T e D n i (K) Občine Kamnik (12.12.2022)

0
290

Vas zanima, kaj se je dogajalo na Občini v preteklem tednu? Odpiramo vam vrata Glavnega trga 24. Dobrodošli!

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe

Ureditev avtobusnih postajališč v Črni

V preteklem tednu so izvajalci del nadaljevali z obnovo avtobusni postajališči v naselju Črna pri Kamniku.

Izgradnja podpornih zidov ter obnova infrastrukture v naselju Markovo

Izvajalec del VBT d. o. o., je v preteklem tednu končal z gradbenimi deli in asfaltiral cestni odsek kategorizirane poti.

Pričetek izgradnje kanalizacije v naselju Bistričica II. faza

Izbrani izvajalec del, LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o., bo v naslednjih dneh pričel z izgradnjo kanalizacije v naselju Bistričica. Na kanalizacijo se bo lahko neposredno priključilo 24 objektov, ki so znotraj aglomeracije. Hkrati se bo obnovil tudi javni vodovod v dolžini 370 metrov in javna razsvetljava v dolžini 75 metrov.

Sanacija plazu nad JP660473 Županje Njive

V preteklem tednu se je nadaljevala sanacija zemeljskega plazu nad občinsko cesto JP660473 Županje Njive. Sanacijo izvaja Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., skladno s projektno dokumentacijo PZI.

Predvidena je izvedba oporne konstrukcije kamniti zid iz kamna v betonu dolžine 46 metrov, kamnito drenažno rebro dolžine 9 metrov in ureditev drenaže. V času gradnje je izvedena popolna zapora ceste, obvoz za stanovalce je urejen.

Sanacija zidu ob občinski cesti v Košišah

Ob občinski cesti LC 160031 Tunjiška cesta v Košišah poteka sanacija zidu. Sanacijo izvaja koncesionar za občinske ceste, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., in sicer v okviru rednega vzdrževanja občinskih cest. V času gradnje je vzpostavljena delna zapora ceste s semaforjem. Vsem voznikom se zahvaljujemo za spoštovanje prometne signalizacije.

Gradnja sekundarnega vodovoda na severnem delu Smodnišnice

Izvajalec je v preteklem tednu zaključil z gradnjo sekundarnega vodovoda na severnem delu Smodnišnice do objekta GRS. Vodovod v dolžini 614 metrov bo omogočal oskrbo s pitno vodo za obstoječe objekte ter z osmimi hidranti na celotni dolžini vodovoda zagotavljal požarno varnost na tem območju.

Uporabnikom se zahvaljujemo za strpnost in sodelovanje med gradnjo.

Sanacija cestišč 

Izvajalec del, Resal, d. o. o., je v preteklem tednu izvajal dela za izvedbo asfaltiranja na območju naselja Klemenčevo (JP 660431),  na območju Motnika, Gradišča in Špitaliča.

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., je v preteklem tednu izvajal dela za asfaltiranje dveh cestnih odsekov na območju Podgorja.

Izvajalec Trgograd, d. o. o. je pričel z izvajanjem del za asfaltiranje cestišča na območju Briš, v predvideni dolžini 200 metrov.

Za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor se zahvaljujemo.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

V preteklem tednu so se dela na OŠ Frana Albrehta kljub nekoliko neugodnemu vremenu, nadaljevala.

Na območju lamele A so potekala elektroinštalacijska dela (kabliranje in police), izvajale so se kinete zračnikov iz zaklonišča ter brusile betonske površine.

Na območju lamele B so se montirali prečni elementi jeklene konstrukcije.

Na območju lamele C se je poleg elektroinštalacijskih del že montiralo stavbno pohištvo, montirali so se klimati in jeklena konstrukcija v drugem nadstropju. V tem tednu se bo z omenjenimi deli nadaljevalo, ko bo v lameli C montirano celotno stavbno pohištvo, sledijo druga obrtniška dela.

Občinsko prvenstvo v odbojki za dečke in deklice letnika 2008 in mlajši

Zavod za turizem in šport Kamnik je v sodelovanju z Odbojkarskim klubom Kamnik organiziral Občinsko prvenstvo v odbojki za dečke in deklice letnika 2008 in mlajši.

Po zelo izenačenih dvobojih je pri dečkih slavila ekipa OŠ Toma Brejca, pred OŠ Šmartno, OŠ Frana Albrehta, OŠ Marije Vere, OŠ Stranje in OŠ Komenda Moste. Najboljši igralci svojih ekip so bili Dorian Viriant, Miha Mihelić in Urban Pate.

Pri dekletih je slavila ekipa OŠ Komende Moste, pred OŠ Toma Brejca, OŠ Frana Albrehta, OŠ Stranje in OŠ Marije Vere. Najboljše igralke zmagovalnih ekip so bile Lana Špetič, Neja Železnik in Brina Škorjanc.

Čestitamo vsem ekipam, tistim, ki pa so se uvrstile v nadaljnje tekmovanje pa želimo veliko uspeha.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več komunalnih soglasij za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora, projektnih pogojev in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali nekaj mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Dejavnosti na OUP so usmerjene v izvajanje postopkov po novi zakonodaji.

V mesecu decembru bodo v drugem nadstropju Občine Kamnik tri javne razgrnitve prostorskih izvedben aktov.

Javno bo razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA MO-01 MO-02, identifikacijska št. PA: 2518 (OPPN). Območje, ki je predmet OPPN sestavljata dve prostorski enoti, prva je območje MO-01, ki je namenjeno stanovanjskim objektom in dodatnim dejavnostim, druga je območje MO-02, ki je namenjeno dejavnostim IG – gospodarske cone. Del območja ob regionalni cesti je v opredeljen v namensko rabo zelene površine – ZD.

Javna razgrnitev dopolnjena osnutka OPPN bo za zainteresirano javnost potekala od 1. decembra 2022 do vključno 2. januarja 2023.

Javno bosta razgrnjena dva elaborata lokacijske preveritve. Prvi elaborat lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (KE-26/153). Z njim se spremeni – poveča obseg stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za namen razširitve domačije z dograditvijo stanovanjske stavbe. Drugi elaborat lokacijske preveritve za območje SN-03 Terme Snovik se nanaša na določitev začasne rabe zemljišča. Območje je po načrtovani vsebini ustrezno komunalno opremljeno za možnost začasne rabe postajališča za avtodome in manjši kamp (sanitarni prostori, urbana oprema in parkirišče). Načrtovana začasna raba je predvidena za dobo 7 let.

Javna razgrnitev lokacijskih preveritev bo za zainteresirano javnost potekala od 1. decembra 2022 do vključno 16. decembra 2022.

V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik, in sicer na naslednjih povezavah https://www.kamnik.si/objave/58 in https://www.kamnik.si/objave/107.

Oddelek za razvoj in investicije

Končan prvi korak zbiranja hišnih imen

Občina Kamnik se je z letošnjim letom pridružila projektu zbiranja hišnih imen, ki je od leta 2009 pokril že 24 občin širše Gorenjske. V prvem koraku so bile v kamniški občini obravnavane krajevne skupnosti Tunjice, Kamniška Bistrica, Šmartno v Tuhinju in Motnik.

Ob pregledu zgodovinskih zapisov in kasnejšem zbiranju starih hišnih imen z domačini se je izkazalo, da so hišna imena še ohranjena med starejšim domačim prebivalstvom, med mladimi in priseljenimi pa je je poznavanje hišnih imen že omejeno. Namen projekta zato ni samo, da se hišna imena zberejo in obeležijo, temveč tudi ta, da uporaba hišnih imen v vsakdanjem pogovoru oživi oziroma se ponovno obudi. K temu bodo veliko pripomogle tudi lončene table, ki so jih brezplačno prejeli lastniki domačij, ki so za to podali pisno soglasje. Na njih je hišno ime zapisano v pristnem narečnem izgovoru, kar bo prispevalo k ohranitvi pestrosti lokalnih narečij in govorov v kamniški občini.

V zgoraj naštetih štirih krajevnih skupnostih je bilo zabeleženih 532 starih hišnih imen, za označitev s tablico se je odločilo 297 domačij. Najboljši odziv je bil v krajevni skupnosti Tunjice, kjer je s tablami označenih kar 90 % domačij s starim hišnim imenom.

Hišna imena v krajevnih skupnostih Tunjice in Kamniška Bistrica so zbrana v tiskani knjižici, ki je brezplačno na voljo na sedežih teh dveh krajevnih skupnosti. Imena, zbrana v krajevnih skupnostih Šmartno in Motnik, bodo v knjižni obliki obeležena prihodnje leto. Vsa zbrana imena so umeščena tudi na spletni portal Slovenskih hišnih imen www.hisnaimena.si, kjer se poleg hišnih imen najdejo tudi zgodovinski podatki o hišah.

Letošnji projekt je bil med domačini izredno dobro sprejet. Pokazal je, da domačini cenijo svoja stara hišna imena ter so nanje ponosni. Predstavljajo del naše nesnovne kulturne dediščine in prav je, da se ohranijo in zaživijo tudi v prihodnjih rodovih. S to popotnico bo Občina Kamnik projekt podprla tudi naslednje leto, ko bomo zbrali hišna imena v krajevnih skupnostih Pšajnovica, Špitalič in Zgornji Tuhinj. Zato že na tem mestu lastnike domačij iz vasi teh treh krajevnih skupnosti vabimo, da nam svoje hišno ime javijo na e-naslov klemen.klinar@ragor.si ali tel. št. 04 581 34 16

Srečanje članic združenja zgodovinskih mest Slovenije

V sredo, 7. decembra 2022, je v Radovljici potekala 7. letošnja seja programskega odbora Združenja zgodovinskih mest Slovenije, katerega članica je tudi Občina Kamnik. Predstavniki iz 21 partnerskih Občin in pripadajočih Zavodov so se tekom srečanja seznanili s poročilom o jesenskih aktivnostih, vezanih na izvajanje projektov, digitalnih kampanj in drugih tekočih aktivnosti ter diskutirali o zadevah in novostih, ki prihajajo v letu 2023, ko bodo v ospredju predvsem kulturni dogodki v vključenih mestih.

Po končanem uradnem delu je sledil program pristnega srečanja s kulturo in zgodovino, ki so ga pripravili predstavniki Občine Radovljica ter Javnega zavoda Radovljica. V sklopu tega smo imeli voden ogled Čebelarskega muzeja v Radovljici ter Čokoladnice, kjer ročno izdelujejo več vrst čokolade in pralinejev.

Oglasno sporočilo