Nepravilnosti v zbirnem centru JKP Prodnik d.o.o. na CRO Dob

0
1198

U R E D B A o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov je kršena na več točkah, in tudi iz požarnega varstva, varstva pri delu

– Kršitev 15. člena uredbe o premični zbiralnici (vseh 5 točk 15. člena) ni označb o nevarnosti za nevarne snovi, gasilnih aparatov, vode za spiranje v primeru nesreče itd..

– Kosovne odvoze na terenu zbirajo študentje na tovornjakih brez delovnih oblek in primernih čevljev (dobijo samo navadne rokavice in dežno jakno, delajo v športnih copatih), prevozništvo za pobiranje kosovnih odpadkov imajo organizirano preko zunanjega izvajalca, študentje pa so najeti za nalaganje in razlaganje tovornjakov preko Prodnika. (študentje so tudi brez primernih zdravniških pregledov, ki jih veleva odredba za zbiranje/pobiranje kosovnih odpadkov)

– Tudi na CRO-Centru za ravnanje z odpadki Dob delajo študentje, ki prav tako sprejemajo kosovne odpadke in nevarne odpadke od strank.
– Kršitev 19. člena, 6 točka iste uredbe. (enako kot na kosovnih odvozih so brez primerne delovne opreme in zaščitnih sredstev, ter zdravniškega pregleda.

– Noben od zaposlenih sprejemnikov na CRO Dob ni usposobljen po programu izobraževanja o nevarnih lastnostih odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki. Kršitev 19. člena, 6 točka iste uredbe

– Nimajo ustreznih zaščitnih sredstev, protiureznih rokavic, protiureznih čevljev, protiurezne delovne obleke in obleke odporne na kemikalije, protiprašnih mask čelad itd.

– Delavci in stranke se ne smejo zadrževati v območju delovnega stroja, npr nakladač, viličar itd. med obratovanjem

– Priloga 3 te uredbe točka 11.3. ”Za predhodno skladiščenje nevarnih komunalnih odpadkov mora biti v zbirnem centru zagotovljen pokrita in ograjena površina ali zaprt prostor.”
Nevarni odpadki na CRO Dob se sprejemajo, kar v premični zbiralnici in kot je razvidno iz slik tudi po tleh zraven premične zbiralnice (neograjena, brez strehe, neopremljena z gasilnimi aparati in opozorilnimi tablami ter brez vode v primeru nesreče.
Iz ene strani celo založena z vnetljivimi smetmi in od drugega objekta odmaknjena le 3 metre.
Tudi azbestne salonitke so na dežju in vetru ter niso zaščitene v skladu z predpisi.

– Intervencijske poti in zbirna mesta niso primerno označena, manjkajo opozorilne table , ena izmed poti( zadaj intervencijska pot-fotografija) celo zasuta z smetmi (odpadno embalažo)
Zbirno mesto je označeno samo pri vratarnici, zgoraj ni označeno ali pa ga sploh ni.

– CRO Dob nima ustrezno označene površine površine za gasilce

– Pri vhodu na CRO Dob-sprejemnica, bi moralo obvezno biti: požarni načrt, načrt evakuacije izvleček požarnega reda, na lahko dostopnem mestu (nič od naštetega ni v celem centru za odpadke)

– Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur.l.RS 136/06) V nadaljevanju navajam bistvene kršitve pravilnika:
1. Podjetje mora zagotoviti, da je na vsaki delovni izmeni usposobljena ena oseba za nudenje prve pomoči.
2. V podjetju mora biti vsak delavec seznanjen s tem, kdo je usposobljen za nudenje prve pomoči.
3. Omarice za prvo pomoč morajo biti delavcem lahko dostopne.
4. Vsebino v omaricah je potrebno sproti dopolnjevati. Vsaka porabo je potrebno dopisati (namen uporabe, količina, datum, uporabnik).
5. Na vsaki omarici za prvo pomoč mora biti pritrjena naslednja nalepka:
Osebe, ki so usposobljene za nudenje prve pomoči in tel. št.
Telefonska številka centra za obveščanje: 112
Naslov in telefonska številka Izvajalca medicine dela
Št. ambulante za nujno pomoč:

– Skladiščenje odpadnih gum je na asfaltu, brez jaška za zadržanje vode v primeru požara gum. Prav tako ni zagotovljen 15 m širok dostop do zbirališča gum.
– Celotna površina deponije, kjer so vsi odpadki, mešani, bio in lesni, itd je tlakovano z asfaltom, kar ni ustrezno vsaj za odpadne gume, kar tudi veleva uredba o deponiranju odpadnih gum.
– Površine na deponiji so popokane in niso nepropustne za izcedne vode, absolutno ne v primeru požara
– Vode, ki se stekajo iz deponije gredo samo preko pretočne čistilne naprave direktno v kanalizacijo. Na čistilni napravi se samo dodaja kisik v izcedne vode.

Hidrant založen, azbestne plošče (nevaren odpadek) na prostem, da po njih pada dež in spira azbest

Hidrant prav tako založen z smetmi

 

Nevarni odpadki pred mobilnim zabojnikom za pobiranje nevarnih odpadkov

Nevarni odpadki se fiksno zbirajo v mobilnem zabojniku, ki tudi med drugim nima opozorilnih znakov, gasilnih aparatov in vode za splakovanje v primeru politja po delavcu ali očeh

Zbiralnik za nevarne odpadke je založen od strani z gorljivimi odpadki

Prva pomoč je brez označb in odgovorne osebe za nudenje prve pomoči in telefonske številke (samo tel ZD Domžale)

Pogled iz zraka, kjer se vidi situacija in stanje deponije

Gregor Horvatič
Občinski svetnik in predsednik OO Zeleni Domžale
Zeleni Slovenije

Oglasno sporočilo