24. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
224
Danes, 18. maja 2022, je v Sejni dvorani Občine Kamnik potekala 24. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim potrdili Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik, sprejeli Strategijo za mlade v občini Kamnik 2022–2026 in več prostorskih aktov. V prvi obravnavi so svetnice in svetniki sprejeli Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Kamnik.

V točki Volitve in imenovanja je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar povedala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 23. seji, 17. 5. 2022, obravnavala dopisa Sveta Osnovne šole Marije Vere in Sveta Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, s katerima je bila Občina Kamnik zaprošena za mnenje o prijavljenih kandidatkah in kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Marije Vere ter prijavljenem kandidatu za ravnatelja Srednje šole Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik.« Občinski svet je dal pozitivno mnenje Primožu GarafoluMoniki Glücks Donko in mag. Vesni Rakef, prijavljenima kandidatkama za delovno mesto ravnatelja Osnovne šole Marije Vere, pozitivno mnenje pa tudi Iztoku Osolniku, prijavljenemu kandidatu za ravnatelja Srednje šole Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik.

Na zastavljena Vprašanja in pobude je svetniku Igorju Žavbju (Lista Marjana Šarca) odgovor podal strokovni sodelavec Timotej Štritof, svetniku Aleksandru Uršiču (Lista Sandija Uršiča) je odgovoril v. d. Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec, samostojnemu svetniku Antonu Tonetu Smolnikarju pa je odgovor podala pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos.

Sledila je Seznanitev z Informacijo o stanju javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2021, kjer je komandir Policijske postaje Kamnik Damir Jukan med drugim poudaril: »Na območju Občine Kamnik se je v letu 2021 zgodilo 678 kaznivih dejanj ali 18,5 odstotka več kot v letu 2020. Od skupnega števila obravnavanih dejanj je Policijska postaja Kamnik preiskala 54 odstotkov vseh obravnavanih kaznivih dejanj, v primerjavi z letom 2020 je to več, in sicer takrat je bilo preiskanih kaznivih dejanj 41,4 odstotka. Na področju splošne kriminalitete smo obravnavali 452 kaznivih dejanj. Zoper premoženja 359 dejanj, kar predstavlja 11 odstotkov manj kot v letu 2020, skupaj pa je bilo preiskanih 20,9 odstotka teh dejanj. Zoper življenje in telo je bilo obravnavanih 10 kaznivih dejanj, zoper zakonsko zvezo, družino in otroke pa 24. Na področju gospodarske kriminalitete je Policijska postaja Kamnik obravnavala 226 kaznivih dejanj. Na območju občine Kamnik smo na področju prekrškov in drugih dogodkov obravnavali 602 kršitvi, izvedenih je bilo 122 intervencij in opravljenih 589 postopkov ugotavljanja identitete. Največ kršitev je bilo ugotovljenih v zvezi s spoštovanjem ukrepov po Zakonu o nalezljivih bolezni, in sicer 287 kršitev. Po Zakonu o varstvu javnega reda in miru pa je bilo obravnavnih 166 kršitev. V letu 2021 smo obravnavali 225 prometnih nesreč, kar je 5,1 odstotka več nesreč kot v enakem obdobju leta 2020, beležimo pa 83 odstotkov manj oseb, ki so se huje telesno poškodovali. Najpogostejši vzroki so bili vožnja z neprilagojeno hitrostjo, nepravilna stran in smer vožnje, neupoštevanje pravil prednosti ter neustrezna varnostna razdalja in nepravilen premik z vozilom. Policijska postaja Kamnik je izvedla 252 različnih preventivnih dejavnosti. Namen dejavnosti je bil približevanje storitev policije ljudem in zagotavljaje stalne navzočnosti policistov med ljudmi, s čimer je policijska postaja prispevala k povečanju njihove varnostne zavesti in občutka varnosti.«
Svetnice in svetniki so bili Seznanjeni z letnimi poročili javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2021 ob tem pa je vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček povedala: »Zakon o zavodih določa, da je zavod odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga ter, da je ustanovitelj odgovoren za obveznosti zavoda, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno. Gre za poročila javnih zavodov za leto, predloženi tudi poročili Javnega zavoda Mestne lekarne in Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, čeprav nimata prihodkov iz naslova proračunskih sredstev Občine Kamnik.«
 
Po skrajšanem postopku je bil s 27 glasovi za sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik: »S tem odlokom se dopolnijo in spremenijo določbe osnovnega odloka, s katerimi so določene izbirne gospodarske javne službe. Med izbirne gospodarske javne službe se poleg dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave doda tudi vzdrževanje, postavitev in izvajanje svetlobne prometne signalizacije. Občina Kamnik je v preteklih vzdrževanje semaforjev urejala s pogodbami in vsakoletnimi naročilnicami, želi pa upravljanje, vzdrževanje in postavitev svetlobnih prometnih znakov urediti s podelitvijo koncesije. To pa bo možno le pod pogojem, da bo dejavnost pravno-formalno urejena kot gospodarska javna služba,« je dejal višji svetovalec – koordinator projektnega dela Marjan Semprimožnik.

V prvi obravnavi je bil sprejet Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini Kamnik, ob tem pa je višji svetovalec – koordinator projektnega dela Marjan Semprimožnik dejal: »S predlaganim odlokom se določa način izvajanja lokalne gospodarske javne službe za dobavo, postavitev naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije. Z odlokom se zagotavlja tudi redno vzdrževanje oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije, njihovo tekoče vzdrževanje v interesu trajanja nemotenega in brezhibnega delovanja in s tem povezane druge obveznosti občine, vse s ciljem zagotavljati zmanjšano porabo električne energije in svetlobnega onesnaževanja okolja. Odlok opredeljuje letni program javne službe, pravice, pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti koncesionarja, koncedenta in uporabnika ter urejanje razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta. Opredeljuje tudi financiranje in način ter postopek za izbiro koncesionarja, ter sklenitev koncesijske pogodbe za dobo 5 let.«
Svetnice in svetniki so v nadaljevanju z 22 glasovi za sprejeli Strategijo za mlade v občini Kamnik 2022–2026»Pregledali smo vaše pripombe in jih tudi v določeni meri upoštevali. Na Občini Kamnik bomo stremeli k temu in si prizadevali, da se mladim ponudijo priložnosti, bodisi v okviru obstoječih zavodov (in v okviru potreb po zaposlovanju), bodisi s podporo različnim javnim razpisom, tako nacionalnim kot evropskim, v okviru katerih bi se mladim ponudile priložnosti zaposlovanja (kar nekaj takšnih razpisov je Občina v preteklosti že podprla oziroma je k prijavam pristopila kot partner v projektih). Strategija predvideva spodbujanje izboljšanja razmer na področju stanovanjske problematike mladih, pri čemer bo imela pomembno vlogo tudi komisija, ki bo sodelovala z različnimi deležniki in skupaj z občinsko upravo iskala rešitve, zato o konkretnem številu dodatnih stanovanj na tem mestu ne moremo govoriti, si bomo pa na podlagi strateškega dokumenta v tej smeri vsekakor prizadevali. Novost Strategije je Komisija za mladinska vprašanja, ki bo imela pomembno vlogo pri spremljanju mladinskega sektorja in se bo sestajala dvakrat oziroma večkrat letno,« je med drugim poudarila vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček in še poudarila, da so se s pripravo strategije ukvarjali mladi, k sodelovanju pa so bila povabljena vsa mladinska društva in deležniki, ki se ukvarjajo z mladinskimi vprašanji, ves čas priprave dokumenta je potekal odprt, konstruktiven dialog med Občino in mladimi. Predstavnik CSD Osrednja Slovenija – vzhod, Enota Kamnik Vojko Vavpotič je predstavil dnevni center za otroke in mlade in med drugim poudaril: »Če hočemo mladim dati priložnost, jim moramo dati tudi možnost odločanja. Namen dnevnega centra je nuditi psihosocialno pomoč otrokom in mladim, cilji pa so v prvi vrsti preventivna funkcija, pomoč pri urejanju vsakdanjega življenja, neformalno izobraževanje in usposabljanje, organizirano preživljanje prostega časa. Pomembno je, da še pravi čas v program pritegnemo tiste, ki se soočajo s težavami odraščanja, šolanja in osamosvajanje, ki so izključeni iz šolskega sistema, brezposelni, soočeni z revščino in nimajo zadostne pomoč iz okolja, ciljna populacija programa pa so tudi prostovoljci, praktikanti, pogodbeni delavci, pripravniki. Dejavnosti so neformalno druženje, izobraževanje in usposabljanje, celodnevne in večdnevne aktivnosti.« Predsednik Mladinskega sveta Kamnik Rok Novak pa je dodal: »Hvala vsem sodelujočim pri pripravi strategije, posebej pa Mladinskemu centru Kotlovnica, županu, podžupanu Uršiču in ostalim zaposlenim na občinski upravi. Mladinski svet Kamnik je imel vlogo povezovalca vsebineŽeleli smo skristalizirati najbolj pomembne stvari. V strategiji je opaziti vidike akcijskega načrta, naša želja pa je, da se gradi naprej. Pomemben doprinos je Komisija, ki je širša, ni mrtvo telo, ampak zaradi tega, da se vzpostavijo konkretni indikatorji, ukrepi za naprej, vpliv na proračun, prav tako pa je vezano na samo preglednost in informiranje javnosti. Strategija je velik doprinos za občino, na tej točki je tako dobra, da sem se pripravljen podpisati pod njo in je vredna sprejema.«
 
Članice in člane Občinskega sveta Občine Kamnik je podžupan Bogdan Pogačar Seznanil s potekom gradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta»V celoti so dokončana armiranobetonska dela za lamelo C. Izvedena je plošča nad 1. nadstropjem vključno s kolenčnim zidom – parapetom. Trenutno se v objektu izvajajo zidarska dela, predpriprava elektroinštalacijskih cevi in razvodov, strojnih inštalacij ter priprava na izdelavo jeklene konstrukcije 2. nadstropja. Na lameli A je bila odstranjena žerjavna proga, prestavljeno hidrantno omrežje in meteorna – fekalna kanalizacija, izvedena prevezava SN priključka. V celoti je izveden izkop gradbene jame vključno z varovanjem gradbene jame ob prisotnosti geomehanika in redno geodetsko spremljavo morebitnih pomikov terena. Izkop gradbene jame za objekt lamele A je izveden do končne kote -5,9 metra pod koto terena. Izvedena je bila poglobitev in utrditev temeljnih tal ter podložni beton. Položena je horizontalna hidroizolacija, vključno s toplotno izolacijo in armatura ter izveden prvi takt betoniranja temelja zaklonišča šole in bodoče športne dvorane. Prav tako je položena horizontalna hidroizolacija vključno s toplotno izolacijo za temeljno ploščo lamele A. Izvajalec izvaja dela skladno s terminskim planom. Za vsa doslej izvedena dela je izvajalec izstavil naslednje začasne situacije, in sicer začasno situacijo za dela izvedena do konca novembra 2021 v višini 171.787,63 evrov, začasno situacijo za dela izvedena v mesecu decembru 2021 v višini 101.110,51 evrov, začasno situacijo za dela izvedena v mesecu januarju 2022 v višini 172.155,62 evrov, začasno situacijo za dela izvedena v mesecu februarju 2022 v višini 204.364,75 evrov in začasno situacijo za dela izvedena v mesecu marcu 2022 v višini 422.123,75 evrov. Pripravlja se projekt notranje opreme. Kar čaka Občinski svet v prihodnje, je Novelacija Investicijskega program.«
25 glasovi za pa je bil sprejet Sklep o opustitvi javnega dobra.

Deseta točka Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2021 je bila sprejeta s 25 glasovi za, predstavila pa jo je pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos: »Realizirani prihodki proračuna so znašali 27.006.016 evrov oziroma 96,6 odstotka načrtovanih, davčni prihodki so bili realizirani v višini 21.636.625 evrov oziroma 99,7 odstotka načrtovanih, nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 3.280.259 evrov oziroma 92,8 odstotka načrtovanih, transferni prihodki pa so bili realizirani v višini 1.839.132 evrov oziroma 87,9 odstotka načrtovanih, razliko v višini 249.000 evrov pa predstavljajo še kapitalski prihodki, prejete donacije in prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav. Realizirani odhodki proračuna so znašali 37.543.159 evrov oziroma 90,2 odstotka načrtovanih. Tekoči odhodki pa so bili realizirani v višini 18.462.110 evrov oziroma 92,3 odstotka načrtovanih, tekoči transferi so bili realizirani v višini 11.051.253 evrov oziroma 97,3 odstotka načrtovanih, investicijski odhodki so bili realizirani v višini 7.411.909 evrov oziroma 51,5 odstotka načrtovanih in investicijski transferi so bili realizirani v višini 617.887 evrov oziroma 88,0 odstotka načrtovanihV letu 2021 je Občina Kamnik v računu financiranja izkazala odplačilo glavnice v višini 587.037 evrov, ki se nanaša na dva kredita, in sicer kredit, najet za financiranje kohezijskih projektov (387.037 evrov) in kredit, najet za nakup zemljišč na območju bivše smodnišnice (200.000 evrov). V računu financiranja je prikazan tudi najem kredita v višini 10.400.000 evrov, ki ga je Občina Kamnik najela konec leta 2021 za gradnjo nove Osnovne šole Frana Albrehta.«

V drugi obravnavi je bil s 25 glasovi za sprejet Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-104vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek je med drugim poudarila: »za izdelavo OPPN so podali lastniki zemljišč na območju z oznako KA-104, namenjena površinam za proizvodnje dejavnosti, to je območju gospodarske cone z oznako IG.  Pobudniki želijo v območju OPPN obstoječe objekte dozidati, rekonstruirati in jim spremeniti namembnost. Poleg tega želijo na svojih zemljiščih postaviti nove objekte. V območju urejanja z oznako KA-104 želijo pobudniki urediti vso komunalno infrastrukturo.«

V drugi obravnavi je s 25 glasovi za sledil še sprejem Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu ŠT 02 Šmartno v Tuhinju, ki pa predvideva izgradnjo treh individualnih stanovanjskih objektov ter ureditev komunalne in energetske infrastrukture za predvidene objekte. V prvi obravnavi je vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek predstavila še Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B 8 – Zg. Perovo št. 3 in dejala, da so prostorske ureditve, ki se načrtujejo s spremembami in dopolnitvami odloka izvedba novogradnje na območju nepozidanih stavbnih zemljišč ter ureditev komunalne in energetske infrastrukture območja. Nato pa v prvi obravnavi še Predlog Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN KA-104 in Predlog Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN ŠT 02 Šmartno v Tuhinju, katerih namen je določitev meril za odmero komunalnega prispevka znotraj območja OPPN.
Svetnice in svetniki so v drugi obravnavi s 14 glasovi za sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utokvodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek pa je ob tem poudarila: »Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 19861990, dopolnitev 2002, se je v delu območja K6 Utok funkcija namembnosti spremenila v pretežno stanovanjsko. Iz Odloka o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih aktov s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik za obdobje 19862000, dopolnitev 2002, izhaja, da je Zazidalni načrt K6 Utok v namembnosti, kjer se je z zgoraj navedeno spremembo dolgoročnega in srednjeročnega plana funkcija območja spremenila v pretežno stanovanjsko, neusklajen s prostorskimi sestavinami navedene spremembe. Izhajajoč iz navedenega je potrebno neusklajenost odpraviti. Istočasno je, zaradi poenotenja zunanjega izgleda zahodne enote B z že izvedeno vzhodno enoto A predmetnega območja, potrebno dopolniti vertikalni gabarit z navedbo mansarde kot podstrešnih prostorov z možno izrabo v stanovanjske namene po tehničnih pogojih. V skladu z ZPNačrt so bile do sedaj v postopku priprave OPPN izvedene naslednje aktivnosti, in sicer sprejet in v Uradnem listu objavljen »Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok«, Uradni list RS, št. 54/2010, izvajalec je izdelal osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta, na podlagi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora in izdana odločba glede okoljskega poročila. Na podlagi izvedenih postopkov je po določilih Zkona o prostorskem načrtu postopek priprave predmetnega OPPN v fazi osnutka, zato je dne 17. 5. 2018 župan Občine Kamnik sprejel Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem postopka priprave sprememb in dopolnitev »Odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok« (Uradni list RS, 36/2018, z dne 30. 5. 2018). Postopek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta K6 Utok se izvede skladno z določili zakona, ki ureja področje prostorskega načrtovanja. V postopek priprave so vključeni nosilci urejanja prostora, opredeljeni v sklepu priprave sprememb in dopolnitev (Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok, Uradni list RS, št. 54/2010 dne 24. 6. 2010 ter Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem postopka priprave sprememb in dopolnitev »Odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok«, Uradni list RS, št. 36/2018 dne 17. 5. 2018). Ministrstvo za okolje in prostor je dne 23. 6. 2011 izdalo Odločbo, da je v postopku priprave in sprejemanja plana Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. Javna razgrnitev je potekala od 22.11.2021 do 24.12.2021. Stroške izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta K6 Utok financira pobudnik, ostali stroški postopka se financirajo iz proračuna Občine Kamnik. Na podlagi pripomb in predlogov je gradivo od prejšnje obravnave dopolnjeno v določilu  dveh kletnih garaž in parkiranju na  prostem, ki bo omogočalo 187 PM. V novem kompleksu bo zgrajenih okoli zgrajenih 69 stanovanj in 7 lokalov. Končno število stanovanj se bo določilo v fazi projektiranja objektov. Glede na določila OPN Kamnik bo potrebnih zagotoviti za 69 stanovanj 130 parkirnih mest, za obiskovalce 23 parkirnih mest in za poslovne prostore 14 parkirnih mest, to je skupno 167 parkirnih mest20 parkirnih mest na nivoju ceste bo namenjenih javni rabi, kar pomeni, da bo prometni režim na omenjenih parkiriščih določala Občina Kamnik samostojno in neodvisno. Dopustna so odstopanja od določb s področja komunalne, prometne in zunanje ureditev, v kolikor se v nadaljnjih projektnih fazah najde za okolje ustreznejše tehnične rešitve. Nove rešitve morajo biti potrjene s strani pristojnih mnenjedajalcev. Na nivoju pritličja je 20 parkirnih mest ob Parmovi ulici in ob Usnjarski cesti. V dveh kletnih etažah enote B je predvidenih 167 parkirnih mest. Uvoz v kletne etaže je predviden z Usnjarske ceste. Dodatna je varna pešpot (šolska pot), ki je speljana skozi velike atrije v enoti A in B. Na območju med objekti C1, C2 in E je zunanja ureditev predvidena tako, da omogoča le kolesarski in peš promet. Prečni prerez Usnjarske ceste ostaja nespremenjen, prečni prerez Parmove ulice se poveča na 7 metrov.« Zbranim je Odlok objasnila še predstavnica projektanta Arhitektura, d. o. o. dr. Mateja Volgemut, svoje poglede so predstavili predstavniki soseske Mali grad in okoliški prebivalci.
19 glasovi za je bil sprejet Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za prostorsko enoto KE-24/216 Tunjiška Mlaka na zemljišču parc. št. 328 k.o. 1900 – Tunjice (identifikacijska št. PA: 2766), katerega predmet je dopustitev spremembe meja stavbnih zemljišč na  KE-24/216 Tunjiška Mlaka, tako da se na območju razpršene poselitve lastnikom omogoči gradnja novega stanovanjskega objekta. Na KE-24/216 Tunjiška Mlaka sta kmetija in stanovanjska stavba. Oblika enote urejanja prostora je bila glede na naravne danosti reliefno razgibanega terena neustrezna. Predmetna lokacijska preveritev je v tej enoti urejanja prostora že druga iz tega razloga. Zaradi pogojev iz OPN Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17 in 163/21) je gradnja novega stanovanjskega objekta izvedljiva le s prestavitvijo dela območja stavbnih zemljišč s predmetnim postopkom lokacijske preveritve.
Kot zadnja točka pa je bil po skrajšanem postopku z 21 glasovi za sprejet še Sklep o začetku postopka za sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kamnik.

Občina Kamnik
Fotogalerija: https://www.kamnik.si/objava/634375

Oglasno sporočilo