JKP Prodnik je dvignilo cene komunalnih storitev

0
1303

Kar tako, na tiho, nam je tokrat Prodnik dvignil cene komunalnih storitev, v kar smo se lahko prepričali ob prejemu računa za mesec februar 2021. Pod postavko ravnanje z odpadki smo imeli še v mesecu januarju 6 postavk, v mesecu februarju jih je že 12. Pri pregledu računa žal nikjer ne zasledimo našega vložka pri sortiranju komunalnih odpadkov. Z uvedbo različnih zabojnikov je bilo namreč rečeno, da se bodo s tem znižali stroški komunalnih storitev, a se je zgodilo ravno obratno. Lepo bi bilo, če bi Prodnik najprej pogledal na možnosti notranjih rezerv in šele nato povišal zneske na računih. Še lepše bi bilo, da bi poleg računa poslali še spremno pismo z obrazložitvijo vzroka podražitve, a to je že preveliko pričakovanje. Odgovor, ki so ga prejeli na Občini, navaja, da je do podražitve prišlo zaradi prekoračenja odvoza odpadkov. Zanima me, kako so prišli do tega spoznanja, kajti znano je točno število zabojnikov in praznjenja le teh. Sicer pa vse tako kaže, da bo trud tistih, ki sortiramo in skrbimo, da bi bilo čim manj odpadkov, popolnoma zaman. Na koncu namreč sledi enak poračun prav vsem; tistim z napol polnim zabojnikom in tistim, preveč napolnjenim, že z odprtim pokrovom. No, pri slednjih vrli »komunalci« pustijo višek poleg zabojnika. A to je že druga zgodba…
D.J.

______________________________________________________________
Odgovor JKP Prodnik

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS pšt. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) se cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki uporabnikom zaračunajo glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza zabojnika (pogostost je določena v občinskem predpisu), tako da se masa odpadkov posamezne storitve porazdeli med uporabnike sorazmerno glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza (sodilo).
Sodilo za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki se določi tako, da se na začetku vsakega leta pri preračunu porazdelitve količine opravljenih posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike upoštevajo načrtovane količine odpadkov, s katerimi se skuša čim bolj natančno oceniti dejanske količine na koncu leta. Na začetku prihodnjega leta se nato skladno s 5. in 6. odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za preteklo leto naredi poračun sodila tako, da se med uporabnike razdeli dejanska količina odpadkov posamezne storitve glede na dejansko prostornino zabojnika in pogostost odvoza v preteklem letu.
Ker so bile dejanske količine zbranih določenih vrst komunalnih odpadkov (ločenih frakcij in odpadne embalaže, kosovnih odpadkov, mešanih komunalnih odpadkov) v letu 2020 večje od predvidenih, se to odraža v višjem sodilu za leto 2020 in poračunu premalo zaračunane količine opravljenih posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov) za leto 2020.
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

Oglasno sporočilo