TeDni(K) Občine Kamnik (30.12.2019)

0
855

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Srednja vas

V preteklem tednu se je v naselju Srednja vas pri Kamniku nadaljevala obnova vozišča, in sicer na odsekih, kjer je potekala gradnja kanalizacije ter izgradnja pločnika od avtobusne postaje do uvoza v naselje Srednja vas. Začasno se je uredilo vozišče, da je omogočen dvosmeren promet. Ker so med prazniki asfaltne baze zaprte, se bodo dela nadaljevala v mesecu januarju. Vse voznike opozarjamo, da je na tem odseku še vedno gradbišče, zato naj striktno upoštevajo prometno signalizacijo.

Zaradi božično-novoletnih praznikov se bodo dela nadaljevala v drugem tednu januarja.

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Stahovici

Izvajalec del je pričel z izgradnjo odseka sekundarne kanalizacije v Stahovici.

Novozgrajeni odsek kanalizacije bo priključen na obstoječe kanalizacijsko omrežje, v tem tednu pa je izvajalec pričel z izvajanjem zemeljskih del in vgradnjo kanalizacijskih cevi.

Oddelek za družbene dejavnosti

Prejšnji teden so društva in klubi, ki so svoje dejavnosti na področju športa in kulture izvajali še v mesecu decembru letošnjega leta, podali še svoja zaključna poročila, ko je tudi potekel zadnji, možni rok za dostavo le-teh. Nakazilo finančnih sredstev bo izvršeno še v tem letu. 

Nekaj prijavljenih projektov na javne razpise je ostalo – tako kot vsako leto – tudi nerealiziranih (odstop od pogodbe, prenos izvedbe v naslednje leto).

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali več lokacijskih informacij za gradnjo, potrdil o namenski rabi ter potrdil o uveljavljanu oziroma neuvlejavljanju  predkupne pravice. Na podlagi 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino.

Na podlagi 11. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Občina Kamnik objavlja gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu VČ-05 Volčji Potok. Območje predmetnega občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega površine enote urejanja prostora »VČ-05 Volčji Potok«, ki predstavlja pretežno nepozidana stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski gradnji. Razlog za pripravo OPPN je skupno in celovito načrtovanje prostorskih ureditev, ki se urbanistično, prometno in funkcionalno navezujejo na obstoječe in načrtovane ureditve v urejevalnih enotah VČ-04 in VČ-06.

Ureditveno območje VČ-05 Volčji Potok se nahaja severno od javnega parka Arboretum Volčji Potok in zahodno od golf igrišča Arboretum oziroma neposredno ob priključku javne poti JP 660071 na lokalno cesto LC 072081 Radomlje-Rudnik pri Radomljah-Volčji Potok. Območje prostorskih ureditev, določeno s tem OPPN, meri okvirno 2,7 ha in je natančno določeno v grafičnem delu.

Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so:

  • ohranitev obstoječih urejenih javnih površin Doma Krajevne skupnosti Volčji Potok;
  • ohranitev dela obstoječih gozdnih površin;
  • nova stanovanjska pozidava območja;
  • ureditev prometnega priključevanja na lokalno cesto LC 072081 Radomlje-Rudnik pri Radomljah-Volčji Potok;
  • rekonstrukcija dela lokalne ceste LC 072081 Radomlje-Rudnik pri Radomljah-Volčji Potok z ureditvijo pločnika ob njenem južnem robu na odseku od priključka javne poti JP 660071 Volčji Potok-Prodajni center Arboretum do zemljišča s parcelno številko 827/2 k.o. Volčji Potok v smeri proti vzhodu;
  • ureditev komunalne in energetske infrastrukture območja;
  • ureditev peš in kolesarskih poti, manipulativnih in parkirnih površin ter zelenih in urbanih površin območja.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 9. decembra 2019 do vključno 10. januarja 2020. Ogled osnutka OPPN je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN, ki bo potekala v sredo, 8. januarja 2020, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik. V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na svoji spletni strani.

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo agromelioracijskih del na komasacijskem območju Drnovo so izvajalci tudi v preteklem tednu nadaljevali z deli vzpostavitve novih poljskih poti. Umestitev novih poti se bo izvajala predvidoma do marca 2020.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo