7. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
1120

Popoldan je v Sejni dvorani Občine Kamnik potekala 7. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2019, se seznanili s problematiko Pošte Slovenije na območju občine Kamnik ter sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 11 Titan – Svit št. 2.

Prisotnih 27 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik in se seznanilo z Uradnim zaznamkom 2. dopisne seje.

Dnevni red današnje seje je bil razširjen s točko volitve in imenovanja, ob tem je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar dejala, da je komisija na 6. seji, 18. 9. 2019, obravnavala dopis Vrtca Antona Medveda Kamnik z dne 9. 9. 2019, v katerem je le-ta ustanovitelja zaprosil, da do 15. 10. 2019 imenuje svoje predstavnike v Svet Vrtca Antona Medveda Kamnik. Svetice in svetniki so tako danes v svet vrtca za predstavnike ustanovitelja potrdili Mitjo Grzinčiča, Nino Semprimožnik in Luka Svetca.

Na Vprašanja in pobude je svetnici Nataliji Berlec (SDS) in svetniku Bogdanu Pogačarju (NSi) odgovoril vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Aleš Škorjanc, odgovor na vprašanje svetnika Edisa Rujovića (Lista Dušana Papeža) pa je podala vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček.

V tretji točki današnje seje so se članice in člani Občinskega sveta Občine Kamnik Seznanili s problematiko poslovalnic Pošte Slovenije na območju občine Kamnik. Točko dnevnega reda je predstavil podžupan Aleksander Uršič. Plan Pošte Slovenije je, da se pošta 1242 Stahovica preoblikuje še v letu 2019 v pismonoško pošto. Razlog za takšno odločitev je, da je pošta v preteklosti že poslovala kot pogodbena, in sicer do 31. 12. 2016. Pogodbenik je odpovedal pogodbo za izvajanje storitev in ker v dveh letih in pol Pošta Slovenije ni našla novega pogodbenika, so pošto v letošnjem letu predvideli za preoblikovanje v pismonoško pošto. S tem namenom je bil aprila letos izveden sestanek med Občino Kamnik in Pošto Slovenije, na katerem je bilo dogovorjeno, da bo tudi Občina pomagala pri iskanju pogodbenika. Ker v kraju dejansko ni potencialnih kandidatov, tudi Občina pri tem ni bila uspešna, zato je Pošta Slovenije v juniju 2019 ponovno zaprosila občino za posredovanje mnenja glede preoblikovanja pošte Stahovica v pismonoško pošto, saj v skladu s Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve potrebuje mnenje za zaprtje poštePredstavnici Pošte Slovenije, direktorica Poslovne enote Ljubljana Pošte Slovenije Karmen Hauc in vodja projekta Optimizacija poštnega omrežja pri Pošti Slovenija Erika Iršič Lazarević, pa sta podrobneje predstavili delovanje pogodbene pošte in delovanje pismonoške pošte ter zagotavljanje storitev za vse prebivalce v skladu z zakonodajo in podzakonskimi akti. Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Kamnik so s 27 glasovi za sprejeli sklep, da se točka preloži na eno izmed prihodnjih sej. 

.

“>V drugi obravnavi je bil s 27 glasovi za sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 11 Titan – Svit št. 2, v obrazložitvi te točke pa je vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek dejala: »Odlok o Spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 11 Titan – Svit št. 2 obsega tekstualni del, grafični del in priloge. Zemljišča, na katerih so predvidene spremembe, in sicer na parcelah številka 1272/1, 1272/5, 1272/4 in 1271/1 vse k. o. 1908 Podgorje, kjer je predvidena združitev funkcionalnih enot in preoblikovanje funkcionalne enote P6, ter na parceli številka 1322 k. o. 1908 Podgorje, kjer je predvidena sprememba določil tako, da bodo dopustne nadzidave, prizidave, odstranitve sedanjih objektov ter gradnja novih.«

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, št. 2 je bil obravnavan v prvi obravnavi: »V postopku prvih sprememb in dopolnitev prostorskega akta (Odlok o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del – v nadaljevanju – SD ZN2) je bila namembnost objekta na obravnavni lokaciji opredeljena le za Poslovne in upravne stavbe. Na podlagi strokovnega mnenja o vplivu sprememb in dopolnitev za območje B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del na področju upravljanja z vodami je bilo ugotovljeno, da dejavnost avtopralnice na obravnavanem območju nebi predstavljala bistvenega negativnega vpliva na okolje,« je v tej točki dnevnega reda poudarila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

Sledila je Seznanitev z letnim poročilom družbe Velika planina d. o. o. za leto 2018, ob tem je direktor Velike planine d. o. o. Leon Keder med drugim dejal: »Družba je kot v letu 2018 tudi v letu 2017 poslovala z dobičkom. Izvedli smo nekaj večjih investicij tako v žičniški sistem kot tudi gostinsko turistični del. Za leto 2018 smo s strani bonitetne družbe Bisnode prejeli maksimalno oceno poslovanja »zlato bonitetno oceno AAA«, kar tudi dokazuje, da je bilo poslovanje družbe po mednarodnih standardih odlično. Družba je ustvarila dobiček in na Veliko planino pripeljali rekordno število potnikov, ravno tako se je število potnikov povečevalo ob uporabi števila prevoženih obiskovalcev z žičnico. Da bi promet lahko povečevali in se širili, je potrebno narediti v prihodnje malo večje premike, in sicer s tem, da povečamo svoje nastanitvene sposobnosti. Potrebno bo razmisliti, kaj želimo naprej.«

Sklep o opustitvi javnega dobra so svetnice in svetniki sprejeli z 23 glasovi za, nato pa je po skrajšanem postopku, s 26 glasovi za, sledil še sprejem Odloka rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2019»Po pregledu in oceni načrtovanih prejemkov in izdatkov Občine Kamnik so predlagane ustrezne korekcije tako v smislu povečevanja kot tudi zmanjševanja nekaterih prihodkovnih in odhodkovnih postavk, pri nekaterih proračunskih postavkah pa je predlagana samo sprememba strukture v okviru posameznih postavk, ki je prilagojena dejanskim namenom enotne ekonomske klasifikacije, pri čemer skupna višina postavke ni spremenjena. Skupni načrtovani prihodki rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2019 znašajo 24.979.682 evrov (Občina Kamnik 24.774.574 evrov in krajevne skupnosti 205.108 evrov). Odhodki so v splošnem delu proračuna prikazani v skladu s predpisi po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in so za leto 2019 ocenjeni v višini 28.033.822 evrov (Občina Kamnik 27.520.326 evrov in krajevne skupnosti 513.496 evrov),« je povedala pomočnica vodje Oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos. V tej točki je bil sprejet amandma.

Po skrajšanem postopku sta bila v nadaljevanju sprejeta Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik«.

Sledil je še sprejem točk Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kamnik in Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik, ki ju je predstavil predsednik Statutarno-pravne komisije Igor Žavbi ter poudaril, da je cilj sprememb in dopolnitev Statuta sama uskladitev le-tega z zakonom in se predlaga le nekaj manjših popravkov, pri samem Poslovniku pa se spremembe in dopolnitve le-tega nanašajo na odpravo nekaterih pomanjkljivosti, ki so se pokazale tekom uporabe akta in zaradi potrebe po uskladitvi z zakonodajo. S tem je bila današnja seja tudi zaključena.

Oglasno sporočilo