25. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
1629

V četrtek, 15. februarja 2018, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 25. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 24. seje z dne, 14. decembra 2017, ter naslednji dnevni red:

 1. Volitve in imenovanja
 • Imenovanje novega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Domžale
 • Imenovanje novega predstavnika Občine Domžale v Svet Vrtca »Urša«
 • Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Center za mlade Domžale
 1. Seznanitev s Programom dela in finančnim načrtom Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2018
 2. Soglasje občinskega sveta k pričetku postopka javnega naročanja za rekonstrukcijo Smetarske ceste v Dobu (npr 13003)
 3. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VII/1 »Ob obvoznici Vir« – druga obravnava
 4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega načrta za območje VII/1 »Ob obvoznici Vir« – skrajšani postopek
 5. Obravnava in sprejem Letnega programa športa Občine Domžale za leto 2018
 6. Obravnava in sprejem Odloka o dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih – skrajšani postopek
 7. Vprašanja, pobude in predlogi

 

 1. Volitve in imenovanja
 • Občinski svet Občine Domžale je za novo članico Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Domžale imenoval Barbaro Lončar.
 • Občinski svet Občine Domžale je za novo predstavnico Občine Domžale v Svetu Vrtca »Urša« imenoval Martino Grašič.
 • Občinski svet Občine Domžale sprejel soglasje, da se za direktorico Javnega zavoda »Center za mlade Domžale« imenuje Tinkara Koleša, za mandatno obdobje štirih let.
 1. Seznanitev s Programom dela in finančnim načrtom Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2018

Občinski svet Občine Domžale se je seznanil s Programom dela in finančnim načrtom Nadzornega odbora za leto 2018.

 1. Soglasje občinskega sveta k pričetku postopka javnega naročanja za rekonstrukcijo Smetarske ceste v Dobu (npr 13003)

Občinski svet Občine Domžale je sprejel soglasje, da Občina Domžale lahko prične s postopki javnega naročanja za rekonstrukcijo Smetarske ceste v Dobu.

Občinski svet je zahteval, da se ob prvem rebalansu proračuna občine Domžale za leto 2018, spremeni Načrt razvojnih programov za leto 2018 – 2021 in investicija predvidi v izvedbo za leto 2018 pod NRP 13003.

 1. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VII/1 »Ob obvoznici Vir« – druga obravnava

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje V11/1 »Ob obvoznici Vir«.

 1. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega načrta za območje VII/1 »Ob obvoznici Vir« – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje V11/1 »ob obvoznici Vir«.

 1. Obravnava in sprejem Letnega programa športa Občine Domžale za leto 2018

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Letni program športa občine Domžale za leto 2018.

 1. Obravnava in sprejem Odloka o dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel amandma k Odloku o dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih k členu 15a: »Za volitve članov sveta krajevnih skupnosti se območje posamezne krajevne skupnosti določi kot ena volilna enota.«

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih.

 1. Vprašanja, pobude in predlogi

Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: mag. Tomaž Deželak /SDS/, Robert Pečnik /SMC/, Roman Lenassi /NSi/, Marija Doroteja Grmek /SDS/ in Metod Marčun /Lista za Domžale/.

Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani https://www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav tako lahko na občinski spletni strani poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.

Občina Domžale, Urad župana

Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo