v Preserjah?

Na upravo DARS-a d.d. smo leta 2014 podali pisno pobudo za ustavitev postopka rušenja trgovine TUŠ v Preserjah in podaljšanje najemne pogodbe z Engrotušem d.o.o.. DARS d.d. je prošnji ugodil in z Engrotušem podaljšal pogodbo o najemu. Pogodbo naj bi podaljševali vsako leto, vse do začetka gradnje povezovalne ceste.
Občina Domžale je vse svoje obveznosti s tega naslova poravnala, za podatek o zagotovitvi nadomestne lokacije, se prosim obrnite na Dars d.d.. Organiziranje poslovnih enot gospodarske družbe je stvar poslovne politike posamezne poslovne družbe in ne more biti predmet odločitev javnih organov.
Urad župana Občine Domžale

Občina bi že v času usklajevanja trase lahko zahtevala nadomestno lokacijo za trgovino, a ker je ni, se sedaj spreneveda. Sploh pa ne drži, da nima nič pri tem. Sama trgovina je res stvar gospodarskih subjektov, vendar – prostorski plan, ki omogoča izgradnjo trgovine na nekem zemljišču, je čista pristojnost občine, in če hoče zagotoviti skladen razvoj le te in občanom prijazno infrastrukturo, bo to tudi zagotovila.
Pa nimam v mislih trgovskih centrov, teh je dovolj. Je pa občina v zadnjih 30 letih za Preserje sprejemala samo širjenje industrijskih con (Jarše, Lek) in gradnjo stanovanj, a ne samo individualnih hiš. Blokovsko naselje Gaj Preserje je že skoraj zgrajeno (https://www.gajpreserje.si). In vsi ti stapljali v Domžale ali Kamnik. Ali je to trajnostno prostorsko načrtovanje Občine Domžale?
_______________________________________________________________________
Kdaj v Domžalah Prostofer
Občina Kamnik in nekatere okoliške občine so se s Prostoferjem vključile v trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki povezujejo starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Kdaj bomo v Domžalah pristopili k temu vseslovenskemu projektu, saj ga zagotovo tudi zelo potrebujemo?

Zavod Zlata mreža je na Občino Domžale naslovil ponudbo, da bi v sodelovanju z Občino Domžale starejšim občanom nudil možnost brezplačnih prevozov po nujnih opravkih (tj. projekt Prostofer). Na Občini Domžale preverjamo pravne podlage za takšno sodelovanje, saj bi želeli, da se k izvajanju tovrstnih storitev pristopi pravilno in zakonito.
Urad župana Občine Domžale
_______________________________________________________________________

Promocijski bilten na račun davkoplačevalcev
Občani smo pred časom v nabiralnik dobili bilten o dosežkih Občine Domžale v letu 2020 in napoved za leto 2021, ki je bil priložen občinskemu glasilu Slamnik. Kolikšen je strošek omenjene edicije.

Stroški biltena so sledeči: oblikovanje 950,00 EUR, vlaganje v Slamnik 148,50 EUR in tisk biltena 3.172,50 EUR brez ddv.
Urad župana Občine Domžale
Torej skupaj: 5.210,62 EUR, ker se vedno prikaže končna cene, torej z davkom. (uredništvo)
_______________________________________________________________________
Občani sprašujejo, kakšni so razlogi, da letos v občinskih glasilih ni objave o kosovnem odvozu odpadkov. Tudi v poštne nabiralnike nismo prejeli letaka z obvestilom. Zanima jih tudi, če za obveščanje poskrbi Občina Domžale ali Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o..

Zaposleni v občinski upravi so v mesecu februarju 2021 prejeli 130.432,92, kar znaša približno 30% več sredstev, namenjenih za plače. Prosimo, da navedete vzrok povišanja plač, oziroma poimenske dodatke k plači.
Istočasno občane zanimajo tudi posamezne višine vseh lanskoletnih izplačil županu, podžupanom in direktorju občinske uprave.

Občani sprašujejo, od kod izvira ideja o projektu posodobitve parka Univerzale. Je to morda Urad župana Občine Domžale? Med pobudami svetnic in svetnikov le tega ni bilo moč zaslediti, zanj so, kot pravijo, izvedeli namreč iz medijev. Pri tem se ponovno poraja skrb o utečeni praksi aktualne politike, ki svoje projekte najraje predstavi šele na glasovanju.

Uredništvo

Poslana vprašanja na katera še čakamo odgovore. Za pomoč bomo zaprosili Informacijsko pooblaščenko.
_______________________________________________________________________

Večja izplačila Občine Domžale pravnim osebam v mesecu marcu 2021 (v EUR)

Druga plačila (plačila fizičnim osebam)                75.563,31
BKS BANK AG                                              1.003.043,43
VRTEC DOMŽALE                                            376.292,42
KNJIŽNICA DOMŽALE                                      154.489,11
PLAČE Občina Domžale                                    110.523,49
CZR Domžale                                                    97.457,11
C&G d.o.o. Ljubljana                                         78.188,37
ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE      59.350,00
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.                    58.877,74
EKOPLAN, d.o.o. Trzin                                        49.118,01
OSNOVNA ŠOLA ROJE                                       43.410,79
EIS Skočaj d.o.o.                                              42.974,78
HNG d.o.o.                                                       39.673,13
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.                 36.500,12
OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE                                 33.393,09
PZG d.o.o.                                                        33.181,60
OŠ Preserje pri Radomljah                                 32.036,50
KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA Domžale         31.659,06
OSNOVNA ŠOLA Dragomelj                                29.912,84
OSNOVNA ŠOLA RODICA                                    25.040,51
GASILSKA ZVEZA DOMŽALE                              23.899,95
DRUŠTVO VERJAMEM VATE, so.p.                       23.340,00
OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA                       22.898,32

Vir: erar.kpk-rs.si

 

 

 

 

 

 

Oglasno sporočilo