TeDni(K) Občine Kamnik (22.6.2020)

0
3989

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Dograditev sekundarne kanalizacije v naselju Šmartno v Tuhinju

Izvajalec del Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo sekundarne kanalizacije v naselju Šmartno v Tuhinju, ki bo omogočala priklop štirih stanovanjskih hiš na javni kanalizacijski sistem.

Dogradilo se bo 75 metrov kanalizacijskih cevi DN 200, ki se bodo gravitacijsko priključile na obstoječi povezovali fekalni kolektor Šmartno v Tuhinju – Kamnik.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Oddelek za družbene dejavnosti

Obnova spomenika NOB na Slopeh v Tuhinjski dolini

.Občina Kamnik vsako leto v proračunu nameni sredstva za obnovo spomenikov. Gre za manjša ali večja popravila, čiščenje kamna, sanacijo manjših poškodb, obnovo kovinskih delov, obnovo črk ipd. Letos je bila izvedena obnova spomenika na grobišču NOB na Slopeh v Tuhinjski dolini. Spomenik je evidentiran v registru kulturne dediščine, zato je bilo treba pridobiti prehodne pogoje in soglasje ZVKD – Območna enota Kranj. Zaradi korona ukrepov so se dela nekoliko podaljšala, vendar je sedaj spomenik lepo obnovljen in pripravljen za izvedbo spominske slovesnosti v mesecu avgustu.

Športni objekti v krajevnih skupnostih

Zaključen je javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja športnih igrišč in/oz. športnih objektov po krajevnih skupnostih. Občina bo v ta namen namenila 7.987,00 evrov. Z omenjenim razpisom se sofinancira tekoče vzdrževanje športnih igrišč (npr. stroški košnje travnatih površin, stroški popravil, stroški barvanja, …) in nakup manjše športne opreme (npr. nakup žog, mrež za košarkarske koše,…). Vlagateljem, ki so bili uspešni pri prijavi, so bile v preteklem tednu že odposlane odločbe.

Kakovostnejše življenje starejših

V četrtek, 18. junija 2020, je v Šmartnem pri Litiji potekal drugi dogodek namenjen vsem, ki omogočajo kakovostnejše življenje starejših, ki sta se ga iz Občine Kamnik udeležili Maja Poravne in Katja Vegel. V okviru LAS Srce Slovenije želimo skupaj z vsemi akterji s tega področja pripraviti projekt, namenjen starejšim, ki živijo doma in jim z njim omogočiti kakovostnejše življenje. Na srečanju je bila predstavljena dobra praksa s področja bivanja starejših iz šestih evropskih držav, nato pa je razprava vseh prisotnih stekla z namenom ugotavljanja primernosti dobrih praks v našem okolju. Dogovorili smo se, da s srečanji nadaljujemo, saj je rok za prijavo na razpis v začetku jeseni.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, lokacijskih informacij, potrdil za namensko rabo zemljišča, soglasij za gradnjo ter izjav o neuveljavljanju predkupne pravice.

Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi, to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15), morajo vse stranke, ki želijo prejeti Izjavo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino in pooblastilo lastnika, če le-ta ni vlagatelj.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

”(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

  • namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene zelene površine, faktorji izkoriščenosti parcele ipd.),
  • prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov,
  • prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
  • položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel objektov,
  • namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje,
  • zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedenem postopku evidentiranja parcelacije ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel objektov v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta.

(6) Parcelo objekta je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel.

(7) Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del.

(8) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektom, katerih gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta izven stavbnih zemljišč ni treba določati.

(9) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti parcelo objekta.

(10) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali dostopov do zemljišč.”

Občina Kamnik obvešča, da bo javno razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del št. 3 (Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/19 dne 21. 6. 2019). Na mestu do sedaj načrtovane več etažne poslovno-stanovanjske stavbe večjih tlorisnih dimenzij ob Ljubljanski cesti se s tokratno spremembo in dopolnitvijo prostorskega akta načrtuje gradnja trgovskega objekta na isti lokaciji, a znatno manjših tlorisnih in vertikalnih gabaritov. Ob tem se načrtuje tudi ureditev priključkov na obe prometnici.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 12. junija 2020 do vključno 13. julija 2020. Ogled dopolnjenega osnutka SD ZN3 je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka SD ZN3, ki bo potekala v sredo, 24. junija 2020, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

Oddelek za razvoj in investicije

Projekt MUHA

Predstavnici projektne skupine projekta MUHA sta se v dneh od 15. 6. 2020 do 17. 6. 2020 udeležili projektne videokonference, ki je nadomestila prvotno načrtovano srečanje partnerjev v Zagrebu, in s katero se zaključujejo aktivnosti prvega poročevalskega obdobja projekta. Gre za že drugo srečanje projektnega partnerstva, ki je bilo zaradi pandemije koronavirusa namesto v fizični izpeljano v digitalni obliki.

Dogodek oziroma videokonferenca je bila namenjena seznanitvi udeležencev z izvajanjem projektnih aktivnosti v prihajajoči periodi in z najaktualnejšimi projektnimi zadolžitvami za potrebe uveljavljanja  zahtevka za povračilo nepovratnih sredstev (85% projektnih stroškov), vsi udeleženci pa smo na dogodku aktivno sodelovali s predstavitvami lastnega že izvedenega projektnega dela in načrtovanih aktivnosti.

Projekt MUHA je za 30 mesecev (marec 2020-avgust 2022) združil 10 partnerjev iz jadransko-jonske regije v prizadevanjih za izboljšan odziv sistemov vodo-oskrbe. Cilj je izdelati standardna, usklajena orodja za odziv na nedelovanje vodovodnih sistemov – zaradi onesnaženja, potresa, poplave ali suše.

Projekt sloni na prepoznani potrebi po izboljšani odpornosti sistemov oskrbe s pitno vodo na različne dogodke (razlitje onesnaževal, poplava, suša, potres) z uvajanjem standardnih postopkov in orodij za analizo odpornosti ter uvajanjem mehanizmov učinkovitega odziva upravljavcev vodovodnih sistemov in sil zaščite, reševanja in pomoči. Pri tem bo uravnoteženo obravnavano (1)  področje analiz ranljivosti (odpornosti) oskrbe s pitno vodo na navedene dejavnike, kakor tudi (2) področje odziva na dogodek, kjer se bodo ob skupnem razvoju standardnih scenarijev nadgrajevali tudi postopki in orodja za sam odziv. Pri tem se bodo izkušnje in smernice na področju odziva na nesreče (Sendajski okvir, Sistem vodenja odziva na naravne in druge nesreče – ICS, Skupni protokoli obveščanja CAP) inovativno povezane s področjem oskrbe s pitno vodo.

V okviru projektnih aktivnosti bo Občina Kamnik s partnerji izvedla analizo odpornosti vodovodnega sistema na navedene dejavnike in aktivno razvijala sistem odziva na naravne in druge nesreče, ki bi vplivale na oskrbo s pitno vodo. V ta namen ima med drugim predvidena znatna sredstva (približno 70.000 evvrov) za opremo, namenjeno opremljanju nove štabne sobe z nekaterimi ključnimi komponentami za izboljšani odziv (npr. podpora situacijskemu zavedanju ob naravnih in drugih nesrečah). Poleg tega bo občina izdelala analizo in načrt izvedbe odziva, skladen s sodobnimi standardi WHO za varno delovanje vodovodnih sistemov.

Slovenski partner poleg Občine Kamnik je Univerza v Ljubljani: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, pridružena partnerja pa sta Direkcija za vode Republike Slovenije in Zbornica komunalnega gospodarstva.

Združenje zgodovinskih mest

V sklopu Združenja zgodovinskih mest Slovenije se je v soboto, 20.6.2020, začela izvajati prva digitalna kampanja in nagradna igra z naslovom Zdaj je čas. #mojemesto.

Namen kampanje je ozaveščanje o lepotah in zanimivostih slovenskih zgodovinskih mest, spodbujanje k obisku mest in k potrošnji storitev lokalnih ponudnikov. Cilji kampanje pa se nanašajo na povečanje obiska slovenskih zgodovinskih mest (dnevni obiskovalci, izletniki, domači turisti), na povečanje potrošnje gostinskih storitev in kulturnih vsebin, na promocijo lokalnih izdelkov in ponudnikov, na promocijo kulturnih in naravnih znamenitosti ter na spodbujanje obiska zgodovinskih mest s kolesom (trajnostna mobilnost).

Kampanja z nagradno igro bo trajala od 20.6.-15.7.2020, v njej pa lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani RS, ki so že obstoječi ali novi sledilci Instagram profila Slovenia Historic Towns (@slovenia_historic_towns).

Kako sodelovati?

Nagradna igra spodbuja k obisku čim več zgodovinskih mest, ki so vključena v Združenje zgodovinskih mest Slovenije. To so: Idrija, Celje, Jesenice, Kamnik, Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj, Metlika, Novo mesto, Piran, Ptuj, Radovljica, Slovenske Konjice, Šentjur, Škofja Loka, Tržič in Žužemberk.

Obiskovalci mest sodelujejo tako, da se v navedenih mestih fotografirajo ob napisih #mojemesto (najdejo jih na glavnem trgu, TIC-ih, pred muzeji, gostinskimi lokali…), nato pa fotografijo objavijo na svojem Instagram profilu in ji dodajo 3 oznake: @slovenia_historic_towns#mojemesto ter #obiskanega mesta (npr. #Kamnik).

V skladu s številom obiskov si obiskovalec pridobi naziv: bronasti prijatelj (obisk 3-5 mest), srebrni prijatelj (obisk 6-9 mest), zlati prijatelj (obisk 10-16 mest) ali ambasador zgodovinskih mest (obisk vseh 17 mest).

Nagrade se bodo podeljevale v skladu s pridobljenimi nazivi, žrebanje pa se bo opravilo 16. 7. 2020. Več informacij o nagradni igri, pogojih sodelovanja in nagradah si lahko preberete na spletni strani Združenja zgodovinskih mest (https://www.zgodovinska-mesta.si/nagradna-igra-mojemesto/).

Učna pot Po stopinjah pastirjev- vključitev v aplikacijo

Učna pot Po stopinjah pastirjev je vključena v aplikacijo Slovenia Trails – Hiking & Biking. Na voljo je brezplačno v spletnih trgovinah Google Play za sistem Androide in App Store za sistem iOS. Aplikacija deluje v angleškem in slovenskem jeziku v njej pa lahko izbiramo oz. iščemo po različnih kriterijih pešpoti (vse pešpoti/sprehajalne poti/pohodne poti/planinske poti /daljinske poti/tekaške/trim proge) in kolesarske poti (vse kolesarske poti /cestno-kolesarske poti/treking poti/gorsko-kolesarske poti).

Učna pot Po stopinjah pastirjev se nahaja v razdelku Sprehajalne poti (Walking paths). Ko jo izberemo, imamo na voljo natančen opis tako tehničnih karakeristik, kot tudi posameznih točk učne poti. Do njihovega podrobnejšega opis, ki ga spremljajo tudi fotografije, pridemo tudi s
klikom na Točke ob poti (Poi along path), kjer so na voljo tudi informacije in povezave do drugih pomembnejših točkah ob poti (planinski domovi, …).

V nastavitvah si lahko izberemo navigacijo od naše izhodiščne točke do začetka poti s pomočjo Google Maps (Apple Maps), v sami aplikaciji pa v razdelku Karta (Map) lahko izbiramo, kaj na karti poti želimo spremljati (Točke ob poti, Poti v bližini, Višinski profil, Smer pogleda, Položaj na
poti). Karta oz. zemljevid poti je aktiven šele, ko smo na poti. Zaenkrat v sistemu iOS ta karta še nima kartografske podlage (je v pripravi), je pa aktivna.

Javna naročila

V četrtek, 18. junija 2020, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Ureditev dveh občinskih cest«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi). Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do četrtka, 2. 7. 2020, do 9. ure.

Oglasno sporočilo