Vprašanja za Urad županje Občine Domžale ter prejeti odgovori (NOV!CE 2 2023)

0
1006

Ob zadnjem sneženju so imeli starši vrtčevskih otrok velike težave s parkiranjem pred vrtci. Ali bi lahko v bodoče pripravili seznam prioritetnega odstranjevanja snega? Zanima nas tudi, kdo je za to odgovoren.
Domžale, 20.1.2023

Odgovor:
Javne površine se posipajo in plužijo v skladu z izvedbenim programom zimske službe za obdobje 2022/2023. Občina Domžale ima kot koncendent sklenjen okvirni sporazum za letno in zimsko vzdrževanje s koncesionarjem, HNG d.o.o..
Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest in dostopnosti v zimskih razmerah je določeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste in druge prometne površine razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po prednostnih razredih določi upravljavec cest tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže.
Prevoznost je zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig.
V praksi občina najprej zagotovi preventivni posip in pluženje cest I. prioritete (višje ležeči kraji v občini in lokalne zbirne ceste), nato se zagotavlja prevoznost cest II. prioritete (javne poti). Na javnih površinah kot so parkirišča in peščeve površine, se zagotavlja dostopnost do objektov v javni rabi, tudi vrtcev za katere postavljate vprašanje. Poudarjamo, da se površine plužijo in, da se sneg ne odstranjuje oz. odvaža, razen če bi bilo zaradi obilnih padavin neposredno ogrožena varnost cestnega prometa in drugega premoženja.


Vzhodno, pri nadvozu ceste proti Kamniku, se dodatno gradi krak kolesarske povezave. Ali je Občina Domžale odkupila zasebno zemljišče, potrebno za gradnjo? Če je, koliko je tega in kakšna je cena?
Domžale, 20.1.2023

Odgovor:
Na odseku vzhodno od nadvoza je pri zemljišču parcele št. 3115 k.o. Domžale, Občina vpisala služnost za gradnjo kolesarske steze na 10 m². Z menjavo smo pridobili parcelo št. 3114, s površino 542 m² k.o. Domžale, na kateri je stal star razpadajoč stanovanjski objekt z vodovnim priključkom.
Vrednost po menjalni pogodbi je bila 64.330,00 EUR (118,69 EUR/m²).


Zanima me, kako občina pomaga družinam vseh otrok oz. novorojenčkov, rojenih po 15.2., ki zaradi “neustreznega” datuma rojstva izvisijo pri vpisu v vrtec (rok za vpis je po navadi 15.2.) in hkrati niso upravičeni do mesečne subvencije za otroke, ki čakajo na vključitev v organizirano predšolsko vzgojo, saj je pridobitev le-te pogojena s čakalno listo, na katero se otrok ne uvrsti, če je vpisan v vrtec z medletno vlogo. Glede na vsakoletno število otrok na čakalnih listah za vrtec me zanima, zakaj občina ne razmišlja o odprtju dodatnih oddelkov za prvo starostno skupino.
Občanka

Odgovor:
Na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije (RS) je ugotoviti, da je delež otrok vključenih v vrtce na nivoju države 81,3 % (od tega otroci prvega starostnega obdobja 67,7 %), na nivoju Občine Domžale pa 84,1 % (od tega otroci prvega starostnega obdobja 71,3 %), kar je nad povprečjem v RS.
Občina Domžale na dan 1.9. tekočega leta že zadnjih nekaj let uspe vključiti vse otroke, občane, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem v vrtec na isti dan.
Oddelki se v skladu z državnim pravilnikom oblikujejo pred začetkom šolskega leta in v skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti se nepremično premoženje ne pridobiva na zalogo. Namreč v kolikor otrok izpolni pogoje šele tekom šolskega leta, v primeru otroka, ki je rojen 15.2. tekočega leta (zadnji dan roka javnega vpisa), bo šele 15.1. naslednjega leta izpolnil starostni pogoj za vključitev v vrtec (in pod pogojem, da starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti dela, kot določa zakon o vrtcih). Navedeno v hipotetičnem primeru pomeni, da bi vrtec moral do takrat imeti prosto mesto, ki ga ne bi zasedal noben drug otrok, ki bi morda sicer izpolnjeval pogoje za sprejem in bi to pomenilo hranjenje prostega mesta »na zalogo«.
Upoštevaje določilo 28. člena zakona o vrtcih občina zagotavlja razliko med ceno programa in plačilom staršev za otroke, s stalnim bivališčem, tudi v primeru vključitve otroka v javni ali koncesijski vrtec v drugi občini, v primeru zasebnega vrtca, ki izvaja vzgojo in varstvo otrok pa 85 % subvencije, kot če bi bil otrok vključen v javni vrtec.
V skladu z zgoraj navedenim 28. členom zakona o vrtcih so torej otroci, občani občine Domžale, ki so vključeni v programe predšolske vzgoje izven občine, tudi deležni zakonsko določenih subvencij.
Občina Domžale tako plačuje zakonsko določene subvencije za 143 otrok v javnih vrtcih in zasebnih-koncesijskih vrtcih izven občine (vključno z vrtci Mestne občine Ljubljana) ter 17 otrok v zasebnih vrtcih (gre za vrtce, ki izvajajo vzgojo in varstvo in s tem izpolnjujejo pogoje za pridobitev javnih sredstev, upoštevaje določila 34. člena zakona). Nekateri starši celo želijo vključiti svoje otroke, občane občine Domžale, v vrtce izven občine.
Občanki tako predlagamo, da skuša najti prosto mesto v javnem ali koncesijskem vrtcu izven občine ali zasebnem vrtcu v občini ali izven nje, pri čemer se lahko za pomoč glede določenih podatkov o vrtcih obrne na pristojni oddelek na naslov: druzbene.dejavnosti@domzale.si.


Prosimo za el. naslove občinskih svetnic in svetnikov. Sprašujemo vas, zakaj le ti niso objavljeni na občinski spletni strani, kar je že utečena praksa v sosednji, kamniški občini.
Domžale, 9.1.2023

Odgovor:
Tiste naslove občinskih svetnic in svetnikov, ki so dovolili objavo smo objavili na občinski spletni strani.


Ali se bodo seje v tem mandatu snemale, kar je praksa že v mnogih občinah? Občani si namreč želijo večjo transparentnost in obveščenost.
Domžale, 23.1.2023

Odgovor:
Strinjamo se z vami, da je v politiki transparentnost izjemno pomembna. Seja Občinskega sveta Občine Domžale je odprta tudi za javnost. S tem namenom se seje občinskega sveta snemajo, ogled seje je možen tudi preko spleta.

Da se seje snemajo in hranijo mesec dni, je občanom znano že dalj časa. Zanima jih, če se bodo v vašem mandatu seje arhivirale in bile na občinski spletni strani dostopne javnosti, kot je to praksa v mnogih občinah?

Odgovor:
Strinjamo se z vami, da je v politiki transparentnost izjemno pomembna. Seja Občinskega sveta Občine Domžale je odprta tudi za javnost. S tem namenom se seje občinskega sveta snemajo, ogled seje je možen tudi preko spleta.
31.1.2023

 

Oglasno sporočilo