25. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
1436

Včeraj popoldan je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala 25. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018, v drugi obravnavi Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kamnik in Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Kamnik. To pa je bila tudi zadnja seja Občinskega sveta Občine Kamnik, ki ji je predsedoval župan Marjan Šarec.

.

“>Prisotnih 25 članic in članov Občinskega sveta Občine Kamnik je sprva potrdilo Zapisnik 24. seje Občinskega sveta in Zapisnik 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kamnik. Sledila je razširitev dnevnega reda s točkama Seznanitev Občinskega sveta z delom Strokovne komisije za reševanje razvojne problematike Velike planine in Predlog dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2018.

Na Vprašanja in pobude je svetniku Bogdanu Pogačarju (NSi) odgovoril pomočnik vodje oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance mag. Matjaž Srša, svetniku Dušku Papežu (Lista Dušana Papeža) pa je odgovorila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

.

“>Svetnice in svetniki so se Seznanili z letnimi poročili javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2017 ob tem pa je vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček poudarila, da so v povzetku poslovanja za leto 2017 zajeti javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik in se financirajo iz občinskega proračuna. V povzetku poslovanja sta prikazani tudi poročili Javnega zavoda Mestne lekarne in Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, čeprav nimata prihodkov iz naslova proračunskih sredstev Občine Kamnik. Poročilu je sledil sprejem Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki vzgojno-izobraževalnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Kamnik.

.

“>Direktor Velike planine d. o. o. Leon Keder je zbrane seznanil z Letnim poročilom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2017 ter med drugim poudaril: »Velika planina d. o. o. je v letu 2017 dosegla 1.345.008 evrov poslovnih prihodkov (v letu 2016 1.019.850 evrov), kar pomeni 32-odstotno rast. Poslovni odhodki so znašali 1.110.689 evrov (v letu 2016 981.933 evrov), kar pomeni le 13-odstotno rast. Razlika med rastjo prihodkov in odhodkov se odraža v uspešnem poslovanju v letu 2017, saj je družba ustvarila dobiček iz rednega poslovanja brez amortizacije v višini 393.145 evrov (v letu 2016 176.191 evrov). Celotni dobiček iz poslovanja v letu 2017 znaša 234.319 evrov (v letu 2016 37.917 evrov). V letih 2016 in 2017 podjetje ustvarja dobiček iz rednega poslovanja in čisti dobiček, kar v obdobju 20 let pred letom 2016, za katere so razpoložljivi podatki, še ni doseglo. Družba je povečala število prepeljanih potnikov na nihalki, ki je v letu v letu 2017 znašalo 66.200 potnikov, kar je rekorden rezultat v zadnjih 22 letih kar elektronsko beležimo podatke.«

Članice in člani Občinskega sveta so sprejeli Sklep o soglasju k nakupu zemljišča.

.

“>22 glasovi za je bil po skrajšanem postopku sprejet Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018. »V Odloku so korigirane nekatere prihodkovne in odhodkovne postavke in ponovno zagotovljeno ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi proračunskimi viri in proračunskimi izdatki in upoštevane omejitve, določene v 30. členu Zakona o javnih financah, ki določa, da morajo predlogi za povečanje izdatkov obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije. Spremenjeni so 3 členi, skupni izdatki pa so ocenjeni v višini 35.752.429 evrov in so za 298.792 evrov oziroma 0,84 odstotka višji kot v sprejetem proračunu za leto 2018 (to je rebalans proračuna, ki ga je sprejel občinski svet na 23. seji, dne 14. 2. 2018),« je med drugim poudarila pomočnica vodje Oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos.

Na današnji seji je bil po skrajšanem postopku sprejet tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik.

.

“>Ravno tako po skrajšanem postopku je bil s 17 glasovi za sprejet Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Kamnik»V predlaganem odloku se višina turistične takse zvišuje na 2 evra in iz tega naslova se ocenjuje od leta 2019 dalje več prihodkov iz naslova turistične takse ob enakem številu nočitev kot v letu 2017 za približno 45.000 evrov. Do sprejema novega odloka na strani občine velja višina turistične takse kot tudi oprostitve plačila turistične takse v skladu z veljavnim občinskim odlokom oziroma drugim predpisom, ki ureja področje turistične takse. Dodatno pa se od 15. marca 2018 dalje uporabljajo tudi oprostitve, ki jih predpisuje nov ZSRT-1,« je povedala pomočnica vodje Oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos. 

.

“>20 glasovi za je bil v drugi obravnavi sprejet Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kamnik. V obrazložitvi te točke je višji svetovalec za izvedbo infrastrukturnih projektov Viktor Torkar povedal: »Trenutno veljavni odlok, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda v občini Kamnik, je bil sprejet leta 2009 in vse od uveljavitve ni bil spremenjen ali dopolnjen. Predlog odloka je bil pripravljen z namenom uskladitve odloka, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalnih voda v občini Kamnik, z veljavno zakonodajo, predvsem z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15). Hkrati je predlog odloka usklajen tudi s spremenjenim zakonom s področja gradenj, tj. Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17), ki se bo pričel uporabljati 1. 6. 2018 in bo nadomestil trenutno veljavni Zakon o graditvi objektov. Predlog novega odloka bo, skladno z veljavno zakonodajo, urejal področje odvajanja odpadnih voda, področje čiščenja pa bo še naprej, enako kot tudi v ostalih občinah, lastnicah CČN, enotno urejal Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 42/68, 38/10 in 6/14).«

V nadaljevanju je bil po skrajšanem postopku z 18 glasovi za sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda«, višji svetovalec za izvedbo infrastrukturnih projektov Viktor Torkar pa je ob tem dejal: »Trenutno veljavni odlok, ki ureja pogoje, postopke in merila za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda«, je bil sprejet leta 2000 in nazadnje spremenjen oziroma dopolnjen leta 2007. Predlog odloka je bil pripravljen z namenom uskladitve odloka, ki ureja pogoje, postopke in merila za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda« z veljavno zakonodajo, predvsem z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15). S sprejemom predloga odloka bo področje odvajanja odpadnih voda urejeno bolj pregledno, saj predlog odloka odpravlja urejanje iste vsebine v dveh dokumentih oziroma odlokih in s tem odpravlja podvajanje iste vsebine. S tem se odpravlja možnost morebitnih neusklajenosti med dvema dokumentoma oziroma odlokoma, tj. odlokom, ki ureja odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kamnik in odlokom, ki ureja pogoje, postopke in merila za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda«.

.

“>Sledil je sprejem Sklepa o opustitvi javnega dobra.

Občinski svet je bil seznanjen z delom Strokovne komisije za reševanje razvojne problematike Velike planine»Zaradi izjemnega obiska Velike planine v zadnjih letih (in s tem povezanimi negativnimi vplivi) je potreben celovit pristop k usklajevanju in upravljanju različnih dejavnosti. Občina Kamnik je zato v sodelovanju s Strokovno komisijo za reševanje razvojne problematike Velike planine ter zunanjimi strokovnjaki začela proces usklajevanja z deležniki pri uporabi Velike planine. Vsa gradiva in informacije o poteku usklajevanja so dostopna na spletni strani http://www.kamnik.si/aktualno/razvoj-velike-planine,« je v obrazložitvi te točke med drugim povedal vodja Oddelka za razvoj in investicije Boris Ravbar.

V zadnji točki dnevnega reda današnje seje Občinskega sveta Občine Kamnik pa je bila sprejeta še Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2018.

Oglasno sporočilo