T e D n i (K) Občine Kamnik 7.11.2022

0
918

Vas zanima, kaj se je dogajalo na Občini v preteklem tednu? Odpiramo vam vrata Glavnega trga 24. Dobrodošli!

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije Stahovica – Črna pri Kamniku

V preteklem tednu se je v okviru rednega vzdrževanja nadaljevalo asfaltiranje celotnega odseka od Stahovice do naselja Črna pri Kamniku.

V tem tednu se bodo urejale bankine, postavljala vertikalna prometna signalizacija in izvajal zaris talnih označb.

Izgradnja podpornih zidov ter obnova infrastrukture v naselju Markovo 

Izvajalec del VBT d. o. o., je zaščitil obstoječo cesta, ki je bila obnovljena v času izgradnje kanalizacije, prav tako pa so se zavarovali ostali vodi javne infrastrukture, ki potekajo po cesti Markovo – Studenca.

Nadaljuje se obnova in dograditev ostale komunalne infrastrukture, ki bo omogočala ločeno odvajanje fekalnih in meteornih voda.

Vzdrževalna dela ob Kamniški Bistrici v naselju Šmarca in Nožice

Občina Kamnik je skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za vode za izboljšanje poplavne varnosti na območju Šmarce in Nožič pripravila projektno dokumentacijo PZI št. 4022/20, ki zajema vzdrževalna dela v javno korist oziroma tako imenovani sanitarni posek zmerne drevesne, grmovne in druge zarasti iz spodnjih dveh tretjin pretočnega profila vodotoka Kamniške Bistrice v dolžini 2.290 metrov.

Na podlagi izdelane projektne dokumentacije je bila izvedena recenzija projekta ter pridobljeno soglasje Zavoda za gozdove in  Zavoda za ribištvo Slovenije. Investitor projekta je Direkcija RS za vode, izvajalca del pa podjetje Hidrotehnik, d. o. o. in podjetje ŽURBI Eko d. o. o. na terenu že izvajata sanitarni posek ob vodotoku Kamniške Bistrice. Projektantska vrednost investicije je ocenjena na 218.000 evrov, vzdrževalna dela bodo zaključena do konca letošnjega leta.

Sanitarni posek zarasti bo opravljen v skupni količini 19.970 m². Predviden je ročni posek, z zlaganjem v gomile in odvozom na trajno deponijo. Odstranjujejo se samo drevesa, ki rastejo v strugi, so poškodovana oziroma nagnjena v strugo oziroma so močno razrasla v pretočni profil. Sanitarni posek obsega odstranitev zmerne drevesne, grmovne in druge zarasti iz spodnjih dveh tretjin pretočnega profila. Posekati je potrebno drevesa, ki segajo v strugo in z vejevjem oziroma z debli zapirajo profil struge in na katerih se ob povečanih pretokih nabira nesnaga in naplavine. Odstraniti je treba staro, podrto in poškodovano drevje. V spodnjem delu se pušča posamezna drevesa, ki si ne smejo slediti v ravni črti, drevesa bodo razmaknjena tudi po višini. Drevesa, ki rastejo v zgornji tretjini profila se lahko, v kolikor ne ovirajo pretočnega profila, se ohrani. Nujno pa je treba odstraniti vsa posušena in poškodovana drevesa. Veje na zdravih drevesih se bo obrezalo, tako, da se omeji rast drevja v širino, odstranjevanje le-teh  se izvaja selektivno, odstranile pa se bodo le tiste, ki omejujejo pretočnost struge. Panji povezujejo zemljino in brežine varujejo pred intenzivno bočno erozijo, zato se jih ohranja, v kolikor ne predstavljajo ovire vodnemu toku. Vsa posekana vegetacija se odpelje na trajno deponijo.

Poleg navedenega Občina Kamnik skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za vode pridobiva gradbeno dovoljenje za izvedbo I. etape protipoplavnih ukrepov. Ocenjujemo, da bi z deli lahko začeli v zimskem obdobju. Vse uporabnike pešpoti ob Kamniški Bistrici na odseku Šmarca-Nožice naprošamo, da upoštevajo navodila izvajalca del in ne vstopajo v območje, kjer se izvaja sanitarni posek.

Sanacija brežin potoka Belščica

Ob občinski cesti Motnik-Zg.Motnik-Bela se zaključuje sanacija potoka Belščica v dolžini 1.800 metrov. Dela potekajo po izdelani projektni dokumentaciji. Izvajalec del, podjetje Nivo Eko, d. o. o., je izvedlo sanacijo poškodovanih brežin in struge vodotoka ter poplavno pregrado. Ocenjena vrednost sanacije znaša 250.000 evrov.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za spoštovanje navodil izvajalca ter prometne signalizacije v času gradnje.

Sanacija vodotoka Motnišnica

V preteklem tednu se je nadaljevala sanacija potoka Motnišnica. Skladno z izdelano projektno dokumentacijo podjetje Nivo Eko, d. o. o. izvaja sanacijo poškodovanih brežin in struge vodotoka.

Dela bodo po planu izvajalca del zaključena predvidoma v naslednjem tednu.

Sanacija plazu Žaga-Podstudenec

V kraju Žaga se izvaja sanacija zemeljskega plazu pod občinsko cesto JP661171 Žaga-Podstudenec. Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., na podlagi projektne dokumentacije PZI izvaja podporno konstrukcijo, ki predstavlja vkopano kamnito zložbo iz kamna v betonu dolžine 24 metrov, globine 3,5 metra. Na priključku dovozne poti je predvidena kamnita obloga v dolžini 5 metrov in višine 1,8 metra. Vrednost investicije znaša 30.800 evrov.

Dela bodo potekala predvidoma do konca meseca novembra, v času gradnje pa je na tem odseku ceste predvidena popolna zapora ceste.

Asfaltiranje makadamskih cestišč

Izvajalec del, Resal, d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z deli za izvedbo asfaltiranja javne poti (JP 661052) na območju Velike Lašne (v času izvajanja del, predvidoma od 8. do 17. ure, bo izvedena popolna zapora in onemogočen promet) in z deli za izvedbo asfaltiranja javne poti na območju naselja Klemenčevo (JP 660431).

Izvajalec del, Trgograd d. o. o., je v preteklem tednu asfaltiral še drugi cestni odsek na območju Volčjega Potoka (JP 660074) in nadaljeval z deli za asfaltiranje javne poti v Šmarci (območje Bistriške ceste; LZ 160721).

Za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor se zahvaljujemo.

Sanacija cestišč

Izvajalec del, Trgograd d. o. o., je v preteklem tednu izvajal dela za sanacijo cestišča na Ljubljanski cesti (Duplica), in na območju lokalne ceste Mekinje – Godič (LC 160051, sanacija treh odsekov lokalne ceste, v skupni predvideni dolžini 611 metrov).

Za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor se zahvaljujemo.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove OŠ Frana Albrehta

Dela na objektu se pospešeno nadaljujejo. V preteklih dveh tednih je na območju lamele A potekalo opaževanje plošče nad 1. nadstropjem, izveden je bil grobi razvod elektro inštalacijskih vodov v AB plošči nad nadstropjem, evakuacijski jaški zaklonišča, potekalo pa je tudi že zidanje opečnatih zidov in kitanje sten na stičišču opažnih plošč in zapolnjevanje opažnih lukenj.

Na območju lamele B so se izvajale priprave in nato tudi že začelo montirati jekleno mostno konstrukcijo.

Martinovanje Društva Sožitje Kamnik

Pretekli teden so varovanci Društva Sožitje Kamnik obeležili praznik sv. Martina. Povabilu na martinovanje se je odzval tudi župan Matej Slapar skupaj s Katjo Vegel iz Oddelka za družbene dejavnosti in predsednico Društva Sožitje Kamnik Ireno Bizjak. Prijetno srečanje je potekalo v gostilni Pri Čibru na Lokah v Tuhinju, kjer so  pripravili tradicionalno martinovanje s prijatelji, družinami, skrbniki in prostovoljci.

Srečanja pa se je udeležilo približno 50 članov društva, ki so se ob prijetnem programu veselo zabavali. Nepogrešljivi člen zabavnega popoldneva pa je bil, tako kot vedno, Toni, ki je skrbel za pester glasbeni program še v pozne popoldansko večerne ure.

Obnova in izvedba dodatnih kamnitih plošč z napisi ustreljenih talcev pri spomeniku Potok v Črni V okviru prenove spomenikov je bila v mesecu oktobru izvedena obnova kamnitih delov tega spominskega obeležja, hkrati pa se je spomenik dopolnil z dvema  granitnima ploščama na masivnem podstavku  z napisi – imeni vseh talcev, ki so bili ustreljeni leta 1942  na tem kraju.

Investicija je bila pokrita iz postavke za obnovo spomenikov in je znašala skupaj 9.594 evrov, zaključena pa  je bila v tednu pred 1. novembrom, tako, da je bilo grobišče na ta dan že primerno urejeno.

Vsa dela so bila izvedena v skladu s smernicami in pogoji ZVKDS – OE Kranj.

Misli za Kamnik

V sredo, 26. oktobra 2022, se je v Kreativni četrti Barutana odvijala predstavitev študijskih projektov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Zbranim se je ob tej priložnosti pridružil tudi župan Matej Slapar skupaj z občinskim svetnikom Jernejem Markljem.

Študentje seminarja doc. Mitje Zorca so v času korona epidemije obravnavali več lokacij v mestu Kamnik. Oblikovali so idejne arhitekturne rešitve v katerih so nakazali možne potenciale razvoja teh območij, kar so predstavili v prvem delu dogodka, v drugem delu pa so se dotaknili še letošnje študijske delavnice, pri kateri so se ukvarjali z ureditvami prostora ob Kamniški Bistrici, ki že dalj časa kliče po preporodu in novih priložnostih. Predstavitev si lahko ogledate TUKAJ.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več komunalnih soglasij za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora, projektnih pogojev in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali nekaj mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Dejavnosti so usmerjene v izvajanje postopkov po novi zakonodaji.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17, 163/21):

”(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

– namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene zelene površine, faktorji izkoriščenosti parcele ipd.),

– prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov,

– prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,

– položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel objektov,

– namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje,

– zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

Oddelek za razvoj in investicije

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič

Na kolesarski povezavi Kamnik–Godič nadaljujemo z gradbenimi deli za ureditev ustreznega prehoda za pešce in kolesarje čez regionalno cesto. V  križišču državne in občinske ceste bomo izvedli poševno prečkanje pešcev in kolesarjev, ustrezno poglobili cestne robnike in prilagodili ostalo horizontalno signalizacijo v križišču.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Razpis za 7. (zadnjo) skupino usposabljanja za samostojno podjetniško pot

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je danes objavila sedmi (zadnji) razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), ki je namenjen vsem, ki imajo inovativne in napredne ideje ter si želijo stopiti na samostojno podjetniško pot, manjka pa jim nekaterih ključnih znanj. Program je oblikovan tako, da udeleženci v štirih mesecih osvojijo znanja in veščine, ki so nujni za uspešen in učinkovit razvoj ideje ter zagon podjetja.

V okviru projekta jih čaka zaposlitev na agenciji ter popolno podporno podjetniško okolje. S pomočjo mentorjev in uspešnih podjetnikov ter strokovnjakov z različnih področij bodo pridobivali številna znanja, vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in načrta, marketinških in promocijskih aktivnosti, poslovne komunikacije, upravljanje z IKT, pridobivanje virov financiranja in osnovna pravna ter finančna znanja.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v bivališče v eni od 26 občin Ljubljanske urbane regije ter da lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev.

Razpis je objavljen na spletni strani www.rralur.si. Prijave so možne do 5. 12. 2022, udeleženci pa bodo v projekt vključeni predvidoma s 1. 2. 2023.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak delovni dan do vključno 2. 12. 2022 med 10.00 in 12.00, na telefonski številki 01 306 19 35 oz. elektronski pošti  poni@rralur.siVabljeni tudi na informativni dan, ki bo potekal 24. 11. 2022 ob 10. uri preko video-povezave Zoom. Obvezne so predhodne prijave preko obrazca, objavljenega na www.rralur.si. 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Za projekt »Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR« v vrednosti 831.480,00 EUR bo ESRR prispeval 582.036,00 EUR.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here