Občina Kamnik ureja kolesarske poti znotraj občine, v letu 2022 se načrtuje ureditev kolesarke poti Kamnik – Godič

0
549
dav

Kolesarska pot se bo uredila ob strugi vodotoka Kamniška Bistrica in po obstoječih poljskih poteh, kjer le-te že obstajajo. Matej Slapar, župan Občine Kamnik, je povedal: »Za ureditev kolesarske povezave Kamnik – Godič, vrednost projekta je 1.099.631 evrov, smo na Občini pridobili podporo za črpanje nepovratnih evropskih sredstev. Za projekt imamo odobrenih 916.599 evrov nepovratnih sredstev, od tega je s strani Evropske unije 733.279 evrov (66,68 odstotka) iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 183.319,87 evra (16,67 odstotka) pa s strani Republike Slovenija iz državnega proračuna. Sredstva so vezana na uresničevanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer za razvoj urbane mobilnosti. Država je s podporo projektu pokazala posluh za občine, ki si aktivno prizadevajo za vzpostavitev trajnostne mobilnosti na svojih območjih. Občina Kamnik bo tako za ureditev kolesarke povezave namenila 183.032 evrov (16,64 odstotka).« Na jugu se kolesarska pot naveže na obstoječo rekreacijsko pot, ki poteka skozi Keršmančev park, na severu pa na obstoječo občinsko cesto Godič – Mekinje. Skupna dolžina kolesarske povezave znaša 3.200 metrov.

Župan je tudi izpostavil: »Glavni namen projekta je zagotavljanje trajnostne mobilnosti za dnevni dostop prebivalcev na delovno mesto in mesto šolanja. V občini Kamnik je približno 5000 aktivnih občank in občanov zaposlenih v občini, pa tudi 400 od 1.112 dijakov (36 odstotkov) se izobražuje znotraj občine, zato si želimo, da bi na novo urejeno kolesarsko pot uporabljalo čim več dnevnih migrantov.«

Barbara Strajnar, vodja projektne skupine na Občini Kamnik, pa je pojasnila: »Načrtovana kolesarska pot predstavlja nadaljevanje zelene osi ob Kamniški Bistrici, pravzaprav nadaljevanje projekta h kateremu so Občine Kamnik, Domžale in Dol pri Ljubljani pristopile že leta 1999. Tako bo ob Kamniški Bistrici urejeno območje od Godiča do Domžal (z nekaj manjkajočimi odseki, ki pa so tudi že v pripravi).« Gradnja se bo predvidoma začela v letu 2022.

Kolesarska povezava Kamnik – Godič bo zagotovila večjo prometno varnost kolesarjev, zmanjšala negativne vplive motornega prometa na okolje (emisije, hrup in prometne zastoje), vzpodbujala trajnostno mobilnost in uporabo koles za vsakodnevna opravila ter izboljšala kakovost življenjskega prostora.

Trasa občinske kolesarske poti Kamnik – Godič

Kolesarska pot se začne v Mekinjah, pri mostu čez Kamniško Bistrico, kjer se bo navezala na obstoječo rekreacijsko pot za kolesarje in pešce, ki poteka skozi Keršmančev park. Nato prečka regionalno cesto ter prvih 250 metrov poteka po obstoječi makadamski poti med Kamniško Bistrico in  nekdanjim objektom Zarja. V nadaljevanju se naveže na lokalno cesto, ki pelje do parkirišča Heliosa. Pred parkiriščem trasa zavije med reko in parkirišče, kjer sedaj poti še ni. Pot se nato nadaljuje proti severu ob ograji objekta Heliosa do prvega prečkanja z Mlinščico, kjer je previden prvi od petih mostov. Od tam naprej pot poteka večinoma po obstoječih sprehajalnih gozdnih poteh. V nadaljevanju se trasa priključi obstoječi makadamski poljski poti, po kateri se najprej dvigne na višjo rečno teraso v bližini gramoznice, zaključi pa na križišču z lokalno cesto Mekinje – Godič. Na trasi se načrtuje postavitev šestih postajališč.

Barbara Strajnar je pri predstavitvi poti opozorila: »Za uresničevanje strategije trajnostne mobilnosti je pomembno najprej vzpostaviti udobne, varne, atraktivne in direktne poti za kolesarje s posebno pozornostjo za ranljive skupine ter spodbujanje občanov, da te kolesarke poti tudi uporabijo.«

Matej Slapar, župan Občine Kamnik, pa: »Kolesarske poti, tako regionalne kot medkrajevne, niso pomembne le za zagotavljanje varne in učinkovite povezave naselij z urbanim središčem, ampak tudi za kolesarsko povezavo in razvoj turističnih točk v naseljih občini.«

Projekt je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani Republike Slovenije.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo