TeDni(K) Občine Kamnik (3.4.2017)

0
2149

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Vodovod Vrhpolje-Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z gradnjo vodohrana Soteska. Potekalo je polaganje zaščite vertikalne hidroizolacije in izvedba drenaže po obodu vodnih celic. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Obnova gostinskega prostora na Starem gradu

Izvajalec del je opravil dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili in dela tudi zaključil. V preteklem tednu so izvedli montažo stenskih svetilk in svetilk nad točilnim pultom, manjša slikopleskarska popravila, montažo strelovoda in povezavo točilnega pulta za kavomat in ledomat.

Jutri, v torek, 4. aprila 2017, bo v skladu s pogodbenimi določili izvedena primopredaja objekta na Starem gradu nad Kamnikom. 

Zaključeni razpisi

Konec prejšnjega tedna, natančneje 24. 3. 2017, so se zaključili razpisi:

 • za dejavnost turističnih društev v letu 2017 – do roka je prispelo 9 vlog;
 • za dejavnost društev na področju kmetijstva v letu 2017 – do roka je prispelo 9 vlog, 1 po roku;
 • za sofinanciranje zagotavljanja tehnične podpore v letu 2017 – do roka je prispelo 7 vlog (od teh 1 ne zadosti razpisnim pogojem), 1 po roku ter
 • javni poziv za spodbujanje podjetniškega potenciala v občini Kamnik, kjer je prispela prijava vlagatelja Zavoda Mladinski center Kotlovnica Kamnik. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik se je udeležila javne dražbe za prodajo solastniškega deleža na parc.št. 430/4, k.o. Volčji Potok. Javna dražba je bila izvedena v stečajnem postopku nad fizično osebo, katera je bila solastnica navedenega zemljišča. Ker gre za zemljišče, ki leži neposredno ob vodotoku Kamniška Bistrica in na katerem je delno že zgrajena kolesarska steza, je bila Občina Kamnik zainteresirana za udeležbo na razpisani javni dražbi in seveda za odkup solastniškega deleža. Ker je bila Občina Kamnik edina udeleženka na javni dražbi je lahko zemljišče kupila po izklicni ceni, to je 20,00 EUR/m2.

V primeru, da bi bilo zainteresiranih kupcev več, bi Občina Kamnik lahko za nakup uveljavljala predkupno pravico, to pomeni, da bi  lahko zemljišče kupila, ne glede na ostale ponudnike oziroma udeležence dražbe, po ceni, katero bi ponudil najugodnejši ponudnik.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu so se izvajala naslednja vzdrževalna dela na otroških in športnih igriščih:

 • na otroških igriščih v občini Kamnik (razen na Trgu talcev ) je bila v peskovnikih zamenjana mivka,
 • ob otroškem igrišču na Klavčičevi, v Športnem parku Virtus in bazenskem kompleksu Pod Skalco se je obrezalo nevarno vejevje drevja oziroma grmičevja,
 • Teniški klub Kamnik, s katerim ima Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik pogodbo o najemu teniških igrišč Pod Skalco, je izvedel tekoča vzdrževalna dela na teniških igrišči št. 4, 5 in 6; na igriščih 1,2 in 3 je potrebno nasuti nov tenisit. Več o igranju tenisa v Kamniku pa si lahko preberete na https://tkkamnik.si,
 • nogometni igrišči na stadionu Prijateljstva v Mekinjahin v Športnem parku Virtus sta že pripravljena na prve tekme v spomladanskem nogometnem delu prvenstva.

Udeležili smo se sestanka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Z državno sekretarko Martino Vuk smo se pogovarjali o dobrih praksah Občine Kamnik na področju socialnega varstva ter o možnostih nadgraditve omenjenih projektov.

Udeležili smo se 5. rojstnega dne Dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem zdravju Štacjon. V ta namen so »potniki« kot se sami imenujejo, skupaj z zaposlenimi organizirali prijetno in zabavno prireditev. S fotografijami in vezno besedo so predstavili svoj vsakdan, ki jim omogoča lažje vključevanje v ožje in širše socialno okolje. Dnevni center je svoja vrata odprl v januarju 2012, financira se iz proračunskih sredstev Občine, deloma pa na podlagi ugodno rešene prijave na javni razpis tudi iz sredstev ministrstva. Kreativne delavnice, rekreacijo in druge prostočasne aktivnosti bodo »potniki« v letošnjem letu še nadgradili z obdelovanjem vrtička, ki se nahaja v bližini Centra.

Objavili smo razpis za sofinanciranje projektov s področja založništva. Rok za prijavo je 3. 5. 2017.

Oddelek za razvoj in investicije

24. 3.2017 je bil v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za sofinanciranje vsebin centrov za družine v letih 2017-2020 Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja vsebin centrov za družino kot podporne institucije v lokalnem okolju, ki je namenjena vsem družinskim članom, ki živijo v različnih oblikah družin v vseh življenjskih obdobjih. Sofinanciranje vsebin je vezano na obdobje od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2020. Namen javnega razpisa je vzpostavitev mreže izvajalcev, ki izvajajo vsebine centrov za družino na območjih, kjer ni podobnih vsebin, ter jih približati družinam, z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa, pridobivanja socialnih veščin in vzpostavljanja novih medsebojnih odnosov v lokalnem okolju.

Družinski centri bodo zagotavljali:

 • prostor za neformalno druženje z namenom srečevanja oziroma neformalnega prenosa najrazličnejših vsakodnevnih pozitivnih praks med otroki, mladostniki, odraslimi oz. družinami.
 • izobraževalne in praktične delavnice na temo razvijanja pozitivnega starševstva.
 • počitniške aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo otrok.
 • dodatne vsebine po izboru prijavitelja v skladu z namenom in cilji javnega razpisa.

Prijavitelji, ki lahko kandidirajo na javnem razpisu, so društva, zavodi ter socialna podjetja, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje na področju izobraževanja ali socialnega varstva.

Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša 1.280.000 evrov, pri čemer lahko posamezni prijavitelj zaprosi za sofinanciranje izvajanja vsebin v višini največ 39.600 evrov letno. Lokalna skupnost mora zagotoviti prostore za izvajanje vsebin in/ali zagotoviti sofinanciranje izvajanja vsebin. Strokovna komisija bo prijave ocenjevala na podlagi različnih meril (vsebinska ustreznost, reference prijavitelja, zagotavljanje trajnosti izvajanja vsebin, zagotavljanje sofinanciranja izvajanja vsebin, zagotavljanje zunanjih površin in povezovanje z drugimi institucijami).

Rok za oddajo prijav je sreda, 12. april 2017.

Razpisna dokumentacija in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa so na voljo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: https://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1049.

Lokalne izvajalce socialnovarstvenih programov pozivamo, da preučijo možnost udeležbe na omenjenem razpisu in se, v kolikor bo izkazan interes za sodelovanje na razpisu, obrnejo na Oddelek za razvoj in investicije Občine Kamnik.

Strokovna komisija za izvedbo odpiranja ponudb je dne 27. 3. 2017 izvedla javno odpiranje ponudb, prispelih na javno naročilo Rekonstrukcija LK št. 160921 Murnova ulica. Ponudbo je oddalo deset ponudnikov. Po preverjanju in ocenjevanju ponudb bo naročnik izdal odločitev o oddaji javnega naročila in po pravnomočnosti le-te z najugodnejšim ponudnikom, ki bo izpolnjeval vse zahteve iz razpisne dokumentacije, sklenil pogodbo o izvedbi predmetnih gradbenih del.

Na Portalu javnih naročil (https://www.enarocanje.si/) in na spletni strani Občine Kamnik (https://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi) je objavljeno javno naročilo male vrednosti: Nakup gasilskega vozila GVM-1. Postopek javnega naročila vodi Občina Kamnik (objava JN) po pooblastilu Prostovoljnega gasilskega društva Motnik.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo