TeDni(K) Občine Kamnik (21.10.2019)

0
1410

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Soteska

V tem tednu so se nadaljevala dela na območju Soteske, kjer so izvajalci del končali z asfaltiranjem dela dveh javnih poti. Na tem delu je bilo tako v sklopu izgradnje kanalizacije na novo asfaltirano skupno skoraj 750 metrov javnih poti.

Srednja vas

V naselju Srednja vas pri Kamniku se je pričela obnova vozišča, in sicer na odsekih, kjer je potekala gradnja kanalizacije.

Vaseno

Na območju Vasenega so že pred časom vgradili kanalizacijsko infrastrukturo, v tem tednu pa so dogradili še manjkajočo javno razsvetljavo in asfaltirali manjkajoče odseke. Na tem območju je bilo tako v sklopu izgradnje kanalizacije na novo asfaltirano skupno skoraj 220 metrov javnih poti.

Buč

Gradnja kanalizacije se je nadaljevala na odseku Buč – Hruševka, dela pa so se pričela tudi v samem naselju Buč, in sicer na kanalu Š3-1 in Š5. V nadaljevanju sledi izgradnja kanalizacije na javni poti 661275 in na regionalni cesti, kjer bo polovična zapora ceste, promet pa se bo usmerjal s pomočjo semaforjev. Vsa dela trenutno potekajo na in ob regionalni cesti ter občinskih javnih poteh, zato vse voznice in voznike naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Ureditev komunalne infrastrukture na Novem trgu

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z deli na območju Novega trga (od hišne številke 11 do 25). Obnovilo se je približno 130 metrov fekalne in meteorne kanalizacije, obnovil se je tudi vodovod, položila se je javna razsvetljava in obnovilo cestišče na območju gradnje. Izgradnja kanalizacijske infrastrukture za odpadne vode in meteorne vode je na tem območju torej končana. Izvajalci del so pričeli s polaganjem zaščitnih cevi za javno razsvetljavo in optiko, zato na tem območju še vedno velja popolna zaporazato vse pešce naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo, vsem stanovalcem na tem območju, pa se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost.

Sanacija mostu Markovo

Sanacija mostu v Markovem je zaključna, sledi le še ureditev struge na odseku, kjer sedaj poteka obvoz.

Javno povabilo za sofinanciranje projektov/dogodkov v okviru spodbujanja obiska in utripa v mestnem jedru Kamnika 2019

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 objavlja JAVNO POVABILO za sofinanciranje projektov/dogodkov v okviru spodbujanja obiska in utripa v mestnem jedru Kamnika 2019.

Predmet povabila je sofinanciranje posameznih dogodkov, ki se bodo zvrstili od 1. 12. 2019 do 25. 12. 2019 pri posameznih podjetnikih (trgovine, lokali, gostinski obrati, rokodelske delavnice) v središču mesta Kamnik v okviru projekta Pravljični Kamnik 2019.

Gre za prireditve s področja kulture, turizma, gospodarstva, animacije otrok in mladine ter promocije (glasbenih koncertov, razstavnih sejmov v posameznih trgovinah/gostinskih obratih/obrtnih delavnicah in programov za otroke), ki se bodo izvajali v času od 1. 12. 2019 do 25. 12. 2019 pri podjetnikih, ki svojo dejavnost opravljajo v mestnem jedru Kamnika.

Sofinancirane bodo prireditve, ki so v interesu širše družbene skupnosti in pospešujejo promocijo in obiskanost mestnega jedra Kamnika. Predviden terminski okvir izvedbe projektov/dogodkov je od 1. 12. 2019 do 25. 12. 2019.

Celotno povabilo si lahko ogledate tukaj.

Oddelek za družbene dejavosti

Obnova odbojkarskih igrišč Pod Skalco

Na gradbišču Pod Skalco se izvajajo dela v zvezi z obnovo odbojkarskih igrišč. Kot smo že poročali, se bo na igriščih zamenjala mivka, večji poseg pa predstavlja menjava stebrov in razsvetljave.

V preteklem tednu so bili izvedeni temelji za nove drogove, na katere bodo nameščeni novi reflektorji in vse potrebno za izvedbo ustreznega električnega napajanja. Dela potekajo po terminskem planu in bodo dokončana v jesenskem času.

Ogled razstave 100 let Urarstva Cerar

V četrtek, 17. oktobra 2019, je občino Kamnik obiskal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, ki ga je v prostorih Občine Kamnik sprejel župan Matej Slapar. Skupaj sta si ogledala razstavo 100 let Urarstva Cerar, po kateri ju je popeljal Brane Leskošek (sin najstarejše slovenske urarke Marte Cerar Leskošek), še pred tem pa sta v urarstvu obiskala tudi gospo Marto Cerar Leskošek, ki je navdušeno pripovedovala, da ji dela kar ne zmanjka.

Vljudno vabljeni, da si v Galeriji Dika ogledate razstavo, ki bo do 5. novembra 2019, za sam ogled pa lahko kontaktirate tudi telefonsko število 041/599-586.

Urnik

 • ponedeljki med 15. in 18. uro,
 • srede med 10. in 16. uro,
 • četrtki in petki med 15. in 18. uro,
 • sobote 10. in 14. uro in
 • nedelja predvidoma med 9. in 13. uro,
 • 31. oktobra in 1. novembra bo galerija odprta dlje časa, kot je predvideno (termin bo objavljen naknadno).

Vljudno vabljeni k ogledu bogate predstavitve urarske dediščine našega kraja.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik sprejema pripombe občanov in občank do predlog modelov vrednotenja nepremičnin (Zakon o množičnem vrednotenju ZMVN-1) do vključno 15. novembra 2019, in sicer pripombe na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni na območju Občine Kamnik na obrazcu JR.MV-1, ki ga oddajo v vložišču Občine Kamnik. Vse ostale pripombe na modele vrednotenje občani in občanke pošljejo na obrazcu JR.MV-2, po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana ali ga skeniranega pošljejo na elektronski naslov vrednotenje@gov.si. Spletni naslov, na katerem bo od 1. do 30. oktobra javnosti dostopen predlog modelov, je https://www.mvn.e-prostor.gov.si. Dodatne informacije so dostopne na internetnih naslovih: https://www.mvn.eprostor.gov.si/fileadmin/user_upload/MVN/Dokumenti/PojasnilaZ/1_Kaj_je_MVN.pdfhttps://www.mvn.e-prostor.gov.si/pojasnila-o-mvn/. Za vse zainteresirane je gradivo dostopno v III. nadstropju pred sobo 67.

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo geodetskih in agromelioracijskih del na komasacijskem in agromelioracijskem območju Drnovo bodo izvajalci v naslednjem tednu začeli s prenosom projekta nove razdelitve zemljišč v naravo. Pričakuje se, da bodo vsi lastniki pisno povabljeni na seznanitev z mejniki njihovih novih parcel, dodeljenih iz komasacijskega sklada še v tem mesecu. Lastniki bodo prišli na novo obdelavo stanja v naravi po seznanitvi na terenu. Načrt nove razdelitve zemljišč z novimi parcelnimi številkami si lahko ogledate na hodniku v III. nadstropju Občine Kamnik.

Oddelek za razvoj in investicije

Objavljen prvi javni razpis Programa Active Citizens Fund v Sloveniji

Program Active Citizens Fund je sklad, ki je namenjen krepitvi nevladnega sektorja, spodbujanju aktivnega državljanstva in opolnomočenju ranljivih skupin. Program želi okrepiti vlogo nevladnih organizacij pri spodbujanju demokratičnega vodenja države, vključevanja javnosti v odločanje na nacionalni in lokalni ravni ter krepitvi človekovih pravic. Pomembna prednostna naloga programa je tudi spodbujanje sodelovanja med slovenskimi organizacijami civilne družbe in organizacijami iz držav donatork – Islandije, Lihtenštajna in Norveške.

Na voljo je 1.530.000 evrov za srednje (20.000 – 60.000 evrov) in velike projekte (60.001 – 120.000 evrov).

Maksimalni delež donacije na projekt: 90 odstotkov vseh upravičenih stroškov projekta.

Razpis pokriva vsa prednostna področja programa:

 • Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
 • Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
 • Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
 • Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
 • Okolje in podnebne spremembe.

Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji. Projektni partner je lahko katerakoli pravna oseba, ustanovljena v katerikoli državi upravičenki (poleg Slovenije še Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Republika Češka, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška), v katerikoli od treh držav donatork – Islandija, Lihtenštajn in Norveška ali katerakoli mednarodna organizacija.

Rok za prijavo: 11. 12. 2019 ob 12. uri.

Več o razpisu in pogojih za prijavo najdete na spletni strani https://acfslovenia.si/razpisi/razpis-za-srednje-in-velike-projekte/

Vse lokalne nevladne organizacije vljudno pozivamo, da preučijo možnost prijave na omenjeni razpis.

Odpadna kanalizacija v naselju Bistričica

Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je bil oddan Zahtevek za nepovratna sredstva za projekt Odpadna kanalizacija v naselju Bistričica – 1.faza. Skupna vrednost projekta je 490.084,75 evrov. Na podlagi Zakona o financiranju občin 8ZFO-1) občina pričakuje 384.395,00 evrov nepovratnih sredstev za predmetni projekt.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here