T e D n i (K) Občine Kamnik (19.6.2023)

0
229

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije v Bistričici – II. faza

Izbrani izvajalec LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z deli na območju Bistričice. V preteklem tednu se je pričelo asfaltiranje posameznih odsekov.

Celoten projekt obsega novogradnjo gravitacijskega kanalizacijskega sistema v dolžini skoraj 800 metrov, 117 metrov tlačnega kanalizacijskega sistema, izgradnjo črpališča za odpadne vode, obnovil pa se bo tudi obstoječi javni vodovod v dolžini 370 metrov, uredila požarna varnost ter javna razsvetljava v dolžini 75 metrov. 

Porušitev zidu na gradu Motnik

Neurje, ki je 7. junija 2023, prizadelo naselje Motnik z okolico je povzročilo nenadno porušitev zidu gradu Motnik.

Zaradi varnosti je bil ogled geomehanika, predstavnikov ZVKDS OE Kranj in Občine Kamnik izveden v preteklem tednu. Nevarne skale na pobočju gradu Motnik ogrožajo štiri stanovanjske objekte in občinsko cesto ter pešpot, zato je to območje zaprto s popolno zaporo in drugimi ukrepi. Strokovnjaki so si ogledali kraj nesreče po neurju ter bodo na podlagi ugotovitev podali predloge pristojnim službam za interventno sanacijo. 

Sanacija pragu na vodotoku Kamniške Bistrice

V preteklem tednu so se začela pripravljana dela za izvedbo sanacije pragu številka 7 na vodotoku Kamniške Bistrice.

Dela izvaja pooblaščeni koncesionar za vode podjetje Hidrotehnik, d. o. o. Vrednost sanacije, ki zajema izgradnjo pragu in ureditev brežine struge, znaša 260.000 evrov, investitor sanacije pa je Direkcija Republike Slovenije za vode.

Občina Kamnik si bo se naprej prizadevala skupaj z državo izvajati ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti.

Nevarne skale v gozdu – Hrib pri Kamniku

V začetku meseca junija se je nevarna skala iz pobočja gozda nad stanovanjsko hišo v kraju Hrib pri Kamniku sprožila in ogrožala varnost tamkajšnjih stanovalcev in občinske ceste.  Skala se je zaustavila na travniku med obema stanovanjskima objektoma.

Ogled sta izvedla geomehanik Martin Vrabec in predstavnik Občine Kamnik. Strokovnjaka sta si ogledali kraj nesreče ter bosta na podlagi ugotovitev podala predloge pristojnim službam za interventno sanacijo.

Oddelek za družbene dejavnosti 

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

Na celotnem objektu se  intenzivno izvajajo obrtniška dela. Na južni fasadi (lamela C)  se v zgornji etaži izvaja atika (strešni venec, za katerim je skrita streha), na lameli C in B pa se izvaja fasadni ovoj zgornje etaže (KHL plošče) in nekatere predelne stene, ki bodo ravno tako iz KHL plošč.

V lameli B, kjer bo fasadni ovoj pretežno prosojen, se izvajajo pripravljalna dela za montažo steklene fasade. 

Mamutov park

Ena najbolj obiskanih točk v mestu – Mamutov park je bogatejši za v bron ulite odtise mamutovih stopinj, ki jih je livar Roman Kamšek vgradil na ploščadi ob skulpturi mamuta.

Poleg odtisov stopinj bo Mamutov park odslej v poletnih mesecih obiskovalcem omogočal, da se osvežijo in odžejajo s kamniško vodo iz novo postavljenega pitnika, ki ga je po naročilu Občine Kamnik postavilo Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o..

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo izdali lokacijske informacije za promet z nepremičninami, komunalna soglasja za potrebe gradnje, projektne pogoje za gradnjo in lokacijske informacije za projektiranje objektov. Prav tako smo izdali nekaj mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in odločb o komunalnem prispevku. Dejavnosti na oddelku so usmerjene v izvajanje postopkov po novi zakonodaji.

Objavili smo Stališča do pripomb za OPPN za EUP GČ-04-DEL – Godič nad gramoznico, ki so dostopna na naslednji povezavi https://www.kamnik.si/objava/693148.

Oddelek za razvoj in investicije

Skupaj za boljšo prihodnost starejših v Srcu Slovenije

Razvojni center Srca Slovenije je v sodelovanju z Zavodom Oreli 13. junija 2023 organiziral dogodek z okroglo mizo: »Izzivi zagotavljanja pomoči starejšim v lokalnem okolju: Pomembnost prostovoljstva«, ki je bil odlično obiskan. Približno 40-im udeležencem je Zavod Oreli predstavil svojo dobro prakso za pomoč starejšim v Kamniku ter njen prenos v občine Litija, Šmartno pri Litiji in Lukovica, skozi LAS projekt »Točka za starejše«. Občina Litija je predstavila delovanje Točke za starejše, rezultate ter izzive, ki se pojavljajo in s katerimi se lahko spopademo le s povezovanjem. Največji poudarek bo v prihodnji mesecih na promociji storitev in pridobitvi novih prostovoljcev.

V prvem delu je bil predstavljen tudi evropski projekt Digital Generations Project, ki ga vodi Razvojni center Srca Slovenije in spodbuja digitalno ustvarjalnost starejših. V Srcu Slovenije, med drugim tudi v Občini Kamnik, bo namreč v prihodnjih mesecih s strani mladih izvedenih več izobraževanj za starejše, kjer se bodo učili uporabe računalnika, pametnega telefona in ustvarjalnosti na spletu.

Na okrogli mizi so sodelovali Lijana Lovše (Občina Litija), Tomaž Banovec (Razvojni svet ZDUS), Milena Mrzel (Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji), Marta Škerbina (Center za socialno delo Litija), Nada Jerala (Zavod Pristan) ter Gaja Horvat in Nika Gradišek, obe prostovoljki (Zavod Oreli).

Glavni poudarki so, da je potrebno mlade spodbujati k prostovoljstvu že od vrtca dalje in da je za najboljše rezultate potrebno povezati vse organizacije v lokalnem okolju in sodelovati. Poseben pečat dogodku sta dodali prostovoljki iz Kamnika, ki sta s svojimi zgodbami in izkušnjami navdihnili vse navzoče. Dogodek je bil organiziran v okviru Erasmus+ projekta »Digital Generations«, katerega partner je tudi Občina Kamnik, koordinira pa ga Razvojni center Srca Slovenije.

Projekt EUCF

V okviru projekta EUCF, ki se financira iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020, je projektni konzorcij občin 5G, ki vključuje občine Grosuplje, Kamnik, Škofljica, Ig, Log – Dragomer, Dobrepolje ter Ivančna Gorica, izdelal Program obnovljivih virov in energetske učinkovitosti občin 5G / Renewables and Energy Efficiency programme of 5G municipalities (Akronim: 5enerGy).

Omenjeni program predstavlja regijski investicijski koncept, katerega namen je implementacija potrebnih ukrepov za vzpostavitev učinkovite rabe energije in doseganje večjega deleža rabe obnovljivih virov energije. Hkrati želi koncept vzpostaviti koherenco v obliki regijskega sodelovanja, pri naslavljanju naraščajočih težav zaradi klimatskih sprememb. Z izvedbo ukrepov, kot je postavitev fotovoltaičnih elektrarn na javnih objektih, celovite in tehnološke energetske sanacije javnih objektov ter sanacije javne razsvetljave, želimo doseči funkcionalno izboljšanje in povečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje stroškov energije in vzdrževanja objektov ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter prašnih delcev. Glavni cilj projektnega partnerstva je v predvidenem obdobju in z minimalnimi proračunskimi sredstvi, energetsko sanirati čim več javnih objektov, postaviti javne sončne elektrarne, kjer obstaja potencial za to, in sanirati energetsko neučinkovito javno razsvetljavo. Z izvedbo investicijskega projekta, bodo regija oz. partnerji naredili velik korak k energetski neodvisnosti, hkrati pa bodo zagotovljeni optimalni delovni in bivalni pogoji uporabnikov infrastrukture.

V okviru investicijskega koncepta je predvidena:

  • energetska sanacija 40 javnih objektov s skupno ogrevalno površino 60.117 m2, ki se bo izvajala kot celovita in/ali tehnološka prenova objekta energetskih sistemov,
  • postavitev integriranih sončnih elektrarn (na javnih objektih se bodo postavile sončne elektrarne, konkretno 60.117 PV panelov) in
  • sanacija neustrezne javne razsvetljave (predvidenih je 835 saniranih svetilk).

Skupen obseg investicije znaša 21.239.140,37 evrov z DDV.

Investicijski koncept predvideva izvedbo omenjenih investicij z lastnimi proračunskimi sredstvi (lahko tudi z nepovratnimi sredstvi, ki se lahko zagotovijo preko projekta ELENA, razpisov pristojnega ministrstva za energetske sanacije itd.),  ali v okviru energetskega pogodbeništva kot ene od oblik javno-zasebnega partnerstva.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo