T e D n i (K) Občine Kamnik (16.10.2023)

0
472

Sanacije po poplavah

Sanacije plazov

Po katastrofalnih poplavah v mesecu avgust 2023 smo takoj aktivno pričeli z iskanjem strokovnjakov geologov, gradbenikov, statikov za izvedbo intervencijskih sanacij plazov, ki ogrožajo hiše, v katerih občani ne morajo živeti oz. so bile v poplavah porušene. Vsi pozvani strokovnjaki so se na naše prošnje odzvali in si ogledali stanje na terenu. Po ogledu lokacij so pričeli z izdelavo geološko-geotehničnih elaboratov s predlogom za sanacijo plazu ter izdelavo projektne dokumentacije za same urgentne sanacije.

Po potrditvi prvega načrta in na podlagi popisa del smo na občini Kamnik izvedli javno naročilo za urgentno sanacijo plazu na naslovu Županje Njive 1. Projekt je izdelalo podjetje GEOGAIA, d. o. o.. Na podlagi javnega naročila je bil izbran izvajalec del Bakti, d. o. o., s katerim je bila podpisna pogodba v višini 221.376,56 evrov z DDV. Istega dne je tudi potekala uvedba v delo in sam pričetek del. Nad deli izvaja nadzor geomehanik, projektant ter koordinator varstva in zdravja pri delu. Skupni cilj vseh deležnikov je zagotoviti varnost prebivalcem, ki stanujejo na naslovu Županje Njive 1 z izvedbo zaščite brežine nad objektom z visoko nateznimi mrežami in vgradnja pasivnih sider.

V teku je že izvedba dveh javnih naročil za urgentno sanacijo plazu na naslovu Županje Njive 2A ter izdelavo zaščitnega opornega zidu za objektoma Stahovica 12 A in 13.

Na plazovih, kjer so potrebne raziskovalne vrtine za potrebe ugotavljanja geomehanske sestave tal, pa že intenzivno potekajo dela, saj želimo v najkrajšem možnem času priti do projektov urgentnih sanacij plazov in zagotovitvi, da bodo občani lahko varno živeli na svojih domovih.

Vsak projekt moramo pred izvedbo posredovati v potrditev na državno tehnično pisarno. Šele po potrditvi, pa je izpolnjen pogoj, da lahko izvedemo naročilo in, da bomo za predmetno urgentno sanacijo prejeli tudi državna sredstva z naslova sanacij.

Sanacija kolesarske povezave Kamnik–Godič

Po interventni zagotovitvi prehodnosti kolesarske povezave Kamnik–Godič, izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., nadaljuje s čiščenjem terena in sanacijo kolesarske povezave.

Na celotnem območju so nanešene velike količine materiala, predvsem na delu severno od Velikega jezu, kjer trenutno potekajo sanacijska dela.

Intervencijski nasip Šmarca

Po poplavah v mesecu avgust 2023 je Direkcija RS za vode začela z intervencijskimi ukrepi na porečju Kamniške Bistrice. V naselju Šmarca se izvaja intervencijski nasip, v dolžini 300 metrov in skupne širine 14 metrov . Nasip se gradi iz gramoznega materiala in tesni z glinenim jedromCentralno glinasto jedro je širine 1 meter na koti krone, globine cca. 1,5 metra oziroma do kote talne vode. Vgradnja gline se izvaja v plasteh z ustreznim komprimiranjem. Dela izvaja podjetjem Hidrotehnik d.o.o. Nadzor nad gradnjo izvaja geomehanik, gradbeni nadzornik in projektant. Projektantska ocena stroškov intervencijskega nasipa znaša 672.179 evrov. Skupni cilj vseh predstavnikov je na tem odseku izboljšati poplavno varnost. Po terminskem planu, naj bi z deli zaključili v mesecu oktobru, če bodo vremenske razmere ustrezne.

Poziv občankam in občanom-hramba računov, pogodb in dokazil

Skupnost občin Slovenije je podala pobudo, da Občine občanke in občane obveščamo o tem, da morajo hraniti račune, pogodbe, dokazila v primeru, da sami sanirajo nastalo škodo, saj bodo drugače lahko imeli težave pri uveljavljanju povračil od države.

Poziv občankam in občanom-možnost prejema do izredne denarne socialne pomoči (solidarnostne pomoči)

Skupnost občin Slovenije je podala pobudo, da občanke in občane obvestimo o možnosti prejema izredne denarne socialne pomoči.

Občanke in občani lahko na Center za socialno delo Osrednja Slovenija – Vzhod Enota Kamnik še vedno lahko oddajo vlogo do izredne denarne socialne pomoči. Vse žrtve poplav in plazov iz avgusta 2023, ne glede na dohodek ali premoženje, so upravičene do izredne denarne socialne pomoči (IDP) oziroma do tako imenovane solidarnostne pomoči, ki bo izplačana kot enkratni znesek v višini največ 7 minimalnih dohodkov samske osebe ali družine, vendar ne več kot višina škode oz. višina škode, navedene na vlogi.

Solidarnostna pomoč NI predmet omejitve dedovanja in se ne upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, štipendije itd.).

Solidarnostna pomoč:

 • se izključuje z IDP za poplave avgusta 2023, dodeljeno po veljavnem zakonu,
 • se NE izključuje z ostalimi solidarnostnimi pomočmi, dodeljenimi po interventnem zakonu, z IDP za druge naravne nesreče ali višjo silo in z IDP za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem in z IDP za kritje izrednih stroškov, povezanih s preživljanjem.

Vloga se odda na obrazcu za IDP 8,43 pri centru za socialno delo (CSD) najkasneje do 31. decembra 2023. V obrazcu ni treba odgovoriti na vprašanja, vezana na materialni položaj. Dokazila o nastanku škode in njeni višini morajo upravičenci predložiti CSD do 30. junija 2024. V nasprotnem primeru se pomoč šteje za neupravičeno prejeto pomoč in so jo stranke dolžne vrniti.

Vsem, ki so že uveljavljali in prejeli IDP za namen odprave posledic poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023 ter so utrpeli škodo višjo od višine dodeljene IDP, bo CSD po uradni dolžnosti odločil še o upravičenosti do razlike do 7x minimalnega dohodka, a ne več kot je višina nastale škode oz. višine škode, navedene na vlogi.

Tistim, ki so uveljavljali in prejeli IDP zaradi druge naravne nesreče, se prejeta pomoč ne bo upoštevala pri dodelitvi solidarnostne pomoči.

Sanacije po vetrolomu 19. 7. 2023

Sanacija pa poplavah Zasebni vrtec Zarja

Močan veter, ki je 19. julija 2023 spremljal neurje, je na igrišču Zasebnega vrtca Zarja nekatera drevesa podrl, nekaterim pa odtrgal vrhove, pri čemer je bilo poškodovane približno 30 metrov ograje vzdolž našega igrišča. Padlo drevje so delavci Komunalnega podjetja Kamnik in Gradnje Dolinšek pospravili.

Podrte stebre in uničene ograjne panele je vrtec nadomestil z novimi in celotno igrišče je bilo v manj kot tednu dni, spet varno za igro otrok. Strošek popravila ograje v višini 1.303,43 evrov je pokrila zavarovalnica pri kateri ima vrtec Zarja sklenjeno premoženjsko zavarovanje.

V naslednji letih bo v senzornem vrtu resda nekaj manj sence, pogrešali bomo nenavadne liste našega ginka, a so v vrtcu veseli, da jo je njihov mamut odnesel brez praske.

Osnovna šola Toma Brejca

V vetrolomu, ki se je razbesnel nad Kamnikom in okolico dne 19. 7. 2023, je nekaj materialne škode utrpela tudi Osnovna šola Toma Brejca. Močan veter je razdejal neposredno okolico šole, na strehi uničil del aluminijaste kritine, na dvorišču pa skrivil oz. podrl vse tri drogove za zastave.

Ob pomoči kamniških gasilcev je bila odstranjena poškodovana kritina. Krovec je zamenjal kritino, prav tako so bili zamenjani drogovi za zastave. Sanacijski stroški vetroloma so znašali 4.720,18 evrov z DDV. Del stroškov sanacije je šoli priznala zavarovalnica, del plačila stroškov pa je šola zagotovila iz naslova presežka zavoda. Trenutno na šoli v posameznih prostorih potekajo slikopleskarska dela, ki so posledica zamakanja odtrgane pločevine na strehi šole. 

Vrtec Antona Medveda Kamnik

Vrtec Antona Medveda je v vetrolomu utrpel večjo škodo, in sicer:

 • polomljene ograje igrišča Rožle, Pestrna, Kamenček,
 • poškodovana streha enote Tinkara,
 • poškodovana streha enote Palček,
 • poškodovana streha enote Rožle, potrebna zamenjava strešne line,
 • poškodovana streha enote Sneguljčica,
 • poškodovan strop/knauf v enoti Oblaček,
 • poškodovano Jadro/Senčilo v enotah Tinkara in Sneguljčica,
 • polomljeno drevje.

Vrednost sanacije je znašala 28.558,98 evrov z DDV, v poplavah pa Vrtec Antona Medveda ni bil poškodovan.

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in financeOddelek za gospodarske javne službe

Sanacija plazu na Prisojni pot 24 – Perovo

Sanacija plazu na Prisojni pot 24 poteka po terminskem planu. Na podlagi predhodno izvedenih geomehanskih raziskav terena je bila izdelana PZI dokumentacija za sanacijo plazu. Sanacija bo zajemala zavarovanje zunanje ureditve in poškodovane kanalizacije ter občinske ceste JP660299. Izvedena je podporna konstrukcija,  pilotna stena v dolžini  30 metrov s piloti dolžine 10-14 metrov, ki bodo med seboj povezani z vezno gredo. Gradbena dela izvaja podjetje VBT d.o.o. Vrednost investicije znaša 178.101 evrov. Gradbeni nadzor nad sanacijo izvaja geomehanik Martin Vrabecinženir za varnost je g. Drago Butina. Po končani sanaciji plazu bo treba v celoti obnoviti javno infrastrukturo na tem območju t.j. kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovod in občinsko cesto JP660299. Občina Kamnik je na Ministrstvo za naravne vire in prostor posredovala vlogo za sofinanciranje plazu.

Oddelek za družbene dejavnosti

Svetovni dan oživljanja tudi tokrat na Glavnem trgu v Kamniku in predstavitev postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorja na Glavnem trgu v Kamniku

Letos poteka že 11. Evropski in 6. Svetovni dan oživljanja. Dnevu, ko poteka največja promocija oživljanja na svetovni ravni, se v okviru akcije Slovenija oživlja! pridružujemo tudi v občini Kamnik, in sicer s predstavitvijo postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorja, ki jo na Glavnem trgu v ponedeljek, 16. oktobra 2023, pripravlja Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik.

Enota nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik vas vabi na predstavitev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja (AED), ki bo v ponedeljek, 16. oktobra 2023, na Glavnem trgu v Kamniku med 16. in 18. uro. Pridružili se jim bodo tudi prvi posredovalci iz PGD Motnik, ki bodo imeli predstavitev ob 16. uri.

Osrednji cilj vseh aktivnosti je ozaveščanje o pomenu hitre prepoznave in ukrepanja v primeru srčnega zastoja ter širjenje znanja temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja.

Vljudno vabljeni.

Spominska priznanja generala Rudolfa Maistra za leto 2023

Člani Odbora za podelitev spominskega priznanja generala Rudolfa Maistra, so v prostorih Občine Kamnik zasedali ter določili letošnje nagrajence:

 • Podružnična osnovna šola Rudolfa Maistra Unec (predlagatelj Notranjsko domoljubno društvo general Maister Unec);
 • Rudolf Pfajfar (predlagatelj Društvo general Maister Kamnik);
 • Dr. Alojz Šteiner (predlagatelj Prekmursko društvo general Maister Murska Sobota in Društvo general Maister Veržej);

Srečanja se je udeležila tudi podžupanja Občine Kamnik Romana Učakar, ki je zbrane lepo pozdravila ter se jim zahvalil za ohranjanje spomina na generala Rudolfa Maistra. Slovesna podelitev spominskih priznanj bo 23. novembra 2023 v Kamniku.

Dnevni center Štacjon – svetovni dan duševnega zdravja

Varovanci Dnevnega centra Štacjon so pretekli teden skupaj s strokovnim vodstvom obeležili svetovni dan duševnega zdravja in sicer so na ta dan obiskali ljubljanski živalski vrt. S tem so  simbolično poudarili, kako pomembno je skrbeti za svoje duševno zdravje, ki ne pomeni samo odsotnosti bolezni, ampak tudi stanje splošnega dobrega počutja. Pred odhodom v Ljubljano, sta jih obiskali podžupanja Romana Učakar ter Katja Vegel iz Oddelka za družbene dejavnosti.

Poleg tega v sodelovanju s sodelavci CSD Osrednja Slovenija – vzhod za uporabnike načrtujejo še izvedbo delavnic za krepitev duševnega zdravja Dobro sem, pa ti, ki bodo potekale od oktobra do konca leta 2023 in predavanje z naslovom Kako daleč najbolje pomagati drugim – in sebi, ki bo potekalo 26. 10. 2023 ob 10. uri v DC Štacjon in bo odprto tudi za širšo javnost.

Jožetova zgodba iz Štacjona: »Težko na kratko povem, kaj vse sem v življenju doživel. O, ja, tudi preživel. Pravi čudež je, da danes še živim … Hudo otroštvo, neznosne družinske razmere, alkohol v družini – veliko alkohola, bitka za preživetje, znajdi se, kakor veš in znaš, nenehna hoja po robu, tvegana družba, nesrečne ljubezni, opijanje na mrtvo, huda prometna nesreča, težave z zdravjem, težave v duševnem zdravju … Uf, več sreče kot pameti mi je pomagalo čez vse te preizkušnje do streznitve in odločitve zase, do odločitve za življenje … Takrat pa sem ostal bolj ali manj sam, izoliran v svojem kotičku sveta. Dokler nisem prišel na Štacjon, mi je najprej edino stalno družbo delal mucek Miško, potem pa kuža Jimmy, ki je z mano še danes. Ne znam opisati, kakšno svetlo luč, oporo, veselje, dom sem našel v teh zvestih živalih …«

Spomini in zgodbe Kamničanov – petič

Krajevna skupnost Kamnik – center je v petek, 13. okrtobra 2023, pripravila vsakoletno srečanje krajanov, zbranim pa se je pridružila tudi podžupanja Romana Učakar skupaj s predsednico Krajevne skupnosti Kamnik – center Ivanko Učakar in v. d. direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik Lukom Svetcem. 

Zbrali so se na ploščadi soseske Mali grad; se sprehodili po Parmovi ulici mimo Cerarjeve hiše, kjer je živela znana kamniška urarka MARTA CERAR LESKOŠEK; mimo hiše krojača, kjer je pričel svojo poklicno pot slovenski Dior IVAN DEBEVEC do Pollakove hiše. Tu so brez mitnine vstopili skozi domišljijska biriška vrata na Trg svobode – najstarejši trg v Kamniku, nato pa so obiskali še rov pod Malim gradom.

Zgodbe so obujali Franci Vengust, Bojan Pollak in Goran Završnik. 

Oddelek za razvoj in investicije

PopUpUrbanSpaces

Občina Kamnik je vodilni partner v projektu  PopUpUrbanSpaces, ki se je začel marca izvajati marca 2023 in bo trajal 36 mesecev. Gre za projekt iz programa Interreg Srednja Evropa, katerega namen je zagotoviti lažji prehod k aktivnim oblikam mobilnosti s spreminjanjem odnosa in potovalnega vedenja prebivalcev z uporabo rešitev zelenega taktičnega urbanizma in ustvarjanjem prostora. Partnerske države, ki sodelujejo v projektu so poleg Slovenije, še Madžarska, Hrvaška, Poljska, Nemčija, Avstrija, Italija.

V začetku oktobra je bila v Ferrari organizirana 2. transnacionalna delavnica za deležnike, na kateri so bile predstavljene dobre prakse (iz Italije in EU) o taktičnem urbanizmu in umeščanju v prostor na področju trajnostne mobilnosti. Skupaj z vsemi partnerji v projektu smo na soustvarjalnih delavnicah opredelili potrebe, cilje, kompetence in znanje, ki bo zaposlenim v javnem sektorju (predvsem v lokalnih organih) omogočil uporabo taktičnega urbanizma.

Aktualne informacije o izvajanju projekta najdete na spodnjih povezavah:

Projekt podpira program Interreg CENTRAL EUROPE s sofinanciranjem s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pregled parkirišč v Kamniku

V okviru projekta Pop Up Urban Spaces bomo letošnjo jesen v Kamniku izvedli študijo parkirnega utripa. Analizirali bomo vsa parkirišča in sicer bo izvedeno podrobno štetje parkiranih vozil.

Na podlagi opravljene analize bodo izdelani predlogi nove parkirne politike v mestu Kamnik. V četrtek 12.10.2023 smo se predstavniki Oddelka za razvoj in investicije s prometnimi strokovnjaki iz Inštituta za politike prostora podali po mestu Kamnik na ogled parkirnih površin.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here