Posebna obrazložitev glede sredstev za gradnjo športne dvorane Mengeš

0
1865

V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo Športne dvorane Mengeš je prišlo do časovnega zamika zaradi vključitve civilne iniciative s prvopodpisanim Tomažem Štebetom, ki nasprotuje izgradnji objekta. Zato se je začetek gradnje terminsko zamaknil. Spremenjena dinamika gradnje športne dvorane bo bistveno vplivala na načrtovano in s strani Občinskega sveta Občine Mengeš potrjeno financiranje gradnje dvorane v Proračunu Občine Mengeš za leto 2018 in v Načrtu razvojnih programov 2018-2021. Prav zato se je finančna služba občine posvetovala s pristojnimi na Ministrstvu za finance, v okviru Direktorata za proračun in v Sektorju za financiranje lokalnih skupnosti. Skladno s predpisi in po ustaljenih postopkih je bil pripravljen predlog rebalansa proračuna za leto 2018 oziroma Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mengeš za leto 2018.

Zaradi spremenjene dinamike postopka pridobitve gradbenega dovoljenja smo predlagali spremenjeno koriščenje pravic porabe sredstev v višini 2.000.000 za športno dvorano. Namesto prvotno načrtovane porabe sredstev v letih 2018 in 2019, ki je v letošnjem letu vključevala tudi najem kredita v višini 1.700.000 €, se sedaj financiranje načrtuje v naslednjih dveh letih, hkrati pa letos ne bo realizirana zadolžitev (kredit) v višini 1.700.000 €, saj v rebalansu proračuna za 2018 ni več načrtovan primanjkljaj v višini 1.079.519 €, ampak presežek v višini 161.235 €. Pri tem privarčevana sredstva za izgradnjo športne dvorane Mengeš v višini 1.572.852 € ostajajo zagotovljena na računih Občine Mengeš in se ne razporejajo za druge namene.  Hkrati so za gradnjo Športne dvorane Mengeš rezervirana tudi sredstva Eko sklada j.s. v višini 900.000 €, ki se bodo lahko črpala po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma začetku gradnje.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2018 je bil pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah, zato so se pravice porabe na proračunski postavki 18025  – Telovadnica /športna dvorana Mengeš za leto 2018 znižale iz 2.000.000 € na 350.000 €. Hkrati se je v Načrtu razvojnih programov za projekt Telovadnica/športna dvorana Mengeš načrtovana poraba v letu 2019 iz 1.353.160 € zvišala na 2.500.000 € in v letu 2020 na 1.938.960 € (v letu 2020 prej ni bila načrtovana poraba sredstev za izgradnjo dvorane). V predlog rebalansa proračuna za leto 2018 pa smo lahko zaradi višje načrtovanih prihodkov umestili dodatne projekte (Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane, rekonstrukcija Trubarjeve ulice in druge).
Tako pripravljen predlog rebalansa proračuna za leto 2018 je bil skladno z ustaljenimi postopki najprej predstavljen predsednici pristojnega Odbora Občinskega sveta za gospodarstvo, finance in proračun, ki se je dne 17. 4. 2018 na sestanku s predstavniki Občinske uprave strinjala s predlogom rebalansa proračuna za leto 2018.
Na seji Občinskega sveta Občine Mengeš se je v povezavi s predlogom rebalansa proračuna za leto 2018 začela razprava že pri obravnavi predloga dnevnega reda, nato pa nadaljevala pri obravnavi predlaganega rebalansa. Zaradi poenostavljenih interpretacij obrazložitev Občinske uprave že na sami seji in kasneje v javnosti, smo se odločili, da pojasnimo postopke priprave in sprejemanja rebalansa proračuna ter razloge zanje.
Načrtovana poraba sredstev, namenjenih za Športno dvorano Mengeš, je zaradi vseh zgoraj navedenih dejstev torej prerazporejena v prihodnji dve leti, kar pomeni, da bodo privarčevana sredstva za dvorano porabljena skladno s predpisi po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Prerazporeditev v rebalansu in sam sprejem rebalansa pa nikakor ne ogroža nadaljevanja postopkov in izgradnje športne dvorane.
Občinska uprava Mengeš
Oglasno sporočilo