Poročila Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d. o. o., za leto 2020/18. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
947

Občinski svet Občine Domžale je na svoji 14. redni seji določil program dela občinskega sveta za prvo polletje leta 2021, v katerem je določil, da se v prvi polovici leta 2021 obravnava tudi poročila Javnega komunalnega podjetja Prodnik za poslovno leta 2020. Poročila (o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Domžale za leta 2020, o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda v občini Domžale za leto 2020, o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v občini Domžale za leto 2020, o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč v občini Domžale za leta 2020, o izvajanju investicijskih vlaganj v obnovo javne infrastrukture občine Domžale v letu 2020, o Letnem poročilu podjetja za leto 2020) so predstavili sodelavci Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d. o. o.: Karmen Kenk Hribar, vodja gospodarsko-finančnega sektorja, Marko Kocjančič, vodja tehnično-investicijskega sektorja na Prodniku, Matjaž Draksler, vodja sektorja z odpadki, Jaka Plečko, vodja sektorja kanalizacija, in Aleš Stražar, vodja sektorja vodovod.

Predsednik Odbora za komunalne zadeve in varstvo okolja Metod Marčun je povedal, da je odbor gradivo obravnaval na svoji seji in da jim je bilo podrobno predstavljeno. Prav tako so dobili tudi vse odgovore na vprašanja, ki so jih postavili. Je pa odbor sprejel stališča, da so cene komunalnih storitev previsoke.

V razpravo se je najprej vključil Matej Oražem (LMM) in poudaril, da gre pri gradivu za predstavitev podjetja. Pogreša pa priporočila podjetja, kako ravnati v prihodnje in kaj naj naredi Občina Domžale, da bodo lahko znižali cene komunalnih storitev.
V razpravi se je Matej Oražem dotaknil tudi poročila o izvajanju investicijskih vlaganj. Povedal je, da bi rad videl, kaj je bilo narejenega, kako je potekal razpis, kdo so bili izvajalci, kakšen nadzor je potekal … Pri tem je vprašal, zakaj je treba investirati v amortizacijo.

Mag. Branko Heferle (LMŠ) je dejal, da je zelo zadovoljen, da se na točki dnevnega reda na seji občinskega sveta obravnava poslovanje Prodnika. Kot njegov predhodnik se je tudi mag. Heferle dotaknil investicijskih vlaganj. Pri tem ga je zanimalo, koliko je teh investicijskih poslov, ki jih izvajajo, in kakšen je ključ, da nekatere investicije izvaja Prodnik, druge pa občina sama.

Metoda Marčuna (LMM) je zanimalo, če je bil s strani Prodnika na Občino Domžale posredovan kakršnikoli predlog oziroma pobuda za znižanje cen komunalnih položnic.

Gregor Horvatič (Zeleni Slovenije) se je dotaknil poročila Nadzornega odbora ter glede zaposlenih in odnosov.

Po razpravi je Karmen Kenk Hribar podala predlog, da poročevalci na omenjena vprašanja odgovorijo pisno, saj gre za vsebinsko zelo obširna in zahtevna vprašanja. Postopkovno se je v razpravo vključil mag. Branko Heferle (LMŠ) in dejal, da na podlagi 73. člena Poslovnika občinskemu svetu predlaga, da se ta točka prekine in preloži na eno izmed prihodnjih sej, za katero naj predlagatelji gradiva pripravijo pisne odgovore. Za pripravo odgovorov pa je predlagal rok 15 dni.

Svetniki so predlog mag. Heferleta podprli soglasno, zato so točko prekinili in se bo nadaljevala na eni izmed prihodnjih sej.

Slamnik, september 2021

Oglasno sporočilo