Čiščenje dveh razbremenilnih kanalov Pšate

0
1170

V okviru protipoplavnih ukrepov je Občina Domžale skupaj z direkcijo RS za vode z državnim koncesionarjem Hidrotehnik uredili dva razbremenilna kanala:

– čiščenje kanala Pšate v Jaršah od meje z Občino Mengeš do sotočja s Kamniško Bistrico v    Občini Domžale (slika 1)

– čiščenje razbremenilnika Pšate v naselju Pšata pri Bergantovem mlinu (slika 2)

Visoke vode so brežine kanala Pšate od meje z občino Mengeš-železnica Ljubljana-Kamnik pa do akvadukta z mlinščico obložile s cca 70 cm debelo oblogo, s tem so tudi močno zmanjšale prevodnost kanala. Na posameznih mestih se je v kanalu nahajala tudi manjša zarast. Opaziti je bilo tudi manjše poškodbe na zaščiti brežin (zdrs plošč). Med mostovoma v Jaršah je bilo potrebno v dolžini dvajsetih metrov očistiti levi in desni breg. Zarast med mostovoma pri visokih vodah je zmanjševala pretok. Od železniškega mostu do akvadukta so bile brežine obložene z naplavinami. Od akvadukta dolvodno do sotočja s Kamniško Bistrico so bile brežine zaščitene s skalometno oblogo, na kateri ni bilo vidnih oblog. Na tem delu je bilo potrebno odstraniti grmovje in nekaj malega naplavin.

Razbremenilnik Pšate v dolžini cca 200 metrov se nahaja približno 150 metrov dolvodno od Bergantovega mlina. Zgrajen je bil okoli leta 1978 z namenom razbremenjevanja visokih voda Pšate oz. za odvod vode na kmetijske površine, s čimer se prepreči vdor poplavnih vod v stanovanjske in gospodarske objekte. Dimenzioniran je bil na pretočnost 27 m3/s. Predviden je za pretok srednjih in visokih voda in je večji del leta suh. Na vtoku v razbremenilnik je izveden prelivni objekt iz lomljenca v betonu. Dolvodno od preliva je na dolžini cca 50 metrov dno tlakovano, nato pa do izliva v Pšato izvedeno kot zemeljski kanal. Brežine razbremenilnika so blage v naklonu 1:4. Razbremenilnik je bil potreben čiščenja, saj so bile v dnu odložene naplavine, po celotnem pretočnem profilu pa se je razrasla trava in grmovje ter predvsem na izlivnem delu tudi drevesa.

Občina Domžale, Oddelek za investicije

Oglasno sporočilo