TeDni(K) Občine Kamnik (9.10.2017)

0
1553

Oddelek za družbene dejavnosti

.

“>V Galeriji Miha Maleš se zaključujejo ureditvena dela centralnega ogrevanja.

Izvajalec bo v prihajajočih dneh opravil tlačni preizkus ter nadaljeval dela v prostorih Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Danes, v ponedeljek, 9. oktobra 2017, je podžupan Matej Slapar na Osnovni šoli Toma Brejca pozdravil udeležence mednarodnega projekta »Through artistic abilities to developed basic skills« (Razvijanje osnovnih spretnosti učencev preko umetniških zmožnosti), v katerem poleg Osnovne šole Toma Brejca iz Kamnika sodelujejo še partnerske šole iz Hrvaške, Poljske in Grčije.

.

“>V tem tednu bo Osnovna šola Toma Brejca gostila 26 učencev iz partnerskih držav, ki bodo naseljeni pri družinah naših učencev. Osredja tematika slovenskih delavnic bo lokalna umetnost na prostem, ljudski ples in matematika v drami. Učenci bodo slikali na ločene krožnike, naučili se bodo slovenskega ljudskega plesa in pesmi ter pripravili doživljajsko dramsko igro z elementi improvizacije. Uprizoritev skupinskega dela bo v soboto, 14. 10. 2017, ob 11. uri v prostorih Osnovne šole Toma Brejca. Poleg umetniškega programa jih čaka še veliko drugih dejavnosti ‒ gostom bodo pokazali Kamnik, si skupaj ogledali Ljubljano, se povzpeli na Veliko planino, vekakor pase bodo potrudili, da se bodo gostje v Kamniku počutili prijetno.

.

“>Sicer pa je namen projekta razviti osnovne veščine učencev preko multidisciplinarnih in meddiscplinarnih metod, kjer bodo vključene umetnostne sposobnosti učencev in njihove naravne potrebe po znanju, interakciji in zabavi. Raziskujejo tudi vpliv mednarodnih kultur na proces učenja in tradicije, ki so se razvile v našem okolju. Skozi mednarodne umetniške delavnice in javne dogodke želijo promovirati lokalno, regionalno in nacionalno kulturo ter dediščino.

Več o projektu si lahko preberete tudi tukaj.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu spremljali dela pri gradnji  – dograditvi javnega vodovodnega omrežja za potrebe območja KE 18/21 (Rudnik pri Radomljah).

Izbrani izvajalec del Komunalno podjetje Kamnik d.d.,  je bil uveden v delo 28.9.2017, z gradbenimi deli na terenu pa je pričel v ponedeljek, 2. 10. 2017. Skladno s sklepom o izvedbi postopka oddaje evidenčnega naročila je bil izveden postopek izbora izvajalca za gradbena dela in sklenjena gradbena pogodba.

Izvedli smo tudi izbor izvajalca za strokovni nadzor pri gradnji ter za izvajanje strokovnih nalog koordinacije varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih. Rok za dokončanje del na terenu je v pogodbi določen konec oktobra, dokončanje vseh pogodbenih obveznosti pa do 10. 11. 2017. Glede na izvajano dinamiko del, izvajalec zagotavlja, da bodo dela opravljena v dogovorjenem roku.

.

“>Načrtovana je tudi dograditev javnega vodovodnega omrežja za potrebe priključevanja objektov na območju K21 – Poljane. Z lastnikom zemljišč je bila sklenjena služnostna pogodba za služnost uporabe zemljišč za dograditev javnega vodovodnega omrežja ter za njegovo vzdrževanje, popravila in morebitne rekonstrukcije. Izveden je bil postopek izbire izvajalca ter sklenjena gradbena pogodba. Skladno s sklenjeno pogodbo mora izvajalec pričeti z deli takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo. Uvedba v delo je bila izvedena v četrtek, 5. 10. 2017.  Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba za izvedbo ter izvedena uvedba v delo. Rok za dokončanje del na terenu je v pogodbi določen konec oktobra, dokončanje vseh pogodbenih obveznosti pa do 16. 11. 2017.

Oddelek za razvoj in investicije

Dne 5. 10. 2017 je bilo na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Kamnik objavljeno javno naročilo male vrednosti za naročilo »Obnova školjke olimpijskega bazena na kopališču Pod Skalco«. Rok za oddajo ponudb je 16. 10. 2017.

Dne 21. 9 . 2017 je bila izdana Odločitev o oddaji javnega naročila za naročilo male vrednosti »Nakup podvozja gasilskega vozila TRV«. Občina Kamnik v tem primeru vodi postopek javnega naročila po pooblastilu Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik. Odločitev je, po preteku zakonsko določenega roka za pritožbe, postala pravnomočna, tako da se naročilo odda najugodnejšemu ponudniku Autocommerce d.o.o. iz Ljubljane.

Oglasno sporočilo