Vprašanje za Direkcijo Republike Slovenije za vode glede čiščenja struge Kamniške Bistrice

0
1199

Iz struge Kamniške Bistrice je bilo pri letošnji sanaciji v mesecu avgustu in septembru odpeljano po oceni Občine Domžale cca 5.000 kub. m naplavin in gramoznega materiala, med drugim tudi par tisoč kubičnih metrov kvalitetnega peska. S tem se poglablja struga reke, kar tudi ni zanemarljivo. Občane zanima, koliko je proračun države bogatejši zaradi tega. Zanima jih tudi strošek sanacije in koliko je prispevala država, v kateri pristojnosti je reka.
Soinvestitor je bila tudi Občina Domžale v deležu 60.000 €.

Odgovor:
V okviru izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe na področju urejanja voda je pristojni koncesionar dolžan po nalogu koncedenta izvajati tudi ukrepe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč, ki vključuje tudi odstranjevanje naplavin in s tem omogočanje pretočnosti struge tekočih voda, vse skladno z 98. členom Zakona o vodah (ZV-1). Obseg tovrstnih nalog s strani države je pogojen z razpoložljivimi finančnimi sredstvi in prioritetami celotnega povodja, ki se postavijo glede na stopnjo ogrožanja ljudi, premoženja, objektov in druge vodne infrastrukture. V skladu z 91. členom ZV-1 pa lahko varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ki presega obseg varstva, ki ga zagotavlja država, zagotavlja tudi lokalna skupnost sama ali skupaj z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ob soglasju ministrstva.
V skladu z zgoraj navedenim je bila v mesecu juniju 2021 sklenjena tripartitna pogodba med Republiko Slovenijo, Direkcijo Republiko Slovenije za vode, Občino Domžale in koncesionarjem za odstranitev naplavin iz Kamniške Bistrice v Domžalah. Gre za vzdrževalna dela, ki presegajo obseg varstva pred škodljivim delovanjem voda, določen z letnim programom dela javne službe, in so v izrazitem interesu lokalnega prebivalstva.
Okvirna višina dogovorjenih vzdrževalnih del znaša okoli 49 tisoč evrov (brez DDV).
Posebej poudarjamo, da pri konkretnih delih ne gre za nikakršno poglabljanje struge, niti za odstranjevanje kvalitetnega peska, temveč za odstranjevanje naplavin mulja gramoza in grmovja, ki ovirajo pretočnost vode.
Z letnim programom dela pa so v mesecu oktobru oz. novembru predvidena vzdrževalna dela v javno korist na Kamniški Bistrici dolvodno od lokacije, ki jo financira občina, in katera zagotavlja država RS v približno enakem obsegu in enakih finančnih okvirjih.
Direkcija Republike Slovenije za vode
______________________________________________________________________

Vprašanje za Občino Domžale in prejeti odgovor
Iz struge Kamniške Bistrice je bilo pri sanaciji odpeljano (med drugim materialom) par tisoč kubičnih metrov peska. Občane zanima, koliko je občinski proračun bogatejši zaradi tega. Zanima jih tudi strošek sanacije za javni denar in koliko je prispevala država, v kateri pristojnosti je reka.

Ministrstvo za okolje in prostor je investitor sanacije sipine v Kamniški Bistrici v Domžalah, soinvestitor pa je bila tudi Občina Domžale v deležu 60.000 €. Informacije o preostalih odhodkih in prihodkih nimamo, saj je vse postopke vodilo ministrstvo. Prav tako tudi ne, kaj se je zgodilo z odstranjenim materialom. Občina je v tem primeru bogatejša za očiščeno strugo.
Urad župana Občine Domžale

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here