TeDni(K) Občine Kamnik (21.3.2022)

0
723

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku

V preteklem tednu je izbran ponudnik, EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d. o .o., nadaljeval z obnovo kanalizacije na območju Vrhpolj pri Kamniku, prav tako pa je izbrani podizvajalec pričel z obnovo vodovoda ter vgradnjo hidrantov na tem območju.

Celotna dolžina izgradnje kanalizacije za odpadne vode znaša približno 385,75 metra, dolžina meteorne kanalizacije 403,4 metra, dolžina vodovoda pa 410 metrov.

Na tem delu so kanalizacijske cevi betonske in ker gre za mešan sistem, že vrsto let prihaja do posedanj cevi ter vdorov zalednih meteornih voda, kar se odraža tudi na cestni infrastrukturi, pri večjih količinah odpadnih in meteornih voda, pa večkrat vidimo izliv odpadnih voda v Nevljico preko razbremenilnika visokih voda na Vrhpolju pri Kamniku.

Ker bodo dela potekala pod popolno zaporo, se vsem stanovalcem zahvaljujemo za razumevanje.

Sanacija zemeljskega plazu v Zgornjem Tuhinju

V preteklem tednu se je začela sanacija zemeljskega plazu nad občinsko cesto JP661381 v kraju Zgornji Tuhinj.

Na podlagi izvedenih geomehanskih raziskav in projekta PZI je izbrani izvajalec, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., pričel s sanacijo zemeljskega plazu. Poleg oporne konstrukcije v dolžini 28 metrov, bosta zgrajeni še dve kamnito drenažni rebri v dolžini 15 metrov.

Vrednost sanacije znaša 72.055 evrov. Občina Kamnik bo na Ministrstvo za okolje in prostor podala vlogo za pridobitev sredstev za sofinanciranje omenjenega plazu. Dela bodo potekala predvidoma do meseca maja.

Začetek gradnje obvoznice odsek Vodice – Moste pri Komendi

Župan Matej Slapar se je v sredo, 16. marca 2022, udeležil začetka gradnje težko pričakovane in nujne obvoznice Vodice – odsek Vodice – Moste pri Komendi. Dogodku so prisostvovali župan Občine Vodice Aco Franc Šuštar, minister za infrastrukturo Republike Slovenije Jernej Vrtovec, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek, predstavniki DARS-a in župani sosednjih občin Komenda in Mengeš.

Z novim cestnim odsekom Vodice–Moste pri Komendi, v dolžini 2,28 kilometra, se bo bistveno povečala varnost v cestnem prometu za vse udeležence in izboljšala kakovost bivanja prebivalcev naselja Vodice.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

Izvajalec je nadaljeval z deli, skladno s tedenskim terminskim planom, in sicer je izvajal izkop in zaščito gradbene jame na območju lamele A, medtem ko je na območju lamele C nadaljeval z deli v prvem nadstropju objekta (opaževanje sten, polaganje armature za stene, betoniranje, polaganje cevi za instalacije).

Športni park Virtus

Pretekli teden je bila z družbo FS Group, d. o. o. podpisana pogodba Preureditvi nogometnega igrišča Virtus v Šmarci v nogometno igrišče z umetno travo. 

Občina Kamnik bo v 1. fazi preuredila veliko nogometno igrišče v igrišče z umetno travo dimenzij 64 x 100 metrov, in sicer vključno z ureditvijo ustrezne drenaže ter odvodnjavanja igrišča in izdelavo primerno utrjene podlage.

Vrednost pogodbenih del znaša 479.194,32 evrov z vključenim DDV.

.

“>Podpisali pogodbo o Preureditvi nogometnega igrišča Virtus v Šmarci v nogometno igrišče z umetno travoUvedba v delo bo skupaj z investitorjem, strokovnim nadzorom in izvajalcem potekala ta teden, dela na gradbišču pa se bodo začela izvajati v mesecu aprilu. Rok za dokončanje del je 60 dni od uvedbe v delo.

Najdba šablonskih vzorcev v samostanu Mekinje

V prvem nadstropju zahodnega trakta samostana Mekinje so bile v začetku marca med sondažnimi preiskavami odkrite poslikave sten. Gre za novo najdbo šablonskih poslikav v dveh razstavnih dvoranah. Vzorca v obeh prostorih se nahajata pod več plastmi beležev in ometov.

Ohranjenost dekorativne poslikave ni obsežna, a dovolj informativna za ohranitev fragmentov najdbe in izvedbo morebitne rekonstrukcije na celotnem ostenju dvorane. Najdba prinaša novo vedenje o spomeniku in zvišuje njegovo kulturno pestrost. Poleg tega pa omogoča nove vsebinske možnosti in dviguje družbeno vrednost.

20. obletnica Ljudskih pevk Predic iz Kamnika

V petek, 18. marca 2022, so Ljudske pevke Predice svoj jubilej 20. obletnico delovanja s pesmijo proslavile v Domu kulture Kamnik.

S prepevanjem starih Ljudskih pesmi, so nas spomnile na bogato kulturno dediščino, ki jo Kamnik premore. Za bogat ljudski program so poleg Ljudskih pevk Predic poskrbeli še godec Jože Jagodic in citrar Tomaž Plahutnik s pevci. Ob 20. obletnici delovanja Ljudskih pevk Predic je Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Kamnik, zanj vodja Območne izpostave Kamnik Tone Ftičar, podelil Maroltova bronasta in srebrna priznanja, ki so jih prejele Mija Gorjup, Danica Kočar, Dragica Požeg in Štefka Cerar ter dve Maroltovi častni priznanji, ki sta ju prejela Angelca in Jože Jagodic.

Vse zbrane v dvorani je v imenu Občine Kamnik pozdravila ter Ljudskim pevkam Predicam za njihov jubilej čestitala višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Liljana Mastikosa.

Umestitev bronaste skulpture mamuta z ureditvijo pripadajočega javnega prostora

Z veseljem sporočamo, da smo pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta. Nadaljevali bomo s pripravo potrebne dokumentacije in izbiro izvajalca.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora Občine Kamnik smo na podlagi 11. in 112. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), 338. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) in 11. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) objavili Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi v postopku priprave odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta B8 – Zgornje Perovo.

Občina Kamnik obvešča javnost, da bo javno razgrnjen javno razgrnjen Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta B8 Zgornje Perovo (v nadaljevanju SD ZN). Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 56/2021 dne 12. 4. 2021. Razgrnjen usklajen osnutek SD ZN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., arhitektura, urbanizem in storitve, Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko 20-315.

Lastniki posameznih zemljišč, ki se nahajajo na območju predmetnega izvedbenega načrta želijo na lastnih parcelah sezidati objekte ali dozidati obstoječe objekte ter urediti parkirne in manipulativne površine. V odloku bodo določeni pogoji za gradnjo predvidenih objektov in dozidav, prenovo in rekonstrukcijo obstoječih objektov, urejanje utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture. Območje Odloka se nahaja v ureditvenem območju, ki je opredeljeno kot območje prostorske enote B8 – Zgornje Perovo. Območje Odloka obsega delno pozidano in komunalno opremljeno območje.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 25. marca 2022 do vključno 26. aprila 2022. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo, 6. aprila 2022, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Gradnja Kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana se nadaljuje z izkopi terena proti Mengšu in z urejanjem bankin in brežin na že asfaltiranem delu od Podgorja do Korenove ceste.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič

Dela na Kolesarski povezavi Kamnik–Godič se nadaljujejo v skladu s predvidenim terminskim načrtom. Izvajajo se izkopi in nasipi na severnem delu trase in nadaljujejo dela na prepustih, na začetku trase v Mekinjah pa se že začenja z urejanjem bankin. 

Kolesarska povezava Kamnik–Godič je načrtovana v dolžini 3.200 metrov in bo potekala ob vodotoku Kamniška Bistrica. Pretežni del kolesarske povezave bo izveden kot novogradnja v širini 3 metre, okoli 750 metrov poti pa bo speljane po obstoječih prometnih površinah. V začetnem delu trase bo pot zaradi omejitev v prostoru široka 2,5 metra. Izvedenih bo tudi 5 premostitev preko manjših pritokov Kamniške Bistrice in mlinščice.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

 

Oglasno sporočilo