TeDni(K) Občine Kamnik (15.6.2020)

0
1244

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Dograditev sekundarne kanalizacije v naselju Šmartno v Tuhinju

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., je v preteklem tednu pričel z izgradnjo sekundarne kanalizacije v naselju Šmartno v Tuhinju, ki bo omogočala priklop štirih stanovanjskih hiš na javni kanalizacijski sistem. Dogradilo se bo 75 metrov kanalizacijskih cevi DN 200, ki se bodo gravitacijsko priključile na obstoječi povezovali fekalni kolektor Šmartno v Tuhinju – Kamnik.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Pričetek del za izgradnjo hodnika za pešce Markovo-Vir pri Nevljah

V petek, 12. junija 2020, so se začela gradbena dela za »Izgradnjo hodnika za pešce Markovo-Vir pri Nevljah v dolžini 380 metrov ob regionalni cesti R2-414, odsek 1349 Kamnik-Ločica«. Poleg izgradnje hodnika za pešce se bodo izvedla še naslednja dela, in sicer: postavitev javne razsvetljave, zacevitev odprtega kanala ter izvedba horizontalne in vertikalne signalizacije. Izbrani izvajalec bo z deli končal v skladu s pogodbenimi določili.

V času del je vzpostavljena delna zapora regionalne ceste.

Ureditev ceste Cerkljanska Dobrava – Tunjice

V preteklem tednu je bilo izvedeno asfaltiranje občinske ceste Cerkljanska Dobrava – Tunjice v dolžini 650 metrov. Sledi še ureditev bankin in zelenic ob cesti.

Sanacija plazu v Palovčah

Vrtanje pilotov pod občinsko cesto Kamnik-Palovče, kljub slabemu vremenu, poteka nemoteno. Sanacija plazu bo izvedena s pilotno steno, ki bo ustrezno podprla brežino pod cesto in omogočala varen potek prometa.

Oddelek za družbene dejavnosti

Oddelek za družbene dejavnosti je skupaj s podžupanom Sandijem Uršičem obiskal vodstvo Krajevne skupnosti Srednja vas, Šmartno v Tuhinju in Motnik. V letošnjem letu se v kulturni dvorani v Šmartnem v Tuhinju nadaljuje celovita prenova osrednje dvorane, za kar bo Občina Kamnik namenila 20.000 evrov. Pripravila se je projektna dokumentacija za ureditev prostorov v kulturni dvorani v Srednji vasi, ki so že povsem dotrajani. V ta namen je letos zagotovljenih 15.000 evrov. Prav tako bo v prihodnjih letih potrebno skupaj z vsemi lastniki objekta zagotoviti sredstva za zamenjavo kritine na Kulturnem domu v Motniku, saj ta na nekaterih mestih že zamaka.

Društvo Počitniško varstvo Kamnik bo tudi letos s finančno pomočjo Občine Kamnik organiziralo poletno počitniško varstvo, ki bo potekalo od 29. junija do 21. avgusta 2020. Varstvo bo tudi letos potekalo na OŠ 27. julij v centru Kamnika, vsak dan med ponedeljkom in petkom, od 7. do 16. ure. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 030 313 324 ali na elektronski naslov pocitnisko.varstvo@gmail.com.

Samostan Mekinje

Potrebujete prostor za organizacijo dogodka (konference, koncerta, delavnice, predavanja, izobraževanja, teambuildinga) ali pa želite preživeti popoln dan ali vikend v zavetju Kamniških Alp, v zdravem podnebju (prehod iz gorskega v subalpski pas) v Mekinjah, zaradi česar je bilo to območje še pred 100 leti znano kot odlično za zdravljenje različnih pljučnih bolezni in v obujanju tradicije več kot 700 let starega samostana, kjer lahko podoživite življenje nunskega reda klaris in uršulink? Tu je življenje še vedno teče počasi, v miru, sožitju z naravo ter je zaznamovano s pridelki iz domačega vrta in gozda. Tako pri nas lahko okusite znamenite »kloštrske kremšnite«, pa različne pogačice s čemažem in ostalimi gozdnimi plodovi. Postrežemo vam tudi pravo samostansko kavo in ostale napitke iz samostanske kleti. V naših dvoranah lahko izvedete različne tematske in ostale delavnice. Svoj izlet lahko kombinirate z ostalimi bližnjimi točkami kot so: Arboretum Volčji Potok, Terme Snovik, Velika planina, izvir Kamniške Bistrice, ali pa si z izkušenim vodičem ogledate staro mestno jedro mesta Kamnik… Če pa bo dan prekratek lahko pri nas tudi prespite, saj imamo več kot 60 ležišč.

Za več informacij smo vam na razpolago na telefonski številki  031 392 158 Katarina ali na mailu: info@samostanmekinje.si.

V priponki vam pošiljamo našo ponudbo, kjer si lahko bolj natančno ogledate, kaj vam ponujamo kot enkratno doživetje. Veseli bomo vašega obiska.

Več najdete na naših spletnih novicah na strani: https://samostanmekinje.si/novice/.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, lokacijskih informacij za gradnjo ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi, to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15), morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino in pooblastilo lastnika, če le-ta ni vlagatelj. Obrazec je dostopen tudi na spletni povezavi TUKAJ.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik in spletni povezavi: https://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt so objavljena Stališča do pripomb in predlogov k dopolnjenemu osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VČ-05 Volčji Potok.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

”(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

  • namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene zelene površine,faktorji izkoriščenosti parcele ipd.),
  • prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov,
  • prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
  • položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel objektov,
  • namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje,
  • zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedenem postopku evidentiranja parcelacije ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel objektov v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta.

(6) Parcelo objekta je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel.

(7) Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del.

(8) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektom, katerih gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta izven stavbnih zemljišč ni treba določati.

(9) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti parcelo objekta.

(10) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali dostopov do zemljišč.”

Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta.

Oddelek za razvoj in investicije

Usposabljanje za rokodelce

V petek, 19. junija 2020, se ob 16. uri se v Dolu pri Ljubljani začenja usposabljanje za rokodelce in druge nosilce tradicionalnih znanj z območja LAS Srce Slovenije, ki delujejo tudi na področju turizma.

Na uvodni delavnici o razvoju in trženju doživetij, ki izhajajo iz tradicionalnih veščin, bodo udeleženci izvedeli, kako oblikovati svojo ponudbo na tržno privlačen način za obiskovalce in turiste ter kako promovirati ponudbo z izvirno vsebino in komunikacijo.

Z nami bosta strokovnjakinji iz Agencije za razvoj in marketing v turizmu Nea Culpa, ki se je v desetletju pozicionirala kot vodilna slovenska agencija za razvoj doživetij, produktov, zgodb in znamk v slovenskem turizmu in ki odlično sodeluje s Turizmom Ljubljana, turističnimi agencijami in drugimi turističnimi organizacijami.

Priložnost je izjemna, še zlasti zato, ker bodo uvodnemu predavanju sledila individualna svetovanja izbranim ponudnikom, kjer bodo lahko zelo podrobno preverili oz. oblikovali ponudbo za vaše obiskovalce oz. ciljne publike.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Prijavite se lahko do srede 17.6.2020 na elektronski naslov mija.bokal@razvoj.si ali na telefon 051 312 738.

Gorenjsko kolesarsko omrežje

V četrtek, 11. junija 2020, je na Jesenicah potekala predstavitev projekta Gorenjsko kolesarsko omrežje, ki smo se jo udeležili tudi predstavniki Občine Kamnik. Tomaž Willenpart iz Direkcije RS za infrastrukturo je predstavil okvir državnega kolesarskega omrežja in nekatere izzive s katerimi se srečujemo pri načrtovanju in gradnji kolesarskih povezav ter primere dobre prakse v Sloveniji, kot je npr. Dravska kolesarska pot. Andrej Zalokar, predstavnik Svetovalnega organa Gorenjske regije za razvoj kolesarstva – SORK je predstavil projekt, katerega začetki segajo v leto 2015.

Projekt vključuje 18 gorenjskih občin in 6 Gorenjski sosednjih občin, med katerimi je tudi Občina Kamnik (Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica, Cerkno, Kamnik, Komenda, Logatec, Medvode in Vodice«).

V okviru projekta se načrtuje enotna označitev kolesarskih povezav. Skupna dolžina kolesarskih povezav, ki bodo potekale po državnih in občinskih cestah in bodo označene z usmerjevalnimi tablami, je 400 kilometrov. Usmerjevalnih tabel bo več kot 600, postavljene pa bodo v skladu z najnovejšimi cestno prometnimi predpisi. V nadaljevanju bo poudarek na promociji gorenjskega kolesarskega omrežja kot turističnega produkta ter na usposabljanju gostincev, da bodo dobili status kolesarju prijaznega postajališča.

Javna naročila

V prejšnjem tednu je bil zaključen postopek javnega naročila po odprtem postopku za investicijo »Ureditev križišča državnih cest R1-225/1083, 1084 in RT-923/1087 ter državne ceste R1-225/1084, od km 0,000 do km 0,500 v naselju Stahovica«. Investicijo financirata Občina Kamnik in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Po pravnomočnosti Odločitve o oddaji javnega naročila, je za izvedbo investicije izbran izvajalec KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.o.o., ki bo po podpisu pogodbe začel z deli. 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here